ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

22. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 9. listopadu 2010 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Projednala podklady pro XXXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR 14. prosince 2010
 

 • Zpráva o volbě a jmenování členů nového Akademického sněmu AV ČR na funkční období 2010–2014,
 • Návrh Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2010–2014,
 • Návrh zprávy o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
 • Stav a východiska vědecké činnosti Akademie věd ČR,
 • Zpráva o ekonomické situaci AV ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2011.

Schválila
 • postup přípravy výročního hodnocení v AV ČR včetně osnovy výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2010 a harmonogramu její přípravy,
 • novelizaci Pravidel pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení,
 • úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 18. zasedání konaného dne 2. listopadu 2010,
 • záměr Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., a Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., zpracovat návrh projektu Centrum transferu technologií – TT COM a předložit žádost o poskytnutí podpory v rámci OP VaVpI.

Vzala na vědomí
 • záměry pracovišť AV ČR realizovat akce velkého rozsahu v letech 2012 až 2014,
 • informaci o následných kontrolách provedených v r. 2009 a 2010 na pracovištích, která prošla plánovanou kontrolou v r. 2008,
 • zprávu o výsledcích mimořádné kontroly v Orientálním ústavu AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.