ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Časopis zdravotnického práva a bioetiky

Recenzovaný časopis, který jako elektronické periodikum vydává Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Ústavu státu a práva AV ČR, se zaměřuje především na aktuální problémy řešené ve zdravotnickém právu. Jelikož lze zájem o zdravotnické právo a jeho rozmach s jistým zjednodušením situovat až do doby porevoluční (s výjimkou několika publikací Jaromíra Štěpána a Jitky Stolínové), jde o nový obor a v kontextu etablovaných periodik mu není věnována patřičná pozornost. Stále totiž existuje jen málo periodik, která by se teorií i praxí zdravotnického práva zabývala, a pokud existují, specializují se jen na praktické otázky práva bez širšího interdisciplinárního přesahu.

21_1.jpg

Cílem časopisu, který je umístěn na stránkách www.ilaw.cas.cz/medlawjournal, je proto nastiňovat otázky související s poskytováním zdravotní péče v celé jejich interdisciplinární šíři, nikoli v úzkém profilu normativního systému práva. Z tohoto pohledu je časopis přístupný příspěvkům od odborníků, kteří se orientují na problémy právní i bioetické. Právě spory normativních systémů – práva a morálky – jsou obvyklým problémem současného zdravotnictví a je nutné je řešit z perspektiv obou stran. Medicína a zdravotnictví jsou bezesporu oblastmi, z nichž vyvěrají z etického hlediska nejpalčivější otázky, neboť směřují k ochraně statků nejzásadnějších – života a zdraví.
Existenciální otázky, které setkání pacienta a lékaře téměř vždy provázejí, kladou nesmírné nároky na vyváženou legislativu, která bude akceptovat mravní dimenze problémů pacientů. Tradiční problémy ve zdravotnickém právu a bioetice se týkají právě kruciálního vztahu lékaře a pacienta, a tudíž nelze bez rozvinutého společenského morálního konsensu vytvořit vyhovující legislativní systém. Morální hodnoty však nejsou konstantní a podléhají proměně ve společenském diskurzu. Proto ani legislativa nemůže ustrnout ve fixním stavu, na etický diskurz musí reagovat, byť zároveň musí plnit roli jistého stabilizátoru, který udržuje právní jistotu pro subjekty práva. Vzhledem k tomu, že se medicína jako věda neustále vyvíjí, klade před sebe nová morální dilemata související s péčí o pacienta. Lze tak vyslovit tezi, že odpovědný zákonodárce by měl měnit příslušná zákonná opatření vztahující se k vědeckému a společenskému rozvoji v medicíně – ovšem vždy s přihlédnutím k diskusi odborné veřejnosti, neboť každá změna zasahuje do stability systému.
Diskuse nad přetrvávajícími i novými problémy ve zdravotnickém právu a bioetice má být platformou pro komunikaci o změnách v legislativě i pomůckou a případně i návodem pro judikatorní řešení právních sporů. Pro spravedlivou aplikaci práva je totiž nutná nejen znalost práva, ale i relevantních etických dimenzí problémů.
Typickými tématy, která autoři v časopise řeší, jsou vztah pacienta a lékaře, problematika informovaného souhlasu, výzkumu v medicíně, eutanazie a paliativní péče, dále problematika ochrany osobnosti ve zdravotnictví, sterilizace, terapeutické kastrace, výzkumu na kmenových buňkách, asistované reprodukce, otázky genových pokusů, potratů, ale i otázky genderové identity, nakládání s odejmutými částmi lidského těla či postup při úmrtí.
Každé z těchto témat v sobě nese určitou míru kontroverze a jednoznačné výstupy v postmoderním světě obestřeném pluralitním morálním relativismem nelze akceptovat. Účelem publikační činnosti je tedy také nalézt shodu v pojmosloví, protože smysluplný odborný diskurz vyžaduje alespoň elementární sémantickou shodu, vyjasnění kontroverzních pojmů mezi právní a etickou teorií, ale i mezi jednotlivými právními teoriemi navzájem a etickými přístupy. Komunikace mezi právními odborníky a odborníky v oblasti bioetiky je totiž v českém prostředí stále minimální. Platformou pro odborný diskurz a odborné analýzy by měl být právě Časopis zdravotnického práva a bioetiky.

Časopis rovněž přináší vybraná monotematická čísla, která se zabývají tradičními problémy v režimech eticko-právních; jedno číslo redakce pravidelně věnuje příspěvkům, jež zazní na workshopu Kabinetu zdravotnického práva a biomedicíny. Z obvyklých témat, která se v periodiku již objevila, zmiňme zejména otázku informovaného souhlasu.
Jelikož má časopis pouze krátkou historii, přispěvateli jsou prozatím jen čeští a slovenští autoři; v letech následujících by se však měl otevřít též pro zahraniční přispěvatele (speciální ediční číslo by kabinet vydal v anglickém jazyce).
Je nanejvýš potřebné přijímat nejmodernější trendy zahraniční vědy a srovnávat je s poznatky v českém prostředí. Z tohoto hlediska otištěné články nutně přinášejí i komparativní studie, které mohou poznatky v českém prostředí posunout a rozšířit diskusi v oblasti české medicínské jurisprudence.
Všechny příspěvky podléhají recenznímu řízení (posuzováno dvěma nezávislými odborníky v oboru zdravotnického práva či bioetiky). Pokyny pro autory společně s elektronickým archivem příspěvků naleznete na výše uvedených webových stránkách.
Vydávání časopisu není jedinou aktivitou nově vytvořeného Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky. Kabinet mj. pořádá pravidelné workshopy, jichž se účastní přednášející nejen z právního prostředí. Aktuálně se v Ústavu státu a práva AV ČR uskuteční 22. května 2012 workshop a následné diskusní fórum na téma Informovaný souhlas – střet bioetického a právního pojetí?. Kabinet uvítá zájem o spolupráci s badateli též z dalších tematicky blízkých oborů. Stejně tak nabízí možnost publikovat, neboť příspěvky – jak vyplývá z tematického záměru časopisu – mohou být interdisciplinární. To odpovídá i charakteru oboru, který před sebe klade medicínské otázky, právní otázky, otázky filozoficko-etické (začátek života, smrt, eutanazie, genetické pokusy na člověku), ale i sociologické a politologické (např. problém transsexuality).

ADAM DOLEŽAL,
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.