ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Z 32. zasedání Akademické rady

Svolala XLVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR na 15. prosince 2015 v 9:30 hodin s takto navrženým programem:
1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení návrhové komise Akademického sněmu.
2. Zpráva o činnosti Akademické rady za období od XLVI. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš.
3. Koncepce rozvoje činnosti Akademie věd České republiky – J. Drahoš, J. Čtyroký.
4. Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2016 – P. Bobák.
5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Gabriel.
6. Volné návrhy.
7. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání.

Schválila

  •  výsledky 2. kola pilotní výzvy na podávání žádostí o příspěvek na mezinárodní aktivity pořádané pracovišti AV ČR pro mladé výzkumné pracovníky a studenty;
  •  návrhy stavebních akcí pracovišť AV ČR na rok 2016 a záměry na realizaci stavebních akcí velkého rozsahu;
  •  přidělení dotací pracovištím AV ČR podle předloženého návrhu Komise pro informační technologie AV ČR.

Souhlasila

  •  s úpravami vzorové zřizovací listiny pracoviště AV ČR v anglické verzi;
  •  se změnami Organizačního řádu Kanceláře AV ČR.

Vzala na vědomí

  •  zprávu o dosavadním průběhu hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014,
  •  výsledky hodnocení ročních zpráv a závěrečných zpráv Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR,
  •  informaci o podpisu dohody Memorandum of Understanding on Scientific Cooperation between the Czech Academy of Sciences and Korea Advanced Institute of Science and Technology.