ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > květen  > Z Bruselu

Klíčové technologie pro konkurenceschopnost

Strategické technologie KETs (Key Enabling Technologies) by měly v blízké budoucnosti stát za vývojem moderních výrobků, výrobních technologií a služeb. Jejich úkolem je posílit konkurenceschopnost evropského průmyslu a v širším kontextu zajistit přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. Evropský průmysl totiž vyžaduje modernizaci procesů a výraznější využití výsledků výzkumu při výrobě produktů a rozvoji služeb.

26_1.jpg
Foto: Archiv CZELO
Seminář IGLO Open se věnoval otázkám strategických technologií – KETs.


Evropská komise označila za klíčové technologie nanotechnologie, mikro- a nanoelektroniku, pokročilé materiály, biotechnologie, pokročilé výrobní systémy a fotoniku. Uvedené technologie EK identifikovala ve sdělení Preparing for our future: Developing a common strategy for key enabling technologies in Europe. Sdělení doplňuje pracovní dokument, který popisuje stávající situaci KETs v Evropě a objasňuje, proč byly výše zmíněné technologie označeny za prioritní oblasti pro zlepšení evropské konkurenceschopnosti. Na základě této zprávy byla rovněž ustavena skupina expertů s jednoletým mandátem, jejichž úkolem bylo vytvořit pro KETs dlouhodobou strategii a akční plán. Závěrečnou zprávu expertní skupiny EK publikovala 28. června 2011.
Jako jednu z klíčových priorit pro růst a zaměstnanost v Evropské unii označuje KETs také návrh rámcového programu Horizont 2020 na období 2014–2020. Komise navrhuje vyčlenit na výzkum a demonstrace v oblasti KETs rozpočet ve výši přibližně 6,6 miliardy eur. Klíčové technologie tvoří hlavní složku druhého pilíře programu Horizont 2020 „Vedoucí postavení průmyslu“ (Industrial Leadership). Tento pilíř má stimulovat průmysl (včetně malých a středních podniků), aby více investoval do výzkumu a inovací. Komise rovněž akcentuje rozvoj spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem.
Problematice KETs v kontextu programu Horizont 2020 se věnoval seminář IGLO Open, který 6. března 2012 zorganizovala kancelář CZELO v Bruselu. Jako hlavní řečník vystoupila zástupkyně Generálního ředitelství EK pro podnikání a průmysl a projektová manažerka oddělení ICT pro konkurenceschopnost a průmyslové inovace Sophie Müller, která konstatovala, že KETs jsou obsaženy v několika stěžejních iniciativách strategie EU 2020 – konkrétně Unie inovací, Digitální agenda pro Evropu a Průmyslová politika pro éru globalizace. Sophie Müller také vysvětlila, jakou roli v programu Horizont 2020 KETs sehrají. Podle jejích slov poslouží jako „rozhraní“ mezi technologiemi a řešeními společenských výzev, tj. poskytnou technologickou základnu pro vyvíjení konkrétních produktů, které jsou potřebné k řešení souvisejících společenských problémů. Jako příklad uvedla vývoj elektrických vozidel, k jejichž výrobě rovnoměrně přispívají všechny klíčové technologie. Výsledkem používání elektrických vozidel bude následná dekarbonizace dopravy.
Závěrem Sophie Müller informovala o připravovaném sdělení Evropské komise ke KETs, jehož cílem je stanovit politický rámec a navrhnout evropskou strategii pro zavádění klíčových technologií do průmyslové výroby. Zpráva by měla rovněž obsahovat informace o integraci a koordinaci rozdílných evropských politických nástrojů – programu Horizont 2020, Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropské investiční banky apod. Zveřejnění sdělení se plánuje na duben 2012.

MICHAELA VLKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR