ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 251. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 12. 3. 2010


ZÁVAŽNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVĚRY ZE ZASEDÁNÍ

Návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů
Návrh Metodiky a hodnocení výsledků ukončených programů je předkládán podle ustanovení § 35 odst. 2) písm. c) a d) zákona č. 130/2002 Sb. Text vychází z předchozích Metodik; na základě zadání Rady jsou však nově doplněny některé principy. Platnost Metodiky je navrhována pro roky 2010 až 2012 a bude ji schvalovat vláda ČR.
Po roce 2012, jak vyplývá z nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009–2015, budou zpracovány vícesložkové oborové metodiky a zavedeno oborové hodnocení, které zohlední specifika výsledků jednotlivých skupin příbuzných oborů.
Metodika byla projednána na zasedání Komise pro hodnocení výsledků konaném 18. února 2010. Předsednictvo Rady po provedené textové korektuře doporučilo v souladu s návrhem komise návrh Metodiky předložit k projednání v Radě. Vedle připomínek vnitřního připomínkového řízení Rady byl na zasedání Rady předložen i pozměňovací návrh prof. Matějů, týkající se hodnocení odborných knih odbornými komisemi.
Rada schválila pozměňovací návrh a uložila sekretariátu Rady zaslání návrhu Metodiky do meziresortního připomínkového řízení.

Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 podle § 5a odst. 3 a 4 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (návrhy předložené správci rozpočtových kapitol a výsledky jednání se správci rozpočtových kapitol ve dnech 8.–11. 3. 2010)
Správci rozpočtových kapitol ve svých návrzích výdajů SR na rok 2011 rámcově dodrželi návrh Rady z 15. ledna 2010 (požadavky jsou vyšší o 148 mil. Kč). Výchozí návrh Rady přitom vycházel ze závazků vlády z minulých let, tzn. je o 1 750 mil. Kč vyšší než návrh Ministerstva financí. Jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu rozpočtu VaVaI ve dnech 8.–16. března 2010 probíhá dle harmonogramu, který byl zaslán členům Rady a správcům rozpočtových kapitol.
Rada vzala na vědomí návrhy výdajů SR na VaVaI předložené správci rozpočtových kapitol a informaci z průběhu části jednání se správci rozpočtových kapitol. Uložila dále předsednictvu a sekretariátu Rady při jednání se správci rozpočtových kapitol vyjasnit nečerpání prostředků na VaVaI v minulých letech a navrhnout tam, kde k tomuto nečerpání došlo (s výjimkou předfinancování strukturálních fondů), jeho promítnutí do návrhů státního rozpočtu na VaVaI na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013.

Návrh programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací MZe – Komplexní udržitelné systémy („KUS“)
Ministerstvo zemědělství předložilo Radě ke stanovisku návrh programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
V návrhu stanoviska Rada konstatovala, že MZe v rámci Programu opakovaně navrhuje témata řešená ve všech předchozích (i stávajících) programech MZe, není zde žádné nové téma či snaha o výzkum v nových oblastech. V tomto případě nelze akceptovat vyjádření, že výzkum v oblasti zemědělství je procesem kontinuálním, a to zejména proto, že současným řešením několika tematicky podobně zaměřených programů nelze vyhodnotit naplnění cílů a očekávaných přínosů tak, aby závěry z tohoto posouzení bylo možno zapracovat do programů nových.
Závěr stanoviska zněl, že Rada nesouhlasí s návrhem programu a nedoporučuje poskytovateli návrh programu předkládat vládě. Rada schválila návrh tohoto stanoviska a uložila sekretariátu Rady zaslat stanovisko MZe.

Stanovisko Rady k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., podal žádost o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách. Bio­etická komise Rady projednala žádost na svém jednání dne 24. 2. 2010 a podala návrh svého odborného stanoviska, z kterého vyšel i konečný návrh stanoviska Rady, kde doporučuje povolení výzkumu žadateli – ÚMG AV ČR, v. v. i.
Rada schválila předložené stanovisko a uložila sekretariátu Rady zaslání stanoviska MŠMT, které vydává konečné povolení k tomuto výzkumu.

Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008 – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Tento materiál byl po schválení Radou na jejím 250. zasedání v souladu s Jednacím řádem vlády zaslán do meziresortního připomínkového řízení. Ve stanoveném termínu bylo vzneseno celkem 12 připomínek, z toho 5 zásadních. S vypořádáním zásadních připomínek vyslovil zástupce předkladatele (Ministerstvo financí) souhlas.
Rada schválila vypořádání připomínek a uložila sekretáři Rady upravit materiál podle tohoto vypořádání.

Zrušení usnesení vlády ze dne 29. září 2005 č. 1260 k návrhu na sjednocení administrativy výzkumu a vývoje – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Na 250. zasedání Rada tento materiál, určený k předložení vládě, odsouhlasila a uložila sekretariátu Rady zaslat materiál do meziresortního připomínkového řízení. V předepsaném termínu byly zaslány připomínky, kdy 25 připomínkových míst neuplatnilo žádnou připomínku, doporučující připomínky zaslalo pouze MŠMT a MO. Nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky.
Rada schválila vypořádání připomínek ke Zrušení usnesení vlády ze dne 29. září 2005 č. 1260 k návrhu na sjednocení administrativy výzkumu a vývoje a uložila sekretáři Rady upravit materiál podle vypořádání připomínek. Dále Rada požádala předsedu Rady, aby materiál předložil na jednání vlády, a uložila sekretariátu Rady připravit na podzimní zasedání Rady analýzu stavu snížení administrativy výzkumu a vývoje, včetně návrhů možností řešení.