ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > červ-srp  > Ocenění

Heyrovského medaile AV ČR


obrazek k clanku
Dr. Alexander Wlodawer
© Luděk Svoboda, Archiv SSČ

Dr. Alexander Wlodawer vystudoval biofyziku na Varšavské univerzitě v Polsku v r. 1968 a titul Ph.D. získal u prof. Davida Eisenberga na UCLA v Kalifornii za studii zabývající se rentgenostrukturní analýzou králičí aldolasy. Po postdoktorálních pobytech na Standordově univerzitě v Palo Alto a na NIH v Bethsedě v r. 1987 vytvořil a dodnes vede Laboratoř struktury makromolekul v Národním ústavu pro výzkum rakoviny ve Fredericku v Marylandu. V současnosti je profesorem biochemie a molekulární biologie na Univerzitě George Washingtona ve Washingtonu, DC. Během své takřka 40leté kariéry v oboru se dr. Wlodawer věnoval vyvíjení technik rentgenové a neutronové krystalografie a aplikaci těchto metod pro řešení struktur biomolekul. Podílel se na prvních experimentech provedených na synchrotronovém zdroji záření a na konstrukci neutronového difraktometru využívajícího lineární detektor. Pro rozvoj světové biochemie jsou však nejdůležitější jeho práce s tématem řešení proteinových struktur. Ve vědecké komunitě získala největší ohlas série Wlodawerových prací, v nichž jako první správně vyřešil strukturu retrovirových proteas (proteasa z viru HIV, viru Rousova sarkomu, viru lidské leukémie HLTV aj.). Objevil totiž jejich mechanismus účinku a zahájil éru racionálního návrhu inhibitorů virových proteas jako cíle farmakologického zásahu. Inhibitory proteasy z viru HIV se staly velmi účinnou skupinou léků pro léčení AIDS (v současnosti se jedná o deset antivirových léků). Dr. Wlodawer je autorem více jak 280 publikací v mezinárodních časopisech, včetně Science, Nature, PNAS a dalších. Jeho práce byly citovány více než 11 000krát (h faktor je 50). Je zahraničním členem Polské akademie věd a doktorem honoris causa Technické univerzity v Lodži. Dr. Wlodawer mnoho let spolupracuje s vědeckými skupinami v ČR, zejména s Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Udělení Heyrovského oborové medaile je důstojným a zaslouženým oceněním špičkové práce dr. Wlodawera i jeho aktivního angažmá ve prospěch české vědy.

-red-