ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nabídka jazykových kurzů, zkoušek a dalších služeb ve školním roce 2012–2013

Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR připravil pro nadcházející školní rok 2012–2013 několik typů jazykových kurzů a služeb. Vedle tradiční prezenční výuky zaměřené na všeobecné i speciální jazykové znalosti nabízíme také kurzy, které kombinují prezenční výuku s individuálními aktivitami na internetu a nevyžadují pravidelnou docházku (Blended learning). Kurzy mají podporu internetové platformy, jež umožňuje efektivnější učení a přístup k doplňkovým materiálům.
V rámci prezenční výuky pořádáme oblíbené přípravné kurzy k mezinárodně uznávaným zkouškám a kurzy zaměřené na speciální dovednosti a znalosti. Dále nabízíme kurzy všeobecné angličtiny, němčiny, francouzštiny a češtiny pro cizince a zájmovou výuku španělštiny a arabštiny.
Blended learning se zaměřuje především na jazykové znalosti, které potřebují doktorandi a začínající vědci při akademickém psaní v angličtině, prezentacích na konferencích či organizování stáží. Nabízíme však také Blended learning, který se orientuje na běžnou a profesní komunikaci v angličtině, němčině a francouzštině.
Nově jsme otevřeli Centrum akademického psaní, jež kromě kurzů nabízí fundované poradenství při psaní textů (odborných článků, publikací, disertací apod.) pro všechny, kdo uvítají zpětnou vazbu ke svému textu nebo prezentaci v jakékoli fázi psaní či přípravy.
Podrobné informace o jednotlivých kurzech a cenách naleznete na http://www.langdpt.cas.cz/ nebo http://cap.avcr.cz. Můžete nás rovněž kontaktovat na tel.: 222 828 401 či e-mailu polaskova @langdpt.cas.cz.
Termín odevzdání přihlášek pro nové posluchače je 22. června 2012; pro posluchače, kteří ve školním roce 2011–2012 kurzy navštěvovali, 30. června 2012. Výuka ve školním roce 2012–2013 začíná 10. září 2012.


1) PREZENČNÍ KURZY

• Zkouškové kurzy

ANGLIČTINA

PET Cambridge Preliminary English Test
Dvousemestrální kurz je určen mírně pokročilým posluchačům, kteří potřebují základní systematickou přípravu jak v řečových dovednostech, tj. v mluveném projevu, čtení, poslechu a psaní, tak v gramatice. Je vhodným předstupněm ke kurzu FCE. Zkouška je jednou ze základních jazykových zkoušek, které povinně skládají zaměstnanci státní správy, a lze ji složit na Britské radě.
Úroveň kurzu: B1 (dvakrát týdně)

FCE Cambridge First Certificate in English
Systém dvou dvousemestrálních kurzů (FCE Master, FCE Gold) pro středně pokročilé je zaměřen na přípravu posluchačů k nejrozšířenější cambridgeské zkoušce FCE, jež je oficiálně uznávaná ve Velké Británii i v ostatních zemích Evropy a stále více také u nás. Výuka se systematicky a vyváženě zaměřuje na rozvoj všech řečových dovedností (mluvení, čtení, psaní a poslech) i na rozšiřování znalostí gramatiky a slovní zásoby. Zkoušku lze složit na Britské radě, a to v březnu, v červnu nebo v prosinci.
Úroveň kurzu: B2 (dvakrát týdně)

Závěrečný předzkouškový kurz FCE
Jednosemestrální kurz je určen posluchačům v závěrečné fázi přípravy na zkoušku FCE. Výuka se zaměřuje na zopakování nejdůležitějších gramatických jevů, slovní zásoby podle tematických celků i na testovací techniky potřebné ve všech pěti částech zkoušky. Kurzy se konají v zimním i v letním semestru.
Úroveň kurzu: B2 (dvakrát týdně)

FCE Skills (viz Blended learning) – Novinka!

Pre CAE
Kurz je zaměřen na zdokonalování dosažené jazykové úrovně s důrazem na rozšíření slovní zásoby a rozvoj řečových dovedností. Je doporučeným předstupněm k přípravě ke zkoušce CAE.
Úroveň kurzu: B2+ (dvakrát týdně)

CAE Cambridge Certificate in Advanced English
Třísemestrální kurz přípravy na zkoušku, která se řadí nad FCE, je určen pro pokročilé. Kurz je zaměřen na další systematické rozvíjení jazykových znalostí a osvojení si strategií jak pro ústní a písemnou komunikaci, tak pro čtení a poslech zejména autentických materiálů. Pro svou všestrannost a praktické zaměření je CAE vhodný zvláště pro zájemce o postgraduální studijní pobyty a stipendia v anglicky mluvících zemích. Zkoušky se rovněž konají na Britské radě, a to v březnu, v červnu a v prosinci.
Úroveň kurzu: C1 (dvakrát týdně)

Závěrečný předzkouškový kurz CAE
Jednosemestrální kurz je určen pokročilým posluchačům v závěrečné fázi přípravy na zkoušku CAE. Výuka se systematicky zaměřuje na jednotlivé části zkoušky a na zvládnutí příslušných testovacích technik.
Úroveň kurzu: C1 (dvakrát týdně)

Pre CPE
Kurz je zaměřen na zdokonalování dosažené jazykové úrovně s důrazem na rozšíření slovní zásoby a rozvoj řečových dovedností. Je předstupněm k přípravnému kurzu ke zkoušce CPE.
Úroveň kurzu: C1+ (dvakrát týdně)

CPE Cambridge Certificate of Proficiency in English
Kurz je vhodný pro velmi pokročilé posluchače, které připravuje k cambridgeské zkoušce nejvyššího stupně. Tato zkouška splňuje požadavky britských univerzit pro přijetí uchazečů o studium. Kurz je zaměřen zejména na náročnou slovní zásobu, schopnosti abstraktního myšlení v angličtině a zvládnutí obtížných forem písemného projevu.
Úroveň kurzu: C2 (dvakrát týdně)

iBT TOEFL
Tento kurz pro středně pokročilé a pokročilé studenty připravuje na iBT (tj. internetovou) verzi zkoušky TOEFL, kterou požadují americké a kanadské univerzity a některé další instituce jako vstupní podmínku pro studium a udělení stipendia uchazečům ze zahraničí. Zkoušku mohou studenti složit v našem testovacím centru Na Florenci 3.
Úroveň kurzu: B2+ (dvakrát týdně)

NĚMČINA

Zertifikat Deutsch
Jednosemestrální a dvousemestrální kurzy pro středně pokročilé jsou přípravou ke zkoušce, jež představuje základní oficiální osvědčení znalostí němčiny uznávané v Německu. Zkoušku lze složit v Jazykové škole hlavního města Prahy nebo Goethe-Institutu (viz http://www.goethe.de/ins/cz/pra/net/prz/csindex.htm).
Úroveň kurzu: B1, B2 (jedenkrát nebo dvakrát týdně)

FRANCOUZŠTINA

Přípravný kurz ke zkoušce DELF
Kurz DELF připravuje na získání základního francouzského certifikátu DELF ve čtyřech úrovních – A1, A2, B1, B2, tj. od mírné po střední pokročilost.
Úroveň kurzu: A1–B2 (dvakrát týdně)

Přípravný kurz ke zkoušce DALF
Kurz je určen pokročilým posluchačům, kteří se připravují ke zkoušce DALF ve dvou variantách (C1, C2). Tato zkouška je osvědčením o hlubší znalosti francouzského jazyka a dokladuje absolventovu schopnost studovat na francouzské univerzitě.
Úroveň kurzu: C1 a C2 (dvakrát týdně)

ŠPANĚLŠTINA

Přípravný kurz ke zkoušce DELE – Diploma de espanol como lengua extranjera – Novinka!
Úroveň kurzu: B1 (jedenkrát týdně)
Pozn.: Jde o zájmový kurz (pro zaměstnance AV ČR za zvýhodněné kurzovné).

• Všeobecné a odborné kurzy

odborná ANGLIČTINA:

Odborná angličtina pro doktorandy (viz Blended learning) – Novinka!
Academic Discussions – Novinka!
Cílem kurzu je dát vědeckým pracovníkům prostor pro diskuse o různých aspektech vědy. Studenti se též naučí vést seminář ve vlastním oboru. Vedle rozvíjení mluvení je kladen důraz na čtení a hodnocení textů a také na schopnost argumentovat na rozmanitá vědecká a filozofická témata.
Úroveň kurzu: B2+ (jedenkrát týdně)

SPECIÁLNÍ KURZY

British Studies
Kurz je zaměřen na upevnění vybraných komunikačních dovedností. Tematicky se věnuje reáliím, současnému životu, trendům a aktualitám anglicky mluvících zemí. V kurzu se nepoužívá klasická učebnice, ale převážně autentické texty, jako např. novinové články. Kurz rozvíjí řečové dovednosti na úrovni B2+ taktéž pomocí poslechových cvičení a vizuálií.
Úroveň kurzu: B2+ (jedenkrát týdně)

Special Projects
Kurz je zaměřen na upevnění vybraných komunikačních dovedností. Často je tvořen nejen vyučujícím, ale i studenty. Jeho náplní jsou hlavně diskuse na různá témata (např. politika, historie, pub-licistika, humor apod.) a studium slovní zásoby i gramatiky. Ve výuce se také používají DVD a poslechová cvičení.
Úroveň kurzu: B2+ (jedenkrát týdně)

VŠEOBECNÝ JAZYK

Angličtina
Kurzy na všech úrovních pokročilosti jsou zaměřeny na získání jazykových znalostí a rozvoj řečových dovedností s cílem umět použít jazyk v každodenních situacích.
Úroveň kurzu: A1–C2 (jedenkrát nebo dvakrát týdně)

Němčina
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřeny na získání a zdokonalení jazykových znalostí a na rozvoj komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: A0–C1 (jedenkrát týdně)
Prezenční výuku lze kombinovat s aktivitami na internetu – viz Blended learning.

Francouzština
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřeny na získání a zdokonalení jazykových znalostí (zejména gramatiky a slovní zásoby) a na rozvoj řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní) s důrazem na obecnou konverzaci.
Úroveň kurzu: A0–C1 (jedenkrát nebo dvakrát týdně)
Prezenční výuku lze také kombinovat s aktivitami na internetu – viz Blended learning.
Čeština
Kurz je zaměřený na základní orientaci v českém jazykovém prostředí, na získání a rozvíjení potřebných jazykových znalostí a všestranných dovedností.
Úroveň kurzu: A0–C1 (jedenkrát týdně)

• Zájmové kurzy

ŠPANĚLŠTINA

Všeobecná španělština
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřeny na získání a zdokonalení jazykových znalostí a komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: A0–C1 (jedenkrát týdně)

Přípravný kurz ke zkoušce DELE – Diploma de espanol como lengua extranjera – Novinka (viz Zkouškové kurzy)

ARABŠTINA

Základy arabštiny
Kurz je určen pro studenty, kteří chtějí poznat základy nejrozšířenějšího semitského jazyka. Seznámí se s fonetikou, písmem a vztahem mezi spisovným jazykem a dialekty. Naučí se základy gramatiky, která bude procvičována v praktických výrazech a větách.
Úroveň kurzu: A0 – začátečník (jedenkrát týdně)


2) BLENDED LEARNING

• Kurzy probíhající online

Academic Writing 1 – Sentences and Paragraphs
V jednosemestrálním kurzu se studenti učí správně formulovat anglické věty a psát ucelené odstavce. Kurz se kromě větných struktur a tvorby odstavce věnuje i stylistickým problémům a učí psát jasněji a srozumitelněji. Dále zahrnuje témata jako citace, popisy statistických dat a grafů, parafráze a sumarizace textu, problematiku nechtěného plagiátorství a strategii pro editaci textu.
Prezenční výuka: 3 hodiny (první, osmý a šestnáctý týden)
Časová náročnost: cca 10 hodin týdně samostatného studia a psaní cvičných textů
Vstupní úroveň: B2+ (tj. post FCE úroveň; nutno prokázat, viz přihláška)
Úroveň kurzu: B2–C1
Vstupní požadavky: diagnostický test
Termín konání: od 24. září 2012

Academic Writing 2 – Genres and Methods of Development
Jednosemestrální kurz je určen studentům, kteří absolvovali kurz Academic Writing 1. Studenti si procvičují psaní esejí, akademických textů a struktur typu problém–řešení, proces, příčina–následek, komparace atd. Důraz se klade na správnou myšlenkovou organizaci textů a strukturu textů z hlediska požadavků anglicky mluvících čtenářů. Kurz dále zohledňuje samostatné žánry jako abstrakt, CV a různé typy dopisů, s nimiž se akademičtí pracovníci mohou setkat.
Prezenční výuka: 3 hodiny (první, osmý a šestnáctý týden)
Časová náročnost: cca 10 hodin týdně samostatného studia a psaní cvičných textů
Vstupní úroveň: B2+ (tj. post FCE úroveň; nutno prokázat, viz přihláška)
Úroveň kurzu: B2–C1
Vstupní požadavky: absolvování kurzu Academic Writing 1
Termín konání: od 24. září 2012

Real English
Jednosemestrální kurz Real English je určen studentům, kteří se chtějí „ponořit“ do opravdové angličtiny a porozumět rodilým mluvčím, aniž by chodili na prezenční kurzy. Studenti mohou pracovat vlastním tempem a učit se všude, kde je internet. Výuka je pojata zábavnou formou: studenty čekají rozhovory se zajímavými osobnostmi z nejrůznějších oblastí, dokumenty, přednášky, filmové ukázky a kulturní perličky, diskusní fóra a interaktivní úkoly. Mimo to budou mít příležitost hovořit s rodilým mluvčím přes Skype. Ke kurzu stačí počítač s připojením k internetu, sluchátka, mikrofon a odpovídající jazyková úroveň.
Prezenční výuka: 2 hodiny (první a poslední týden)
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B2-C1
Termín konání: od 10. září 2012

• Kurzy kombinující online a prezenční výuku

Odborná angličtina pro doktorandy – Novinka!
Dvousemestrální kurz angličtiny pro pracovníky ve vědě a výzkumu English for Science and Technology je zaměřen na slovní zásobu, gramatické struktury a řečové dovednosti obecně vědního stylu, společného všem vědeckým oborům. Kurz kombinuje dvě formy výuky: individuální práci na platformě Moodle, kde jsou přístupné studijní materiály a zadání úkolů, a skupinovou práci na seminářích, kde se analyzují vypracované úkoly a procvičují jednotlivé kapitoly. Studenti si v kurzu prostřednictvím kratších mluvených a písemných projevů procvičí gramatiku (např. členy, použití aktiva a pasiva atp.) a osvojí si slovní zásobu všeobecně vědního jazyka. Kurz je tak dobrým předstupněm pro kurzy Academic Writing a Presentation Performance a zároveň studenty připravuje na jazykovou zkoušku požadovanou v rámci doktorského studia.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B1–C1
Termín konání: od 10. září 2012

Presentation Performance
Jednosemestrální kurz umožňuje nacvičit řečnické dovednosti. Absolvent kurzu bude umět připravit a úspěšně přednést prezentaci a celkově vytříbí svůj mluvený projev v angličtině. Kurzy jsou jednosemestrální a kombinují výuku online na platformě Moodle s prezenčními setkáními. Výuka klade důraz na efektivní použití jazyka, nikoli na gramatiku jako takovou.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B2+ (tj. post FCE úroveň; nutno prokázat, viz přihláška)
Úroveň kurzu: B2–C1
Termín konání: od 24. září 2012

FCE Skills – Novinka!
Jednosemestrální kurz je určen studentům, kteří již úspěšně absolvovali minimálně dva semestry přípravy k FCE, zvládají pokročilou gramatiku, ale schází jim sebevědomí především
ve třech řečových dovednostech: psaní, mluvení a poslechu. Cílem kurzu je tyto dovednosti zdokonalit tak, jak jsou ve zkouškových formátech vyžadovány. Kurz kombinuje prezenční formu studia (90 min. jedenkrát týdně), zaměřeného na procvičování mluvených a poslechových částí testů FCE, a studium online na internetové platformě (90 min. jedenkrát týdně), kde se posluchači seznamují se všemi žánry písemné části FCE, rozšiřují si pokročilou slovní zásobu, pracují s autentickými ­audiovizuálními materiály a pravidelně posílají úkoly ke zpětné vazbě.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B2
Termín konání: od 10. září 2012

Kurz němčiny s rozšířenou nabídkou on-line aktivit
Kurz má za cíl zábavnou formou zefektivnit studium němčiny. Kombinuje prezenční výuku se samostatnou přípravou na internetové platformě, která obsahuje podnětné materiály pro zdokonalení jazykových dovedností (interaktivní cvičení, poslech, krátké filmy).
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B1–B2
Termín konání: od 10. září 2012

Profesní a každodenní komunikace – francouzština
Plánujete zahraniční pracovní cestu? Potřebujete osvěžit francouzštinu? V našem kurzu vás čekají: simulace jednoduchých profesních situací při studijním pobytu, stáži a konferenci v zemích EU (první kontakt s partnerskou institucí, prezentace pracoviště, sdělení vlastního výzkumného záměru, CV atd.), dokumenty s interkulturní problematikou a interaktivní gramatická a lexikální cvičení.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: A2
Úroveň kurzu: A2–B1
Termín konání: od 10. září 2012

3) DALŠÍ SLUŽBY

25_1.jpg

Centrum akademického psaní
Nabízíme poradenství v oblasti psaného projevu v akademické angličtině formou blended-learningových kurzů, individuálních konzultací a tematických seminářů. Lektoři a konzultanti Centra mají zahraniční zkušenosti a jsou vysoce kvalifikovaní v oblasti jazyka i poradenské práce. Svou prací se snaží u klientů podpořit:
• ZNALOSTI o tvorbě textů různých žánrů v angličtině;
• SAMOSTATNOST při psaní odborných textů a tvorbě prezentací, která povede k úspoře času při přepisování prací a ke snížení finančních nákladů na editaci a korekturu textů;
• SEBEDŮVĚRU při psaní v cizím jazyce;
• ETIKU VĚDECKÉ PRÁCE odbouráním nevědomého plagiátorství, které vzniká kvůli nízké jazykové úrovni zejména při parafrázování a sumarizaci odborných zdrojů.

Individuální poradenství je určeno každému, kdo má zájem o zpětnou vazbu ke svému textu nebo prezentaci. Na konzultaci můžete přijít s hotovým textem, ale také ve chvíli, když začínáte zpracovávat nějaké téma a potřebujete překonat „tvůrčí krizi“. Jsme připraveni poskytnout poradenství v jakékoli fázi psaní, s jakýmkoli textem, ať již jde o odborný článek, abstrakt, výzkumný záměr, disertační práci, ale i e-mail, motivační dopis nebo životopis. Naší filozofií je klienty při psaní cizojazyčného textu vést k samostatnosti. Namísto editačních služeb a opravování gramatických a lexikálních chyb vám nabízíme reakci kritického čtenáře. Během konzultace a prostřednictvím odkazů na autodidaktické učební materiály se dále naučíte strategiím psaní, revidování textu a rozpoznávání a opravování vlastních chyb.

• Jazykové zkoušky

Jazyková zkouška pro doktorandy
Zkouška se skládá z písemného testu a ústního pohovoru zaměřeného na odborný jazyk v oboru posluchače.

Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR se sídlem Na Florenci 3, Praha 1 je akreditovaným testovacím střediskem ETS pro TOEFL iBT. Pro další informace kontaktujte PhDr. Evu Škarkovou, tel.: 222 828 401, e-mail: skarkova@langdpt.cas.cz. Registrace k testu je možná pouze online na www.ets.org/registerme.html; na stejné adrese naleznete také termíny konání testu.

Cambridgeské zkoušky PET, FCE, CAE, CPE
Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR je certifikovaným místem pro přípravu k cambridgeským zkouškám. Zájemce registrujeme online třikrát ročně, zkoušky se skládají na Britské radě v březnu, červnu a prosinci. Pro další informace kontaktujte PhDr. Libuši Sýkorovou, tel.: 222 828 401, e-mail: sykorova@langdpt.cas.cz.