ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > květen  > Popularizace

Studentská konference

Více než šedesát nadaných studentů, kteří po dobu dvou let docházeli do ústavů Akademie věd ČR a na univerzitní pracoviště, kde společně s lektory pracovali na prvních vědeckých projektech, se ve dnech 3. až 4. dubna 2012 setkalo v Národní technické knihovně v pražských Dejvicích na 2. studentské konferenci Otevřené vědy II. Jejich první setkání s vědou přineslo jedinečné výstupy.

23_1.jpg
Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš zahajuje druhý den studentské konference. K plnému sálu promluvili dále zleva Petr Borovský, Michaela Báštěcká a Hana Botková z Odboru projektů a grantů SSČ AV ČR, který akci uspořádal.

Studenti představili výsledky bádání formou abstraktů a prezentací za účasti garantů jednotlivých sekcí: „Všechny referáty měly vynikající úroveň. Bylo proto obtížné rozhodnout se pouze pro jediného vítěze,“ konstatoval dr. Michal Vinkler z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, garant sekce biologie, jíž patřil první den konference. V konkurenci 32 příspěvků zvítězil Denis Cmunt z táborského Gymnázia Pierra de Coubertina s projektem Studium struktury a funkce membránových transportních proteinů. Student pátého ročníku šestiletého gymnázia absolvoval stáž na téma Studium genů podílejících se na specifických vlastnostech nekonvenčních osmotolerantních kvasinek pod vedením dr. Hany Sychrové v oddělení Membránového transportu Fyziologického ústavu AV ČR.
Oborově rozmanitější byl druhý den konference, kdy do Ballingova sálu zavítali chemici, fyzici, matematici, informatici, geologové a geografové. Studenty přivítal předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš, který zavzpomínal na vlastní studentské začátky a vyjádřil nadšení, že se talentovaní studenti do projektu OV II zapojují v tak velkém počtu: „Věda je nejatraktivnější povolání, jaké si lze představit. Jako vědci máte velkou volnost a svobodu a již od samého počátku můžete soutěžit s celým světem – věda totiž nezná žádných bariér. Těší mne, že se již nyní připravuje třetí pokračování projektu, který úspěšně popularizuje vědu.“

23_1.jpg

V chemické sekci soutěžilo celkem osm příspěvků. Její garant dr. Vlastimil Vyskočil z Přírodovědecké fakulty UK jako nejlepší vyhodnotil studii Evy Martínkové Stanovení dusitanů a dusičnanů v pitné vodě pomocí kapilární elektroforézy; studentka Gymnázia Jana Palacha v Mělníku navštěvovala stáž Porovnání kvality balené a vodovodní vody: Elektroforetické stanovení dusitanů a dusičnanů na Přírodovědecké fakultě UK pod vedením Mgr. Tomáše Křížka.
Fyzikální sekci garantoval prof. Patrik Španěl z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR; za nejzdařilejší příspěvek zvolil práci Ondřeje Borovce Kvantové struktury a supermřížka – budoucnost termoelektrik. Student gymnázia ve Vysokém Mýtě absolvoval stáž Termoelektrika v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR pod odborným vedením dr. Radka Zeipla.
Pozoruhodné klání se odehrálo v matematické a informatické sekci, kde v téměř výhradně pánské konkurenci nakonec s příspěvkem Kvadratické formy zvítězila Jana Sotáková, která navštěvuje gymnázium v Brně. Zúčastnila se stáže Studium vhodně volených témat z knih o teorii čísel, řešení cvičení souvisejících s probíranou látkou pod vedením prof. Radana Kučery na Masarykově univerzitě. Garant dr. Jan Kozánek z Ústavu termomechaniky AV ČR, jenž vyzdvihl i ostatní příspěvky, se studenty dlouze diskutoval a některým dokonce nabídl přímou spolupráci.

23_1.jpg
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Studentské sympozium uzavřela geologicko-geografická sekce, jejímž garantem byl dr. Michal Filippi z Geologického ústavu AV ČR. S prezentací Detailní zpracování konodontových faun se zaměřením na hranici silur/devon v lokalitě Na Požárech (Barrandien, ČR) zvítězila Aneta Hušková. Příspěvek studentky gymnázia v Mladé Boleslavi, která navštěvovala stáž Mikroevoluční změny fosilních organismů a jejich využití pro datování sedimentárních hornin a paleogeografické rekonstrukce v Geologickém ústavu AV ČR pod vedením doktora Ladislava Slavíka, byl vyhodnocen také jako nejpřínosnější pro budoucí geologický výzkum.
Podle Michala Filippiho předčily studentské práce mnohé projekty na úrovni bakalářského či dokonce magisterského studia: „Velmi mne překvapila vysoká kvalita jednotlivých vystoupení. Většina studentů měla skvělou obsahovou i prezentační úroveň, a tak je mohu rozhodně doporučit na zahraniční konference.“
Stážisté závěrem obdrželi certifikát o absolvování stáže, vítězové oborových sekcí se navíc zúčastní prestižních mezinárodních konferencí či letního vědeckého kempu. Nejlepší prezentace garanti doporučili k účasti na mimořádné akci Nobelisté v Praze (Prague Nobel Get-Together), kterou na konci května společně pořádají Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a izraelské velvyslanectví v Praze.

MICHAELA ŽALUDOVÁ,
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.