ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > červ-srp  > Z Bruselu

Znalostní a inovační společenství EIT

Evropský inovační a technologický institut (European Institute of Innovation and Technology – EIT), jehož cílem je podporovat vynikající výsledky v oblasti evropských inovací a poskytovat nová řešení hlavních společenských problémů, prochází obdobím formování své strategické inovační agendy. Tento politický dokument, jehož draft se nyní konzultuje a finalizuje, obsahuje priority směřování EIT a jeho znalostních a inovačních společenství (Knowledge and Innovation Communities – KIC) pro období sedmi let následujících po roce 2013.

V souvislosti s budoucími vizemi EIT se 14. dubna 2011 v Budapešti konala SIA Stakeholder Conference, na níž zástupci Evropské komise, členové správní rady EIT a další účastníci – zástupci průmyslu, univerzit a výzkumných institucí – diskutovali o tématech příštích znalostních a inovačních společenství, která získají finanční podporu v druhém kole EIT výzev. Ve stejný den zahájila Evropská komise on-line konzultaci (s uzávěrkou 30. června 2011) o budoucí strategii EIT pro veřejnost. Závěry konference a výsledky veřejné konzultace zohlední strategická inovační agenda EIT. Koncem roku poté Komise předloží SIA ke schválení Evropskému parlamentu a Radě EU. Tento program představí hlavní priority EIT do roku 2020, přičemž se zaměří na jeho poslání, cíle, financování a témata, jimiž by se měl v budoucnu zabývat.
První tři znalostní a inovační společenství, která tvoří integrovaná uskupení špičkových evropských výzkumných institucí, firem a univerzit, byla vyhlášena na konci roku 2009. K realizaci byly vybrány návrhy společenství pro oblast vyhodnocování změn klimatu a ovlivňování jejich činitelů (Climate KIC), návrh pro oblast udržitelné energie (KIC InnoEnergy) a návrh pro budoucí informační a komunikační společnost (EIT ICT Labs).
Jako prioritní téma, na něž by se měly zaměřit znalostní a inovační komunity v příštím kole EIT výzev k předkládání návrhů KIC, se jeví především stárnutí evropské populace (ageing population). Účastníci konference také zdůraznili zajištění bezpečnosti kritických infrastruktur, sítí, dopravy a další bezpečnostní opatření (security and safety). Dalšími možnými tématy budoucích KIC jsou produkce potravin a zaručení jejich dostatku a bezpečnosti do budoucna a rovněž oblast biotechnologií (food for the future; biotechnology). Prioritní jsou také oblasti zdraví, především u dětí a během dospívání, problémy učení a vzdělávání (healthy childhood; human learning and learning enhancement) či efektivita průmyslové výroby, chytrých systémů a sítí (added value manufacturing; territory and smart cities).
Pravděpodobně tedy budou v těchto tématech vyhlašovány příští EIT výzvy pro vytváření nových znalostních a inovačních společenství. Stávající tři KIC, které se již realizují na základě první výzvy, by tak mělo doplnit dalších pět společenství, jež vzniknou v nadcházejícím sedmiletém období. Budoucí KIC se zaměří na řešení hlavních společensko-hospodářských výzev. EIT jako součást Evropské strategie 2020 by měl rozhodujícím způsobem přispívat k zavádění špičkových inovací v Evropě a k její globální konkurenceschopnosti.

MARTIN KAŠPÁREK,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR