ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpg



Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 15. zasedání AR AV ČR 16. 3. 2010


Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Projednala podklady pro XXXVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR 22. dubna 2010
 • Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd České repub­liky za rok 2009,
 • Návrh na úpravu Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky,
 • Návrh na úpravu Statutu Grantové agentury AV ČR,
 • Seznam kandidátů pro volby části členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2010–2014,
 • Návrh zprávy o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2009 a její závěrečný účet.
Schválila
 • Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXV. zasedání Akademického sněmu,
 • výsledky hodnocení projektů programů Informační společnost a Podpora projektů cíleného výzkumu,
 • přidělení finančních prostředků na podporu pokračujících výzkumných projektů Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR v roce 2010,
 • metodický pokyn pro postup hodnotících komisí při hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR v letech 2010–2011,
 • úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle jejího usnesení přijatého v per rollam hlasování, které bylo vyhlášeno 8. března 2010, a výměnu bytů dle usnesení Bytové komise AV ČR přijatého v jejím per rollam hlasování, které bylo vyhlášeno 9. března 2010,
 • Statut Ediční rady AV ČR.
Souhlasila, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad
 • mezinárodním sympoziem Scientific Basis for the Practice of Cardiology, které se bude konat od 8. do 11. dubna 2010 ve vile Lanna v Praze,
 • EMBO Young Scientist Forum, které se bude konat od 8. do 10. června 2010 v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., v Praze,
 • 15th European Conference on Personality, která se bude konat od 20. do 24. července 2010 v Brně.
Doporučila předsedovi AV ČR,
 • aby pověřil řízením Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., Mgr. Lucii Kostrbovou, Ph.D., s účinností od 1. dubna 2010 do jmenování nového ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
Vzala na vědomí
 • informaci o navržených kandidátech do 9 hodnotících komisí pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR v letech 2010–2011,
 • rezignaci RNDr. Jaroslava Kuneše, DrSc., na funkci ředitele Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., k 30. červnu 2010,
 • zprávu o činnosti Českých národních komitétů sdružených v ICSU za rok 2009,
 • zprávy o výsledcích kontroly a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a v Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i.,
 • informaci o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2009.