ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Akademická rada se dne 7. června 2011 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila
– úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 25. zasedání konaného 31. května 2011 a přidělení služebních a startovacích bytů dle zápisu ze 14. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 16. května 2011.

Souhlasila
– s memorandem o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Senátem Parlamentu České republiky,
– s provedením hodnocení odborné činnosti infrastrukturních pracovišť AV ČR v roce 2011,
– s výroční zprávou Rady vědeckých společností ČR za rok 2010.

Jmenovala
– Ing. Jana Štursu z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., místopředsedou Dozorčí rady tohoto ústavu s účinností od 7. června 2011 na pětileté funkční období, tj. do 6. června 2016.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby udělil
Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu těmto autor­ským týmům:
– autorskému týmu Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení: RNDr. Antonín Šimůnek, CSc., RNDr. Jiří Vackář, CSc., za vědecký výsledek Tvrdost materiálů s iontovou a kovalentní vazbou,
– autorskému týmu Ústavu teorie informace a automatizace, v. v. i., ve složení: prof. Ing. Michal Haindl, DrSc., Ing. Jiří Filip, Ph.D., Ing. Jiří Grim, CSc., RNDr. Vojtěch Havlíček, Ph.D., Ing. Martin Hatka za vědecký výsledek Matematické modelování vizuálních vlastností povrchů materiálů,
– autorskému týmu navrženému Grantovou agenturou AV ČR ve složení: MUDr. Zdeněk Hodný, CSc., Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D., Mgr. Hana Hanzlíková, Ph.D., Mgr. Kateřina Krejčíková, Mgr. Markéta Vančurová (pracovníci Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek Úloha PML v buněčném stárnutí,
– autorskému týmu navrženému Radou programu Nanotechnologie pro společnost ve složení: prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (pracovníci Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. Emil Pollert, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.), RNDr. Jarmila Králová, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Ladislav Kohout, DrSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.), prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy), prof. RNDr. Martin Kotora, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy), prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. (Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), prof. RNDr. Vladimír Král, DrSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) za vědecký výsledek Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv,
– autorskému týmu Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení: prof. PhDr. Pavel Materna, CSc., Bjørn Thoring Flagstad Jespersen, Ph.D. (pracovníci Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Marie Duží, CSc. (Technická univerzita Ostrava) za vědecký výsledek Procedural Semantics for Hyperintensional Logic,
– PhDr. Ivanu Pavlů, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.), navrženému Grantovou agenturou AV ČR, za vědecký výsledek Artefakty v neolitické společnosti. Jejich status a role.
– Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce těmto autorům:
– Dr. Adéle Kawka, Ph.D., 1977 (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek Bílí trpaslíci v naší Galaxii,
– RNDr. Lindě Nedbalové, Ph.D., 1976 (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek Sněžné řasy: jedinečné mikroorganismy z extrémních míst naší planety a naděje pro biotechnologie.
Čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách:
– prof. RNDr. Vojtěchu Rődlovi, CSc. (Emory University, Atlanta, USA),
– Ivo Vrkočovi, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.).
Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách:
– Ing. Karlu Jungwirthovi, DrSc. (Badatelské centrum PALS – společné pracoviště Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., a Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.),
– prof. Dr. Dieteru Vollhardtovi (Universität Augsburg, Augsburg, SRN).
Čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách prof. RNDr. Františku Vyskočilovi, DrSc., dr. h. c. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v.i.).
Čestnou oborovou medaili Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách prof. PhDr. Pavlu Říčanovi, CSc. (Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.).
Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách:
– prof. Dr. Joachimu Bahlckemu (Universität Stuttgart, Historisches Institut, Stuttgart, SRN),
– prof. dr. hab. Wojciechu Iwańczakovi (Uniwersytet w Kielcach, Kielce, Polsko).
Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy PhDr. Veronice Kratochvílové (Odbor mediální komunikace AV ČR).
Čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky:
– PhDr. Jarmile Burgetové (Knihovna AV ČR, v. v. i.),
– RNDr. Václavu Novákovi, CSc., in memoriam (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.).