ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > květen  > Akademický sněm

XXXII. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČR

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

XXXII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd ČR se konalo dne 24. dubna 2008 v tradičních prostorách Národního domu na pražských Vinohradech za účasti 193 členů Sněmu (74,5 % z celkového počtu 259 členů) a 44 pozvaných hostů a novinářů. Jednání Sněmu z pověření předsedy AV ČR zahájil a řídil místopředseda AV ČR prof. Jaroslav Pánek.

V úvodu jednání uctil Sněm minutou ticha památku svého zesnulého člena RNDr. Jiřího Velemínského, DrSc., vědeckého pracovníka Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., světově uznávaného rostlinného fyziologa a dlouholetého předního funkcionáře Akademie věd ČR. Po schválení programu zasedání a zvolení mandátové a návrhové komise Sněmu se ujal slova estonský host Sněmu prof. Jüri Engelbrecht, prezident ALLEA (All European Academies, plným názvem European Federation of National Academies of Sciences and Humanities), který přednesl přednášku o úloze ALLEA při sjednocování evropských akademií. Přednášku pak doplnil ještě zodpovězením podrobnějších dotazů několika členů Sněmu. Jednání Sněmu se v této části vedlo v angličtině (AB přináší český překlad projevu prof. J. Engelbrechta, anglický originál najdete zde).

Jako hlavní bod dopoledního programu Sněmu následoval projev předsedy AV ČR prof. Václava Pačesa, který komentoval písemně předložený návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd za rok 2007 a zprávu o činnosti Akademické rady za období od XXXI. zasedání Akademického sněmu a podrobněji se zabýval nejdůležitějšími aktuálními úkoly a problémy Akademie a jejích pracovišť.

Po projevu následovala živá diskuse, v níž vystoupilo 23 členů Sněmu a která byla věnována zejména základním otázkám efektivity výzkumné činnosti, využívání strukturálních fondů Evropské unie, metodice hodnocení výsledků výzkumné činnosti, významu a perspektivám vědeckého titulu "doktor věd" a dalším námětům. Poměrně značnou část diskuse zabral i speciální problém, který se týkal převodu budovy a pozemků v Praze 1, Valentinské ulici do vlastnictví Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. V diskusi byla objasněna stanoviska všech zúčastněných stran a na jejich základě Sněm při schvalování usnesení rozhodl, že usnesení Akademické rady v této věci nebude měněno.

Během odpoledního jednání Sněm se souhlasem vyslechl podrobnou a bohatě dokumentovanou zprávu člena předsednictva Akademické rady AV ČR dr. Jiřího Rákosníka o hospodaření Akademie věd ČR a jejím závěrečném účtu za rok 2007 a o její současné ekonomické situaci a zprávu předsedy Dozorčí komise Akademického sněmu prof. Jaroslava Spížka o činnosti této komise a o jejích stanoviscích ke zprávám a návrhům, které byly Akademickému sněmu předloženy k projednání a rozhodnutí. V rámci volných návrhů přednesl ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR doc. Karel Oliva informaci o připravovaných koncepčních a organizačních změnách výuky cizích jazyků pro pracovníky pracovišť AV ČR, kterou tento ústav zajišťuje.

XXXII. zasedání Akademického sněmu AV ČR bylo uzavřeno zprávou předsedy návrhové komise Sněmu prof. Jana Palouše a schválením závěrečného usnesení.

Miroslav Šmidák