ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > květen  > Z Bruselu

OTÁZKA FULLCOSTU NA KONFERENCI EUA V BRUSELU

Pod názvem Towards Financially Sustainable European Higher Education Institutions se v únoru 2008 v Bruselu uskutečnila konference expertů Asociace evropských univerzit (EUA). Setkalo se na ní více než 120 zástupců univerzit z 30 zemí. Velké pozornosti se těšily mimo jiné otázky rozvoje metod sledování skutečných nákladů (fullcost) na evropských univerzitách.

V současné době se univerzity pohybují ve vysoce konkurenčním prostředí, a faktor finanční udržitelnosti se proto stává jedním z důležitých rysů jejich existence. Politici, vedení univerzit i výzkumníci se v Bruselu setkali, aby prozkoumali vztahy mezi financováním a autonomií, odpovědností a strukturou řízení a aby zhodnotili výsledky první fáze projektu University Funding, který realizuje EUA. Projekt podporuje Evropská komise a jeho cílem je shromažďování osvědčených metod (good practices) vyčíslení nákladů na univerzitách v rámci Evropy s důrazem na rozvoj metod sledování skutečných nákladů (fullcost).

Konferenci zahájil komisař EU pro vzdělání, kulturu a mládež Ján Figel. Mezi řečníky dopolední části prvního dne konference patřili Christina Ullenius, viceprezident EUA, sir Howard Newby, prorektor Univerzity Liverpool, a Gunnar Hökmark, poslanec Evropského parlamentu. Celou část moderoval Michael Yuille, finanční ředitel Univerzity Liverpool a zároveň předseda komise projektu EUA "University Funding". Ten zdůraznil, že ačkoli se všechny univerzity nachází v různé fázi implementace sledování skutečných nákladů, směřují stejným směrem, jehož cílem je zavedení fullcostu. Dopolední část uzavřel Thomas Estermann, senior programme manager EUA, prezentací o výsledcích první fáze projektu "University funding".

V rámci tohoto projektu vybrané skupiny evropských univerzit porovnávaly své příjmy a výdaje, účetní systémy, právní rámce a fázi implementace fullcostu. Získaná data dokazují, jak jsou mechanismy veřejného financování v Evropě různorodé, a vyvolávají tak potřebu komplexnějšího zmapování současných modelů veřejného financování a různých metod sledování nákladů. První závěry studie EUA ukázaly, že stále existují velké rozdíly mezi jednotlivými mechanismy institucionálního financování v Evropě a jednotlivé univerzity se nachází na velice odlišných stupních implementace fullcost modelů. Problémem také je, že neexistuje společná terminologie, která by jednotným způsobem definovala fullcost a související pojmy. Tendence k sledování skutečných nákladů je na evropské úrovni ovlivňována ­evropskými programy, především Sedmým rámcovým programem. Na národní úrovni je motivací především tlak na větší průhlednost a odpovědnost při čerpání veřejných financí, v některých státech se dokonce jedná o podmínku při účasti v národních programech. Na úrovni instituce stojí za snahami zavedení fullcostu manažerská a strategická rozhodnutí a rostoucí potřeba znát své skutečné náklady související především s nárůstem realizací výzkumu na zakázky. Existuje však stále velké množství překážek, které brání implementaci nových modelů sledování skutečných nákladů, hlavními jsou především nedostatek finančních a personálních zdrojů na vytvoření nové metodologie a nedostatek autonomie a interní komunikace v rámci instituce.

Odpolední část konference byla rozdělena do tří sekcí, jež se zaměřují specificky do určitých oblastí (autonomie, financování a odpovědnost; hnací síly, výhody a bariéry změn; porovnání účetních systémů). Diskuze v rámci těchto sekcí by měla umožnit získat potřebné informace a názory přítomných expertů a vytvořit doporučení, která se stanou základem pro zpracování finální zprávy v rámci projektu EUA. Výsledky EUA projektu by měly být zveřejněny na podzim 2008.

Cílem konference byla především diskuze k uvedené problematice, výměna zkušeností a názorů a následné formulování rad a doporučení, že by univerzity měly nadále vyvíjet finanční management směrem k tvorbě fullcostu. Podle slov Thomase Estermanna "pouze instituce, které znají své skutečné náklady, mohou zhodnotit, zda fungují na bázi finanční udržitelnosti".

Více informací o konferenci, prezentace a dílčí závěry jednotlivých sekcí je možné nalézt na http://www.eua.be/ v sekci Events (EUA Experts Conference).

Lenka Lepičová,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR