ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > červ-srp  > Z Bruselu

Platforma Scientix podporuje vzdělávání mládeže

Portál Scientix, který je spolufinancován ze 7. rámcového programu pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace, vytváří od května 2010 odbornou platformu poskytující informace o projektech a iniciativách na evropské i národní úrovni. Zaměřuje se výhradně na vědecké vzdělávání – výuku přírodních věd a matematiky.

24_1.jpg
Portál představuje výsledky projektů, které získaly finanční podporu nejen z 6. a 7. RP, ale i z Programu celoživotního učení (LLP) a programů národních; spravován je Sítí evropských škol (European Schoolnet, EUN). Výukové materiály jsou dostupné ve všech jazycích EU, popř. lze požádat o jejich překlad.
První společnou aktivitou této platformy se 6. až 8. května 2011 stala bruselská konference Scientix. Zaměřila se na učitele, profesory a další odborníky, kteří působí na všech úrovních školských systémů v oblasti vzdělávání ve vědeckých oborech. Akce se zúčastnilo celkem 466 expertů ze 43 zemí, aktéři si vyslechli 64 prezentací, představeno bylo 25 relevantních projektů, 37 subjektů se zapojilo do soutěže o nejlepší plakát. Paralelně se konalo deset zasedání a čtyři semináře s výukovými kurzy. Význam vzdělaných a po odborné stránce dobře připravených výzkumných pracovníků pro budoucnost Evropy – zvláště pro její hospodářský růst – vyzdvihl generální ředitel Evropské komise pro výzkum a inovace Robert-Jan Smits. Zatraktivnění výuky věd a probuzení zájmu mládeže o jejich studium předpokládá nejen změnu vzdělávacích modelů, ale i restrukturalizaci odborné přípravy pedagogů.
Konference poskytla prostor pro navázání osobních kontaktů a představila aktuálně řešené projekty i jejich produkty, mezi něž patří např. výukové kurzy, virtuální laboratoře či výukové sady, volně přístupné pro využití učiteli z mateřských škol až po vysoko-školské profesory. Z mnoha podnětných projektů představujeme dva s českou účastí:
 eBug – finančně podpořený Generálním ředitelstvím EK pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG SANCO). Poskytuje informace o mikrobech, hygieně i správném používání antibiotik a léků; součástí jsou také vzdělávací počítačové hry. K dis-pozici je česká verze webu. Českou republiku v projektu zastupuje 3. lékařská fakulta UK Praha. Více informací na www.e-bug.eu.
 SPICE – spolufinancuje jej Program celoživotního učení Generálního ředitelství EK pro vzdělávání a kulturu (DG EAC); cílem je sdílet inovativní výukové metody a materiály v oblasti matematiky a přírodních věd a ověřit jejich přenositelnost do jiné evropské země. Jedním ze tří hlavních partnerů je Dům zahraničních služeb MŠMT ČR, který v Praze ve dnech 26.–29. srpna 2011 pořádá mezinárodní letní akademii pro 150 učitelů. Více informací na http://www.dzs.cz/.

ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR