ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > prosinec  > Academia

Kvartet máchovských knih

V listopadu si česká kultura připomněla důležité máchovské jubileum – dvě stě let od narození jednoho ze zakladatelů českého romantismu a moderní české poezie vůbec. K oslavám díla Karla Hynka Máchy se připojilo taktéž Nakladatelství Academia, když vedle dvou literárněvědných publikací a průvodci po máchovských místech vydalo také sborník studií a esejů.

28_1.jpg
Foto: © Luděk Svoboda, Akademický bulletin
Nově vydané máchovské knihy představili v Literární kavárně Knihkupectví Academia na Václavském náměstí (zleva) Radim Kopáč, Aleš Haman, Alena Sojková, Dušan Prokop, Jiří Padevět a Zdeněk Susa.

Rok Karla Hynka Máchy zahájila počátkem roku 2010 výstava v pražském Klementinu o Máchově kraji a jeho putování, následovaná dalšími akcemi včetně např. tradičního kongresu světové literárněvědné bohemistiky, který ve dnech 28. června až 2. července uspořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR spolu s Ústavem české literatury a literární vědy FF UK a Památníkem národního písemnictví v Praze. Jeden z tematických bloků konference se věnoval právě osobnosti a dílu K. H. Máchy. V posledním čtvrtletí roku se poté konala další sympozia: Jest pěvcův osud světem putovati. K. H. M. v české a světové literatuře (Litoměřice; Obec spisovatelů a PEN klub) či Krajina literatury – paměť krajiny. Literatura a příroda (Brno; Obec spisovatelů). K úspěchu Máchovského roku přispěla mj. také výstava Karel Hynek Mácha 1810–2010 (Dvě století české kultury s Máchou) v renesančním letohrádku Hvězda, kde mohli návštěvníci poznat básníkovu výjimečnou osobnost, jeho dílo i „další život“ jeho díla a mýtu nejen prostřednictvím kopií originálních archivních materiálů, knižních vydání a fotografií.

Čtvero máchovských publikací se na pouť ke čtenářům vydalo 11. listopadu 2010 v Literární kavárně Knihkupectví Academia na Václavském náměstí v Praze. Aleš Haman a Radim Kopáč představili sborník Mácha redivivus, který se podle nich od předchozích almanachů, vydaných v souvislosti s máchovskými výročími v minulém století, liší různorodostí zastoupených autorů a volností přístupu. „Snažili jsme se, aby ze sborníku, pokud možno, vyvstala mozaikově pestrá, konkrétní podoba básníka a jeho díla, jež by Máchův odkaz zbavila kanonické ztuhlosti a abstraktní formulkovosti.“

Máchovské studie Růženy Grebeníčkové (1925–1997) prezentovala editorka Alena Sojková. Kniha sestává ze třinácti studií, které významná česká literární historička věnovala dílu K. H. Máchy. Studie vznikaly v letech 1966–1996; první část obsahuje texty vydané v roce 1984 v samizdatu, druhá část zahrnuje práce publikované v různých sbornících či časopisech. Zvláštní pozornost autorka věnovala Máchovu vztahu k německé literatuře.

Na nejznámější Máchovu básnickou skladbu se v Knize o Máchově Máji zaměřil Dušan Prokop, který kriticky shrnul dosavadní zkoumání, rozbory a výklady různých složek a problémů základního díla české moderní poezie.

Autor ovšem předložil i výsledky vlastních výzkumů a analýz. Velkoryse vypravená publikace zahrnuje vedle básně samé část o Máchově osobnosti a genezi jeho arcidíla, oddíl s rozbory a interpretacemi různých složek stavby básně a konečně třetí část o vývoji recepce a ohlasů Máje. Kniha obsahuje také obrazovou přílohu s ukázkami ilustrací Máje a portrétů K. H. Máchy a CD s výběrem nahrávek přednesů Máje v interpretaci význačných herců.

Na putování po máchovských místech si od nynějška můžete přibalit také bedekr Cesty s Karlem Hynkem Máchou, který sestavil ředitel Nakladatelství Academia Jiří Padevět. Početné Máchovy cesty autor rozdělil do několika oddílů podle regionů a v jednotlivých heslech postupně pojednal místa, jež básník navštívil, v nichž něco prožil či která si nakreslil do deníku. Hesla obsahují současný i historický název objektu či lokality, jejich charakteristiku, kdy a v jaké souvislosti je Mácha navštívil nebo jak se váží k jeho životu. Navazující informace se týkají Máchových kreseb. Průvodce obsahuje i praktické turistické informace, odkaz na číslo mapy Edice Klubu českých turistů v měřítku a souřadnice GPS.

Závěr podvečera patřil Zdeňku Susovi, který představil své putování po stopách Karla Hynka Máchy do Krkonoš a zase zpátky vydané pod názvem Krkonošská pouť (Nakladatelství SUSA).

LUDĚK SVOBODA