ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

47. zasedání Akademické rady AV ČR


Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 • úpravu Pravidel pro udělování dotací AV ČR na vydávání vědecké a vědecko-populární literatury;
 • orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí 2008;

Jmenovala

 • na návrh Ministerstva zdravotnictví ČR MUDr. Markétu Hellerovou zástupkyní MZ ČR v Dozorčí radě Grantové agentury Akademie věd ČR;

Souhlasila

 • s textem hromadného dopisu předsedy AV ČR k přípravě volby kandidáta na předsedu AV ČR pro funkční období 2009–2013;
 • aby předseda AV ČR převzal záštitu nad mezinárodní soutěží talentovaných studentů středních škol (mezinárodní SOČ) v deseti oborech věd o živé a neživé přírodě EUROTALENT 2009, která se bude konat v květnu 2009 v Brně;
 • s úkony týkajícími se nakládání s majetkem na základě návrhů pracovišť AV ČR;
 • s přidělením startovacího a služebních bytů;

Doporučila předsedovi AV ČR udělit

 • Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu
  • RNDr. Marianu Karlickému, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Objev nových typů radiové a rentgenové emise slunečních erupcí a jejich teoretické vysvětlení – s celkovou peněžitou odměnou 100 000 Kč;
  • autorskému týmu Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., ve složení: prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., a RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D., za vědecký výsledek: Elektrochemicky aktivní nanomateriály na bázi oxidů titaničitých a uhlíku – s peněžitou odměnou 100 000 Kč;
  • autorskému týmu Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení: PhDr. Stanislav Brouček, CSc., doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., PhDr. Jiří Traxler a PhDr. Josef Vařeka, DrSc., za vědecký výsledek: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, I.–III. – s peněžitou odměnou 100 000 Kč;
 • Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce
  • Mgr. Martinu Ondrejátovi, Ph.D., nar. 1976 (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Soubor prací o nelineárních stochastických vlnových rovnicích – s peněžitou odměnou 75 000 Kč;
  • autorskému týmu Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení: doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D., nar. 1974, a Mgr. Ing. Pavel Trávníček, nar. 1978, za vědecký výsledek: Využití průtokové cytometrie v populační biologii, biosystematice a ekologii ­rostlin – s celkovou peněžitou odměnou 75 000 Kč;
  • Dr. phil. Pavlu Blažkovi, B.A., D.E.A., nar. 1974 (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Středověká recepce Aristotelovy filosofie manželství. Od Roberta Grosseteste po Bartoloměje z Brugg (1246/7–1309) – s peněžitou odměnou 75 000 Kč;
 • Cenu Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů těmto autorským týmům
  • autorskému týmu Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., ve složení: Ing. Václav Kolář, CSc., a RNDr. Zdeněk Skalák, CSc., za vědecký výsledek: Vírový charakter vybraných smykových toků – s celkovou peněžitou odměnou 80 000 Kč;
  • autorskému týmu Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., ve složení: doc. Martin Hof, Dr.rer.nat., DSc., Mgr. Aleš Benda, Ph.D., Mgr. Jan Sýkora, Ph.D., a Mgr. Jana Humpoličková, Ph.D., za vědecký výsledek: Porozumění samovolně vznikajícím biomembránám na fázových rozhraních, jejich regulace a příprava – s celkovou peněžitou odměnou 80 000 Kč;
  • autorskému týmu ve složení: PhDr. Lenka Bydžovská, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.), PhDr. Polana Bregantová (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.), PhDr. Karel Srp, Ph.D. (Galerie hl. města Prahy) za vědecký výsledek: Jindřich Štyrský (1899–1942) s celkovou peněžitou odměnou 80 000 Kč;

Doporučila předsedovi AV ČR

 • aby na základě předloženého návrhu Rady Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., jmenoval Ing. Petera Šeba, CSc., do funkce ředitele Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 16. června 2008, tj. do 15. června 2013;
 • aby pověřil doc. RNDr. Milana Tvrdého, CSc., dosavadního zástupce ředitele Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., řízením Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., na období do jmenování nového ředitele pracoviště;

Vzala na vědomí

 • rozhodnutí předsedy AV ČR o udělení Akademické prémie Praemium Academiae v roce 2008 prof. Tomáši Jungwirthovi, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.) a prof. Ing. Karlu Ulbrichovi, DrSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.);
 • informaci o zprávách o činnosti dozorčích rad pracovišť AV ČR, v. v. i., za rok 2007;
 • zprávy o výsledcích kontroly a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků v Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., a v Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.;
 • Smlouvu o Sdružení jihomoravských pracovišť AV ČR;
 • obsah čísel 3 a 4/2008 revue Národní 3.