ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Workshop o analýze funkcí fagocytů

obrazek k clanku

Důležitou úlohu fagocytů v obraně proti invadujícím patogenům objevil již koncem 19. století Ilja Iljič Mečnikov (1845–1916). Fagocyty jako buňky první obranné linie imunitního systému disponují velice účinnými mechanismy, které vedou k rychlému usmrcení nebo alespoň inaktivaci patogenů.

Mezi tyto obranné mechanismy patří vysoce reaktivní mikrobicidní oxidanty generované enzymy (např. NADPH oxidasa, myeloperoxidasa a syntasa oxidu dusnatého). Oxidanty primárně slouží k likvidaci patogenů, mohou však také unikat z fagocytů, poškozovat okolní buňky a tkáně, a tím významně přispívat ke vzniku nebo rozvoji mnoha onemocnění. Přesto však fagocyty většinou nejsou výzkumnou prioritou imunologů a patofyziologů. Na vědeckých konferencích je jim rovněž věnována pouze okrajová pozornost. Navíc mezi jednotlivými laboratořemi existují zřetelné rozdíly v instrumentaci a metodikách používaných pro výzkum funkcí zvířecích a lidských fagocytů, což ztěžuje interpretaci a porovnávání publikovaných dat.

To byl také důvod, proč pracovníci z Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Ústavu experimentálnej farmakológie SAV (Slovensko), National Institute of Traumatology (Maďarsko) a University of Turku (Finsko) společně uspořádali v Brně (2003) workshop s důrazem na neformální diskusi a výměnu zkušeností týkajících se způsobu odběru a zpracování vzorků, rozdílů mezi funkcemi jednotlivých typů fagocytů u lidí a živočichů, analytických metod (průtoková cytometrie, spektrofotometrie, luminometrie, mikroskopické techniky, elektrochemie aj.) a úlohy fagocytů ve zdraví a nemoci. V rámci tohoto workshopu, kterého se zúčastnilo 38 účastníků z devíti evropských zemí, bylo vyjádřeno přání setkávat se pravidelně ve dvou- až tříletých intervalech; v pořadí druhý workshop byl uspořádán v roce 2006 ve Křtinách u Brna a opět se setkal s pozitivním ohlasem.

obrazek k clanku
Konferenční část s plakátovými ­prezentacemi v brněnském ­hotelu Continental
FOTO: Archiv BFÚ AV ČR

Ve dnech 22.–24. května 2008 se v Brně uskutečnil třetí workshop 3rd European Workshop on the Analysis of Phagocyte Functions. Pořádal ho Biofyzikální ústav AV ČR a Česká společnost pro analytickou cytologii. Workshop byl také vnímán jako oficiální setkání členů dvou pracovních skupin COST Akce B35 – Lipid Peroxidation Associated Disorders. Zúčastnilo se ho 43 vědců z 15 zemí, kteří prezentovali 18 přednášek a 12 plakátových sdělení z oblasti biologie, fyziologie a patofyziologie fagocytů, metodologie pro hodnocení funkcí fagocytů, tvorby reaktivních metabolitů kyslíku a dusíku, peroxidace lipidů a farmakologické modulace funkcí fagocytů. O vysoké odborné úrovni workshopu svědčí aktivní účast špičkových vědeckých pracovníků jako H. E. Poulsena (prezident Society for Free Radical Research – Europe), N. Žar­koviče (předseda COST Akce B35), R. Nosála (Ústav experimentálnej farmakólogie SAV), J. Arnholda (University of Leipzig), S. Balduse (University Heart Center Hamburg), J. Hamara (National Institute of Traumatology, Budapest), E.-M. Liliuse (University of Turku) a dalších.

Na závěr workshopu vyhodnotila čtyřčlenná porota nejlepší prezentace badatelů mladších 35 let. Na prvních třech místech se umístili P. Zelníčková (Výzkumný ústav veterinárního lékařství), M. Pekarová (Biofyzikální ústav AV ČR) a P. Hyršl (Masarykova univerzita). K neformálnímu charakteru přispěla návštěva Mendelova muzea a společenský večer, v jehož průběhu byl prostřednictvím Slováckého krúžku předveden moravský folklor. Účastníci vyjádřili přání pokračovat v započaté tradici a setkat se opět na dalším workshopu v roce 2010.

Antonín Lojek, Milan Číž, Lukáš Kubala,
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.