ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > říjen  > Knihy

Nové knihy

25_3.jpg

Češi a jejich sousedé
Meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě

Monografie shrnuje výsledky výzkumu meziskupinových postojů a kontaktů Čechů a obyvatel čtyř sousedních zemí. Věnuje se národním stereotypům neboli představám o typických vlastnostech představitelů určitých národů. Srovnává postoje k vlastnímu a sousedním národům a zabývá se vnímáním Čechů, Němců, Rakušanů, Poláků a Slováků. Kniha je určena všem zájemcům o problematiku vztahů mezi lidmi z různých zemí.
Martina Hřebíčková, Sylvie Graf, Academia, Praha 2015. Vydání 1

25_4.jpg

Dlouhé stíny předsudků
Německé a anglické stereotypy o Češích v dějinách 20. století

Odkazy na „Mnichov 1938“ a na „studenou válku“ jsou světoznámými metaforami, ale historii jejich vzniku zná jen málokdo. V obou případech v nich hrály velkou roli obrazy Československa včetně předsudků a stereotypů o Češích, které osvětluje tato kniha. Seznamuje totiž vůbec poprvé systematicky s tím, jak vnímali český národ ve 20. století politici, diplomaté, publicisté a historici německy a anglicky mluvících prostředí. Exemplárně tak dovoluje nahlédnout do mentálního pozadí klíčových událostí moderních evropských dějin, ale i manipulací jejich pozdějších výkladů. Srovnání německých a anglických textů objasňuje podobnosti a rozdíly dvou imperiálních perspektiv v konfrontaci s otázkami státoprávního uspořádání na cestě Evropy k dnešnímu všeobecně akceptovanému demokratickému pořádku. Zohledňuje ale i rozmanitost obou jazykových prostředí a zasazuje obrazy Čechů do kontextu předsudků a stereotypů o ostatních národech středo- a východoevropského regionu.
Eva Hahnová, Academia, Praha 2015. Vydání 1.

25_2.jpg

TEOLOGICKÉ SMĚRY 20. STOLETÍ
Dvacáté století poznamenal bouřlivý rozvoj teologického myšlení. V jeho středu se nachází otázka po Bohu, po člověku a jejich vzájemném vztahu. Objevují se nové metody a interpretační přístupy. Zdůrazňuje se antropologický přístup a kategorie dějin. I v naší sekulární společnosti má své místo teologie a kniha Rosina Gibelliniho je první hlubokou syntézou seznamující s hlavními teologickými proudy
20. století, od jejich počátku až po pád totalitních režimů ve střední a východní Evropě. Autor předkládá vytříbené teologické analýzy a zabývá se i společenským a politickým kontextem, ideovými a ideologickými konflikty, sporem o modernizaci v rámci křesťanství, stejně jako tím, jakou řečí teologie promlouvá k současníkům. Publikace o více než šesti stech stranách obsahuje též rozsáhlý poznámkový aparát a rejstřík.
Rosino Gibellini, Karmelitánské nakladatelství, Praha 2011. Vydání 1.

25_1.jpg

ARABSKÉ JARO
Výraz „arabské jaro“ se stal všeobecně užívaným klišé pro politický a ideologický vývoj v zemích Blízkého východu a severní Afriky od ledna 2011. Jaký proces se tehdy začal v některých oblastech odvíjet? Autor nabízí koncizní a syntetický výklad o historickém, sociálním a kulturním pozadí současného vývoje na Blízkém východě. Podává výklad specifických rysů arabské politické kultury, problematiky lokálních identit tamějších společností, odlišností oblastí arabského světa a konfrontace „sekulárních“ ideologií autoritářských režimů a tradičních monarchií s nevyhnutelným procesem islamizace arabských společností, a to v kontextu mezinárodní politiky od dob kolonialismu až do žhavé současnosti.
Miloš Mendel, Academia Praha 2015. Vydání 1.