ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > říjen  > Z Bruselu

Hodnotitelé projektů rámcových programů

Evropská komise zveřejnila na Účastnickém portálu (Participant Portal) jména hodnotitelů, jejichž služeb využila při hodnocení výzev pro rok 2014 rámcového programu „Horizont 2020“. S experty bylo uzavřeno více než 9000 smluv; více než třetinu tvořily ženy (36 %). Obdobně jsou k dispozici tabulky hodnotitelů v předchozím rámcovém programu (7. RP) – lze tak zjistit, kdo se podílel na hodnocení předložených návrhů do tematických oblastí programu.

22_1.jpg

Evropská komise vybírá hodnotitele z databáze, jež obsahuje na 80 000 záznamů a do které se může zaregistrovat libovolný zájemce s odpovídajícím profilem. Proces hodnocení je jedním ze stěžejních aspektů implementace programu a jeho nastavení a kritéria ovlivňují úspěšnost předložených projektových návrhů.

Výsledkem hodnocení nezávislými odborníky (peer review) je seznam návrhů, které jsou doporučeny k financování (short listed, mainlist), jsou na rezer-vní listině (reserve list) či zamítnuty pro financování (rejected). Vliv na počet financovaných návrhů má jak dostupný rozpočet na dané téma, tak i pokrytí témat ve výzvě jako takové a požadované finanční příspěvky jednotlivých předkladatelů. Oproti FP7 se v Horizontu 2020 ve větší míře uplatňuje tzv. dvoukolové hodnocení (two-stage evaluation); EK se snaží zajistit projektovým návrhům, které se dostanou do druhého kola, míru úspěšnosti ve výši 30 %. Projekty spolupráce se hodnotí ve třech kritériích – vědecká excelence, dopad a implementace projektu. Standardní postup zahrnuje fázi individuálního hodnocení, dále přípravu konsenzuální zprávy a závěrečné panelové hodnocení. Každý projekt zpravidla hodnotí tři nezávislí experti – specifické aspekty hodnocení se aplikují například u projektů Evropské rady pro výzkum (ERC), akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA), SME Instrumentu a dalších vybraných nástrojů H2020. Zkušenosti z hodnoticího procesu mohou přispět k pochopení programu jako takového a k tomu, co se očekává od projektů, které jsou vybrány k financování, a v čem se liší od těch neúspěšných.

V 7. RP se na hodnocení projektů podílelo 277 českých badatelů. Většina uvedla jako své působiště vysokou školu (116 hodnotitelů; 41,88 %) a výzkumnou organizaci (114 hodnotitelů; 41,16 %), přičemž jejich prioritní tematickou oblastí hodnocení byly projekty ERC (73 hodnotitelů; 20,62 %) a akce Marie Skłodowska-Curie (62 hodnotitelů; 17,51 %). Největší podíl z celkového počtu českých hodnotitelů, téměř 25 % (67), tvořili pracovníci z ústavů Akademie věd ČR, kteří se rovněž výrazně angažovali v hodnocení ERC (32 hodnotitelů; 35,96 %) a MSCA (24 hodnotitelů; 26,97 %). Nemalý počet, konkrétně 41 českých hodnotitelů (14,8 %), uvedlo jako své působiště zahraniční instituci. Ti, podobně jako jejich čeští kolegové na domácích institucích, působí primárně na vysokých školách (17 hodnotitelů; 41,46 %) a ve výzkumných organizacích (18 hod-notitelů; 43,90 %). Ty oblasti, v nichž se nejvíce angažovali čeští hodnotitelé působící na zahraničních institucích, jsou opět ERC (13 hodnotitelů; 22,41 %) a MSCA (12 hod­-notitelů; 20,69 %). V seznamu dosavadních hodnotitelů projektů v programu ­Horizont 2020 je uvedeno 135 českých expertů, z nichž 87 (64 %) má zkušenosti s hodnocením 7. RP a 48 (36 %) je nových (oproti celkovému počtu všech dosavadních hodnotitelů H2020, v němž 58 % tvoří nováčci). Největší počet nových českých hodnotitelů je zaznamenán v oblasti ICT a Zdraví; jejich působištěm jsou primárně vysoké školy, potažmo výzkumné organizace. Kompletní přehled českých hodnotitelů v programech 7. RP a H2020 (na základě dat dostupných v srpnu 2015) naleznete na stránkách www.czelo.cz.

KATEŘINA SLAVÍKOVÁ a DOMINIK RUSINKO,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR