ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > červ-srp  > Z Bruselu

CZELO oslavilo tři roky


Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu – CZELO – oslavila v květnu 2008 tříleté výročí. Oslavy pro partnery pořádané v bruselských prostorách 29. května se zúčastnil ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška.

Roli kanceláře CZELO v Bruselu i postavení Technologického centra AV ČR v rámci vědecko-výzkumné politiky v České republice prezentoval zástupce ředitele Technologického centra AV ČR Vladimír Albrecht, který zdůraznil zejména informační servis mezinárodních vědecko-výzkumných programů, transfer technologií, strategické studie z oblasti VaV, regionální rozvoj a správu inkubátoru. Důležitou součástí prezentace byla i role skupiny NICER a CZELO v přípravách českého předsednictví Rady Evropy. Partnery CZELO v Bruselu zaujala připravovaná konference EUFORDIA (EUropean FOrum on Research and Development Impact Assessment), která se uskuteční 24. a 25. února 2009 v Praze a bude se zabývat dopadem rámcových programů. Pořádá ji TC AV ČR ve spolupráci s MŠMT.

obrazek k clanku
Ministr Ondřej Liška při slavnostním projevu u příležitosti ­třetího výročí existence ­kanceláře CZELO. Vpravo ­zástupce ředitele Technologického centra AV ČR ­Vladimír ­Albrecht.
FOTO: Zdroj CZELO

Ministr Ondřej Liška vysvětlil přítomným hostům slovní hrátku "čelo", čímž přirovnal kancelář CZELO k čelu českého výzkumu a vývoje uprostřed evropského dění v Bruselu. Zdůraznil, že se CZELO podílí na přípravách předsednictví ČR v Radě EU a bude se aktivně podílet i na předsednictví samém v první polovině příštího roku. Ministr Liška představil také reformu českého výzkumu a vývoje, jež směřuje k efektivnějšímu využívání finančních prostředků i získaných poznatků. Zmínil se o vzniku nové Technologické agentury, která bude zaměřena na aplikovaný výzkum. Závěrem zdůraznil, že je ČR odhodlána pokračovat v budování Evropského výzkumného prostoru, a to především prostřednictvím Lublaňského procesu.

Za tři roky své existence se bruselské kanceláři CZELO podařilo vybudovat dobré zázemí a rozsáh­lou síť kontaktů nejen na Evropskou komisi a evropské instituce, ale i na nejrůznější zájmové skupiny, mezinárodní asociace či ostatní styčné kanceláře. CZELO je aktivním členem sítě IGLO (Neformální sdružení styčných kanceláří pro VaV v Bruselu), v níž si více než 20 kanceláří předává informace, kontakty a poskytuje EK zpětnou vazbu týkající se programů VaV a připravovaných aktivit.

CZELO poskytuje cílené a aktuální informace českým subjektům z oblasti evropského VaV. Služeb nejvíce využívají veřejné výzkumné školy (24 %) a soukromé podniky (20 %). Poptávka po službách je však zaznamenána i od zahraničních partnerů – evropských institucí či zahraničních kanceláří aktivních v oblasti VaV. Velký úspěch má pravidelné třítýdenní rozesílání zpráv, jež shrnuje poslední události v oblasti evropského VaV, výzvy, požadavky na hledání partnerů či nejnovější publikace Evropské komise. Je bezplatné, registrace je možná e-mailem u Lenky Lepičové lepicova@tc.cz.

Táňa Perglová,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR

obrazek k clanku
Tým kanceláře CZELO: vedle informačního plakátu stojí ­ředitelka ­kanceláře Anna Vosečková (vlevo) a Michaela Vlková, vpředu sedí zleva Táňa ­Perglová, ­David Kolman, Lenka ­Lepičová.
FOTO: Zdroj CZELO


Nové ředitelce kanceláře CZELO Anně Vosečkové položila redakce Akademického bulletinu tři otázky.

V současné době je asi nejžhavější otázkou blížící se předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Jakým způsobem se na jeho přípravách podílí CZELO?
Kancelář bude zajišťovat zejména doprovodné aktivity českého předsednictví, v současnosti již probíhá intenzivní příprava tří konkrétních větších akcí:

  • počátkem prosince t. r. se bude v Evropském parlamentu konat seminář k hodnocení dopadů evropských výzkumných programů, který společně připravuje česká a francouzská kancelář;
  • v rámci Týdne ČR se ve Výboru regionů na přelomu března a dubna 2009 uskuteční Den VaV, na který české regiony ve spolupráci s CZELEM připravují prezentaci významných objevů v jednotlivých regionech;
  • počátkem května 2009 kancelář zajišťuje českou účast na Czech Open Days v Lucemburku, které jsou zaměřeny na prezentaci inovativního potenciálu českých podniků.

V prvním půlroce příštího roku se dá očekávat značný nárůst práce. Jste schopni jej s Vaším osvědčeným, ale přeci jen malým týmem zvládnout, nebo počítáte s "posilami"?
Zvažujeme posílení kanceláře o 1–2 stážisty, otázkou však zůstává načasování zahájení této nové aktivity. V průběhu předsednictví ČR v Radě EU se bude v ČR konat mnoho významných akcí (konferencí, zasedání, summitů atp.), takže zkušení pracovníci budou potřeba zvláště tam. S nejvyšší pravděpodobností tedy zvládneme předsednictví vlastními silami.

A do třetice: Můžete nám prozradit své vize do dalších roků české styčné kanceláře v Bruselu?
Za účelem lepšího porozumění Rámcovým programům a zvýšení účasti v projektech naše kancelář již v červnu zahájila sérii miniseminářů, které představí česká výzkumná pracoviště Evropské komisi. Čeští zástupci mají možnost prezentovat sebe, svůj podnik/ústav a výzkum či přímo výzkumný záměr, který by mohl být inspirací pro EK při přípravě příštího pracovního programu. Zástupci EK tak získají lepší povědomí o špičkovém výzkumu a vývoji v nových členských státech. K dlouhodobému efektu lze připočíst i představení českých odborníků jako vhodných hodnotitelů projektů či potencionálních účastníků v expertních panelech EK. Jedná se o akce menších rozměrů, kterých lze zorganizovat několik do měsíce.
V příštích letech bychom také rádi více informovali bruselské aktéry o vývoji naší politiky VaV, ­např. o již probíhající reformě, Bílé knize, vzniku Technologické agentury atd.
V závěru bych ráda zmínila význam včasného monitorování nových plánovaných aktivit EK a zintenzivnění neformálních kontaktů s pracovníky EK.

MARINA HUŽVÁROVÁ