ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > červ-srp  > Z Bruselu

Evropská strategie pro výzkum kosmu

Vesmír a jeho výzkum představují pro Evropskou unii jeden ze strategicky nejvýznamnějších sektorů. Vesmírné technologie a aplikace jsou totiž de facto všude kolem nás jako součást každodenního života. Jako příklad může posloužit využívání satelitní navigace, mobilních telefonů nebo fungování záchranných systémů, které umožňují rychlou reakci v případě krizových situací.

Tento sektor zároveň vytváří velké množství kvalifikovaných pracovních míst pro výzkumníky a další odborníky z technických oborů. Kosmický průmysl je zdrojem špičkových technologií a jako takový významně přispívá ke konkurenceschopnosti, stimuluje inovace a vytváří obchodní příležitosti.
Významnou roli výzkumu kosmu akcentuje tzv. Lisabonská smlouva, konkrétně článek 189, podle něhož by Evropská unie měla navrhnout společnou evropskou vesmírnou politiku, která podpoří vědecký a technologický pokrok a konkurenceschopnost průmyslu. Vesmír je také jednou z priorit strategie Evropa 2020 a rovněž se stal jednou z deseti klíčových aktivit v rámci stěžejní iniciativy An Integrated Industrial Policy for the Globalization ERA. Evropská komise by měla ještě v tomto roce vypracovat nástroje, které napomohou implementaci priorit evropské politiky pro vesmír. V této souvislosti Komise v dubnu 2011 vydala sdělení Towards a Space Strategy for the European Union that Benefits its Citizens. Mezi priority patří především dosažení cílů v programech pro satelitní navigaci – Galileo a EGNOS, implementace programu pro monitorování zemského povrchu GMES (Global Monitoring for Environment and Security) nebo ochrana vesmírné infrastruktury před solární radiací, asteroidy a vesmírným odpadem pomocí systému SSA (Space Situation Awareness). Dalšími důležitými body jsou podpora aktivit v oblasti průzkumu kosmu (především spolupráce s Mezinárodní vesmírnou stanicí – ISS), rozvoj politiky zaměřené na průmysl ve spolupráci se členskými státy a ESA, podpora výzkumu, vývoje a inovací a posílení partnerství členských států a Evropské vesmírné agentury. Evropská komise plánuje, že v závislosti na červnovém návrhu nového víceletého finančního rámce představí v průběhu roku 2011 specifický program pro vesmír.
V souvislosti s přípravou tohoto nového evropského programu pro výzkum – následovníka 7. rámcového programu pro VaVaI – připravil Evropský výbor pro vědy o vesmíru (ESSC) poziční dokument obsahující priority a doporučení EK zaměřené na součást programu, která se bude věnovat výzkumu kosmu. ESSC doporučuje, aby byly posíleny celo­evropské fondy, jež podporují jeho průzkum. Fondy by rovněž přispěly k vytvoření evropských sítí a konsorcií výzkumníků zapojených do vesmírných misí ESA. Dokument dále popisuje mechanismy, které by podpořily adekvátní vědecké využití evropských vesmírných misí. ESSC také navrhuje udržet finanční podporu rozvoje technologií souvisejících s budoucími misemi do kosmu stejně jako studování tzv. NEOs (Near-Earth Objects).

MICHAELA VLKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR