ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > květen  > 44. zasedání Akademické rady AVČR

Informace ze 44. zasedání Akademické rady AV ČR dne 25. března 2008

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Projednala
podklady pro XXXII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 24. dubna 2008,

 • návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2007,
 • zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
 • zprávu o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2007 a její závěrečný účet.

Schválila

 • přistoupení Akademie věd ČR k Berlínské deklaraci o otevřeném přístupu k vědeckým znalostem (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities),
 • vložení budovy a pozemku v Praze 1, Valentinská 1 včetně součástí a příslušenství do vlastnictví Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.

Souhlasila

 • se zřízením Majetkové komise jako stálého poradního orgánu Akademické rady AV ČR s úkolem projednávat a předkládat Akademické radě návrhy řešení závažných majetkoprávních úkonů AV ČR a pracovišť AV ČR. V souvislosti s tím ukončila k 31. břez­nu 2008 činnost dočasné Komise pro řešení nemovitých a movitých věcí a závazků při přechodu pracovišť AV ČR na veřejné výzkumné instituce,
 • se smlouvou uzavřenou mezi Ústavem chemických procesů AV ČR, v. v. i., a Českým hydrometeorologickým ústavem, kterou se zřizuje společné pracoviště Laboratoř pro výzkum atmosférického aerosolu,
 • s tím, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad národním finále 42. ročníku Biologické olympiády, jež se bude konat od 28. dubna do 2. května 2008 ve Svitavách,
 • s úkony týkajícími se nakládání s majetkem na základě návrhů pracovišť AV ČR.

Jmenovala

 • prof. RNDr. Tomáše Trnku, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK) členem Komise pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů pro oblast věd o živé přírodě a chemických věd,
 • nominační komisi pro výběr kandidáta na obsazení funkce místopředsedy Grantové agentury AV ČR pro oblast věd o živé přírodě a chemických věd,
 • Ing. Jiřího Malbecka, CSc., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Vzala na vědomí

 • sdělení o konečné úpravě návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice, který bude dne 26. března 2008 projednán vládou ČR,
 • informaci o následných kontrolách provedených v roce 2007 na pracovištích, která prošla plánovanou kontrolou v roce 2006,
 • informaci o nedostatcích zjištěných při kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2007,
 • zprávy o výsledcích kontrol a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků ve Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Knihovně AV ČR, v. v. i., ve Středisku společných činností AV ČR, v. v. i., a v Kanceláři Akademie věd ČR.