ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Applications of mathematics

V roce 1956 založil prof. Ivo Babuška v Matematickém ústavu ČSAV (nyní Matematický ústav AV ČR, v. v. i.) časopis Aplikace matematiky, jenž byl v roce 1991 přejmenován na Applications of Mathematics. Změna názvu odráží vývoj od časopisu s články zejména domácích odborníků píšících v národních jazycích k plně cizojazyčnému periodiku.

19_1.jpg

Časopis publikuje původní vědecké práce, které jsou motivovány aplikacemi matematiky v různých, především inženýrských oborech, avšak zároveň přinášejí i důležité teoretické výsledky.

Tematicky se nejčastěji jedná o řešení diferenciálních a integrálních rovnic, problémy mechaniky kontinua, numerické metody, pravděpodobnost a statistiku. Časopis vychází šestkrát ročně. Každé číslo má alespoň 80 stránek, z nichž několik bývá věnováno recenzím monografií a sborníků zaměřených na oblasti zájmu čtenářů časopisu. Bližší informace o členech redakční rady, instrukcích pro autory, předplatném apod. naleznete na http://am.math.cas.cz. Všechny ročníky od roku 1956 až do roku 2008 jsou dostupné bezplatně na adrese digitální matematické knihovny http://www.dml.cz.

V roce 2003 byla tehdejší česko-slovenská redakční rada časopisu doplněna o vynikající odborníky z celého světa. O dva roky později začalo Applications of Mathematics distribuovat nakladatelství Springer, což byl dobrý odrazový můstek pro zaslání žádosti firmě Thomson ISI (nyní Thomson Reuters), aby časopis s padesátiletou tradicí přijala do evaluačního řízení, jehož výsledkem by mohlo být přidělení impaktního faktoru (IF). Na výsledek jsme čekali až do letošního roku, neboť impaktní faktor se počítá za období posledních dvou let a příslušná data se navíc publikují s jistým zpožděním. Časopisu byla přidělena oficiální zkratka Appl Math-Czech, impaktní faktor byl stanoven na IF = 0,410.

Z celkového počtu přibližně 3000 matematických časopisů, které sledují databáze Mathematical Reviews a Zentralblatt, získalo impaktní faktor jen něco přes 300 časopisů na celém světě, tj. kolem 10 %. Poznamenejme, že mezi českými a slovenskými matematickými časopisy mají nenulový impaktní faktor ještě Czechoslovak Mathematical Journal (IF = 0,306), Kybernetika (IF = 0,445) a – též od roku 2010 – Mathematica Slovaca (IF = 0,308).

MICHAL KŘÍŽEK,
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.