ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 14. zasedání AR AV ČR 23. 2. 2010


Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila
 •  výsledky hodnocení projektů programu Nanotechnologie pro společnost ukončených v roce 2009 a přidělení účelových dotací na řešení pokračujících projektů v roce 2010,
 • Výroční zprávu AV ČR o poskytování informací za rok 2009 podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 9. zasedání, konaného dne 16. února 2010, a přidělení služebních a startovacích bytů dle zápisu z 5. zasedání Bytové komise AV ČR konaného dne 3. února 2010.
Jmenovala
 • RNDr. Jana Koláře, PhD. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.) členem Rady pro zahraniční styky AV ČR,
 • Mgr. Roberta Ziku (Kancelář AV ČR) tajemníkem Rady pro zahraniční styky AV ČR,
 • Ing. Michala Salaje (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) členem Komise pro informační technologie AV ČR.
Doporučila předsedovi AV ČR,
 • aby udělil čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filozofických vědách Ing. Kamilu Sedláčkovi, CSc., badateli v oboru tibetanistiky.
Vzala na vědomí
 •  koncept návrhu průvodní zprávy Závěrečného účtu kapitoly 361 AV ČR,n návrh financování velkých projektů operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace – ELI a BIOCEV,
 • zprávu o činnosti Majetkové komise AV ČR za období od 1. března 2009 do 31. prosince 2009,
 • zprávu o činnosti Bytové komise AV ČR za období od 16. února 2009 do 31. prosince 2009,
 • zprávu o plnění smluv o spolupráci se samosprávnými celky,
 • informaci o činnosti Komise pro informační technologie za rok 2009.