ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Etymologické symposion Brno 2008


V prostorách brněnského hotelu Santon se ve dnech 26.–28. května 2008 konala mezinárodní etymologická konference Etymologické symposion Brno 2008, kterou uspořádalo etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., v Brně za finanční podpory Grantové agentury AV ČR. Záštitu nad akcí převzali předseda Akademie věd ČR prof. Václav Pačes a hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek.

V pořadí již čtvrté brněnské etymologické konference, tentokrát s podtitulem Etymologie – teorie a praxe, se zúčastnilo na padesát vědců ze slavistických pracovišť jedenácti evropských zemí (Běloruska, Bulharska, Česka, Itálie, Německa, Polska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny). V průběhu tří dnů se mohla přítomná odborná veřejnost seznámit s nejnovějšími poznatky z oblasti slovanské a indo­evropské etymologie a v odborných diskuzích přispět k řešení zkoumaných problémů.

Úvodní řeč slavnostního zahájení pronesla jedna z organizátorek akce dr. Helena Karlíková, vedoucí etymologického oddělení ÚJČ AV ČR. Poté pozdravil účastníky konference v zastoupení děkana Filozofické fakulty MU prof. Josefa Kroba proděkan prof. Jan Zouhar, jménem nepřítomného předsedy AV ČR prof. Václava Pačesa promluvil člen Akademické rady AV ČR dr. Petr Nejedlý a jako poslední se ujal slova ředitel Ústavu pro jazyk český doc. Karel Oliva.

Vědecký program konference probíhal formou jednání v plénu a byl rozdělen do bloků, v nichž autoři v podobě referátu nebo kratšího sdělení prezentovali výsledky své vědecké práce. Obsahem jednotlivých příspěvků, které zazněly v několika slovanských jazycích a v němčině, byla zejména etymologická analýza konkrétních slov či slovních rodin a popis sémantického vývoje některých věcných okruhů slovanské slovní zásoby. Řešily se také problémy foneticko-fonologické, morfologické, slovotvorné a frazeologické a nemalý prostor byl věnován i otázkám kontaktů slovanských jazyků s jazyky neslovanskými (baltskými, germánskými, románskými, řečtinou, albánštinou). V rámci vybraných příspěvků či formou samostatného sdělení bylo zároveň upozorněno na nejnovější etymologickou literaturu, na plánované vydání souboru prací zakladatele brněnské etymologické školy prof. Václava Machka, které připravuje etymologické oddělení ÚJČ v Brně, a na rozsáhlé dílo jazykového zeměpisu Evropský jazykový atlas. O konkrétních problémech se hovořilo také v diskuzích, které následovaly po každém bloku. Přednesené příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku z řady Studia etymologica Brunensia s pořadovým číslem 6.

Po oficiálním závěru konference se uskutečnilo zasedání Etymologické komise při Mezinárodním komitétu slavistů, na němž byla zhodnocena práce komise za období 2003–2008. Projednávala se také organizace tematického bloku Aspekty etymologického bádání, připravovaného v rámci 14. mezinárodního kongresu slavistů, který se bude konat v září tohoto roku v Ochridu.

Součástí programu byla prodejní výstava nejnovější české jazykovědné literatury v místě konání konference a jako zpestření naplánovaly organizátorky výlet lodí po Brněnské přehradě a s ním spojenou návštěvu hradu Veveří. Sponzor akce, firma Vinselekt doc. Miloše Michlovského, připravila pro účastníky konference ochutnávku moravských odrůdových vín.

Organizátorkám Etymologického sympozia dr. Heleně Karlíkové a dr. Iloně Janyškové se podařilo úspěšně navázat na tři předcházející ročníky a upevnit tradici brněnských etymologických konferencí. Účastníci sympozia se obohatili nejen o vědecké poznatky, ale také o příjemné dojmy a vzpomínky na přátelská setkání s profesně blízkými lidmi.

obrazek k clanku
FOTO: Archiv ÚJČ AV ČR

Jana Komárková,
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Brno