ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Zahraniční pobyty pro zkušené výzkumníky

Evropská komise zveřejnila 13. března 2012 výzvy k předkládání návrhů na individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky, kteří již získali titul Ph.D. nebo mají alespoň čtyři roky praxe ve výzkumu od doby, kdy obhájili titul opravňující k doktorskému studiu. Konkrétně jde o evropské vědecko-výzkumné pobyty (IEF), vědecko-výzkumné pobyty pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí (IIF) a vědecko-výzkumné pobyty ve třetích zemích pro evropské výzkumné pracovníky (IOF). Délka jejich trvání se pohybuje od jednoho do tří let. Uzávěrka pro předkládání návrhů projektů pro pobyty je 16. srpna 2012.

15_1.jpg

Specifický program PEOPLE/LIDÉ 7. rámcového programu vychází z faktu, že je dostatečné množství vzdělaných a kvalifikovaných lidí základním předpokladem konkurenceschopnosti společnosti; ve vědě a výzkumu to platí obzvlášť. Vzdělávání, výzkum a inovace představují klíčové faktory pro konkurenceschopnost, zaměstnanost, udržitelný růst a pokrok v sociální oblasti.
Jedním ze strategických cílů rozvoje a upevňování Evropského výzkumného prostoru (ERA) je posílit atraktivitu Evropy pro výzkumníky, podnítit mladé lidi, aby nastoupili profesní dráhu ve výzkumu a vývoji, zajistit kvalitní a inovativní odborné vzdělávání začínajících výzkumníků a doktorandů, nabízet jim profesní vyhlídky ve veřejném i soukromém sektoru, přilákat a udržet v Evropě ty nejlepší a propojit účinně spolupráci akademického a privátního sektoru.

15_2.jpg
Jan Bartáček z Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha je držitelem reintegračního grantu ERG BIONIT, koordinátorem projektu BioWET akce IRSES pro mezinárodní výměnné pobyty výzkumníků a řešitelem v projektu ALGAENET akce IRSES pro mezinárodní výměnné pobyty výzkumníků.

Nástrojem pro zajištění uvedených cílů je specifický program LIDÉ – akce MARIE CURIE, který formou grantů na projekty financuje profesní rozvoj výzkumníků a jejich mezinárodní, mezisektorové a interdisciplinární mobility.
Účast v projektu je podmíněna mezinárodní mobilitou, což znamená, že výzkumníci, kteří žádající o grant na pobyt v zahraničí, nesmí v posledních třech letech před uzávěrkou žít, pracovat nebo studovat déle než 12 měsíců v zemi, kde o pobyt žádají.
V rámci programu existují dva typy projektů:
• multipartnerské – o grant žádá konsorcium řešitelů, které si najímá a financuje stážisty (začínající výzkumníky či doktorandy); více v Inovační podnikání & Transfer technologií, č. 4/2011, str. 18 – viz http://www.aipcr.cz/doc/iptt%20IV%202011%20komplet%20pro%20web.pdf.).
• monopartnerské – o grant žádá zkušený výzkumník s hostitelskou nebo s vysílající institucí na základě navrženého projektu.
Pro účely hodnocení se projekty rozdělují do následujících hodnoticích panelů: Information Science and Engineering (ENG), Chemistry (CHE), Environment and Geosciences (ENV), Life Sciences (LIF), Mathematics (MAT), Physics (PHY), Economic Sciences (ECO), Social Sciences and Humanities (SOC) a Career Restart Panel.

Schéma akce Marie Curie COFUND je poněkud odlišné, neboť vychází z kofinancování regionálních, národních a mezinárodních programů bruselskými prostředky. Navržený projekt funguje na principu „místní grantové agentury“, která si podle projektu vycházejícího z vlastních potřeb řídí v daném regionu mezinárodní mobilitu výzkumníků. V České republice funguje zatím pouze v Jihomoravském kraji; projekt SOMOPRO řeší Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu v Brně – viz http://jcmm.cz/somopro.html.
Projekty se podávají na základě vyhlášených výzev, jež se řídí pracovním programem pro daný kalendářní rok (v současnosti ještě WP2012); od letošního července budou v programu PEOPLE výzvy zopakovány podle nového pracovního programu WP2013, jehož obsah zástupci členských zemí aktuálně konzultují a připomínkují na programovém výboru.
V březnu letošního roku byly otevřeny výzvy na po­dávání monopartnerských projektů mezinárodních mobilit a profesního rozvoje pro zkušené výzkumníky (> 4 roky ve výzkumu nebo Ph.D.) pro následující akce: IEF – Intra-European Fellowships; IOF – International Outgoing Fellowships; IIF – International Incoming Fellowships; uzávěrka výzev je 16. srpna 2012.

15_3.jpg

Předpokládá se, že výjezdy výzkumníků do zahraničí budou trvat 12 až 24 měsíců. Výzkumník získá v hostitelské instituci pracovní smlouvu na plný úvazek a bude financován formou mzdy, příspěvku na mobilitu a na odbornou přípravu dle pravidel grantové dohody. Grantovou dohodu s poskytovatelem (Research Executive Agency – REA) uzavírá hostitelská instituce, u IOF vysílající instituce. Výzkumník je povinen se svým supervizorem v hostitelské instituci sestavit Plán osobního rozvoje, jenž obsáhne informace o získání nových zkušeností a dovedností na multidisciplinární úrovni, transfer znalostí mezi institucemi a posílení vlastní nezá­vislosti výzkumníka.
Pro badatele, kteří jsou v cizině a chtějí se vrátit například do své mateřské instituce či jinam do Evropy, je průběžně otevřena výzva na návratový grant Career Integration Grant (CIG).
Další informace naleznete na webových stránkách Akce Marie Curie – http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions;
Evropského pracovního portálu pro výzkumníky EURAXESS – http://ec.europa.eu/euraxess;
Projektu KAMPUŠ – http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/Profil_vav/kampus;
Otevřené výzvy 7. RP Calls na Participants Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls.
U každé výzvy jsou k dispozici dokumenty, s jejichž pomocí lze připravit návrh projektu.

ANNA MITTNEROVÁ,
členka programového výboru 7. RP PEOPLE EC,
projekt programu EUPRO, LE12005 KAMPUŠ