ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > červ-srp  > Z Bruselu

Nový unijní rámcový program pro výzkum a inovace

Současný 7. rámcový program pro výzkum a vývoj je ohraničen programovým obdobím 2007–2013. Evropská komise proto již zahájila přípravy pokračování tohoto programu a v únoru letošního roku zveřejnila Zelenou knihu, která navrhuje vznik tzv. společného strategického rámce. Tento rámec zastřeší a sjednotí dosavadní nástroje EU v oblasti výzkumu a inovací.

V souvislosti s návrhy v Zelené knize se uskutečnila veřejná konzultace k otázkám budoucí podoby evropského výzkumu a inovací. Aktéři konzultace představili její výsledky na konferenci ke společnému strategickému rámci (10. června 2011 v Bruselu), kde vzbudila ze strany relevantních subjektů značné reakce. EK obdržela celkem 1303 odpovědí a 775 samostatných pozičních dokumentů. Spektrum respondentů tvoří z téměř 50 % výzkumné instituce a instituce vyššího vzdělávání, necelých 12 % pochází ze soukromého sektoru, 9 % reprezentují vládní orgány, přes 29 % odpovědí zaslaly různé asociace, zájmové skupiny a další.
Hlavní výstupy veřejné konzultace shrnuje dokument, který po analýze publikovala EK. Z příspěvků vyplynulo několik klíčových sdělení. Respondenti podporují koncept společného strategického rámce, který za účelem posílení dopadu evropského financování zastřeší výzkum a inovace ve společném programu. Za klíčovou prioritu budoucího rámcového programu je považováno zjednodušení. Všeobecnou podporu má výzkum a inovace v oblasti tzv. velkých výzev (změna klimatu, energetická bezpečnost, demografické stárnutí a účinné využívání zdrojů), zároveň je však nutno zachovat kontinuitu u těch programů, které se doposud osvědčily (např. Evropská výzkumná rada a akce Marie Curie). Stranou by neměl zůstat ani kolaborativní tematický výzkum. Mnoho respondentů žádá otevřenější a méně direktivní přístup, který by neopomíjel malé projekty a konsorcia. Evropská unie by také měla odpovídajícími nástroji podpořit všechny fáze inovačního řetězce. Z takové podpory by měly čerpat malé a střední podniky s inovačním potenciálem. V souvislosti s inovacemi respondenti požadují, aby byl ve více oblastech uplatňován tzv. přístup bottom-up. Aktivity rámcového programu by měly též vycházet ze spolupráce vědeckého a politického sektoru.
Budoucí rámcový program pro výzkum a inovace získá kromě nové struktury i nové jméno: ve veřejné soutěži zvítězil návrh s názvem Horizon 2020 – přívlastek 2020 vybrala sama EK záměrně; poukazuje tím na souvislost se strategií Evropa 2020 a naplňování jejích cílů v oblasti výzkumu a inovací.
Analýza veřejné konzultace je dostupná na http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm.

ADÉLA VOŽECHOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR