ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Setkání českých a slovenských hydrologů


obrazek k clanku
Příspěvky z konference byly vydány ve sborníku ­Hydrologie ­malého povodí 2008

Konference s mezinárodní účastí Hydrologie malého povodí 2008, kterou zorganizovaly Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., spolu s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností a Českým výborem pro Mezinárodní hydrologický program UNESCO, se uskutečnila 23. a 24. dubna 2008 v Praze v Klubu techniků na Novotného lávce.

Díky mimořádnému zájmu veřejnosti a vytrvalým požadavkům uživatelské sféry na další rozvoj v oblasti hydrologie a vodního hospodářství pořádal Ústav pro hydrodynamiku stejnojmennou konferenci již po třetí (2003, 2005, 2008).

V letošním roce se čeští a slovenští odborníci zabývali osmi tematickými okruhy (Klimatické a půdní sucho; Vztah mezi strukturou půdy a hydrofyzikou půdy, hydrofobie; Vodní režim povodí, hydrologické extrémy; Vliv vegetačního krytu a způsobu využití povodí na vodní režim; Transportní procesy v půdě; Hydrologické modelování a nejistoty v něm; Nové směry v půdní fyzice; Látkové toky v povodí). Na konferenci zaznělo celkem 34 ústních prezentací, bylo prezentováno 22 posterových sdělení a byl vydán sborník 48 úplných recenzovaných vědeckých článků, který je možné získat v knihovně ÚH AV ČR. Všechna vystoupení potvrzují široké spektrum aktuálních problémů spojených s rozvojem hydrologie malých povodí na území České a Slovenské republiky. Vedle řady příspěvků věnovaných některým aspektům experimentální hydrologie se další předložené referáty zaměřily na problematiku dopadů změny klimatu na vodní režim, nejistoty v hydrologickém modelování, nové paradigma hospodaření s vodou v měnících se podmínkách krajiny, složitosti vodní bilance, matematické modelování srážkoodtokového vztahu, hydropedologické rozbory procesů v půdním prostředí, transport látek v malém oběhu vody v krajině, ovlivnění antropogenními zásahy, jako jsou odvodňování, závlahy a agrotechnické postupy, hodnocení povodní a sucha, analýzu vlivů horizontálních srážek a znečištěného ovzduší a další. V předmluvě sborníku příspěvků z letošní konference uvádí předseda Českého výboru pro Mezinárodní hydrologický program UNESCO Josef Hladný, že: "Zkoumání odtokových a souvisejících procesů na malých povodích se vine jako Ariadnina nit bludištěm lidského poznávání pochodů spojených s oběhem vody…" a podává stručný nástin historického vývoje spolu s taxativně popsaným současným stavem experimentální hydrologie zaměřené na malá povodí jako na mozaiku české krajiny, jejichž specifický odtokový režim si vyžaduje trvalou a kontinuální pozornost.

Specifickým rysem všech tří konferencí bylo zejména široké spektrum projednávané problematiky, na rozdíl od jiných úzce specializovaných konferencí zaměřených na konkrétní oddíl zkoumaného jevu či procesu (např. podzemní vody; transportní procesy v půdě; tvorba odtoku v pramenných oblastech; hydrologické procesy v konkrétních vymezených oblastech; simulační modely a jejich využití v hydrologii; nejistoty v hydrologickém modelování; sledování, vyhodnocování a modelování látkových toků a mnohé další). Úzce zaměřeným akcím nelze upřít nesporný význam a jejich výhoda spočívá především v detailním popisu zkoumaného jevu, který přispívá k řešení dílčích problémů souvisejících s hydrologickými procesy.

obrazek k clanku
Předsedové první sekce konference Vlasta ­Štekauerová, ředitelka ÚH SAV, Bratislava, Miroslav Krejča, rektor VŠTE, ­České ­Budějovice a první ­přednášející Miroslav ­Kutílek
FOTO: Archiv ÚH AV ČR

Naproti tomu všechny tři konference s námětem malého povodí byly zaměřeny širokospektrálně a přímo vybízejí k multidisciplinárnímu přístupu, který ústí do jiné důležité přednosti – řešené problémy a tematické okruhy lze studovat a diskutovat v širších souvislostech, a tudíž lépe a hlouběji pochopit. Jako příklad v tomto směru může být uvedeno setkání hydrologů zabývajících se vývojem a implementací srážkoodtokových modelů s odborníky, kteří se detailně zabývají pohybem vody v systému půda – rostlina – atmosféra.

obrazek k clanku
Pohyb vody při větších ­výškových ­rozdílech vždy ­vábil lidskou ­pozornost. Horní vodopád na potoku Jedlová by v současné ­době nasbíral asi nejvíc superlativů ze všech vodopádů ČR, uvádí autor publikace ­Nejkrásnější ­vodopády České republiky.
REPROFOTO: Nejkrásnější ­vodopády České republiky

Konferenci Hydrologie malého povodí 2008 výstižně charakterizovala slova jednoho z členů vědeckého výboru – Viliama Nováka (ÚH SAV, Bratislava): "Konferencia HMP 2008 sa stala tradičnou a vybudovala si relatívne stabilný okruh účastníkov, ktorým pomáha pri riešení každodenných problémov. Je potrebné, aby sa s takým zameraním zachovala aj pre budúcnosť. Okrem odborného prínosu plní aj ďalšiu potrebnú funkciu – pomáha udržiavať tradičné pracovné kontakty medzi českými a slovenskými hydrológmi; je to potrebné, pretože voda nepozná hranice a zákonitosti pohybu vody v oboch republikách (na rozdiel od zákonov) sú rovnaké."

Nezbývá než si přát, aby myšlenky, návrhy, výsledky a závěry pronesené v jednotlivých sekcích našly brzy své realizátory a pokračovatele.

Miroslav Tesař,
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.