ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > květen  > Akademický sněm

USNESENÍ XXXII. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU AV ČR

I.
Akademický sněm

 1. bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Akademie věd ČR Václava Pačesa,
 2. ve smyslu čl. 14 písm. b) a e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje
  a) Výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 2007 podle předloženého návrhu s připomínkou,
  b) předloženou zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXI. zasedání Akademického sněmu,
 3. ukládá Vědecké radě AV ČR, aby předložila příštímu zasedání Akademického sněmu návrh na úpravu Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR,
 4. souhlasí, aby se volba kandidáta na předsedu AV ČR pro funkční období 2009–2013 uskutečnila na zasedání Akademického sněmu v prosinci 2008 a volby členů Akademické rady AV ČR a členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2009–2013 na zasedání Akademického sněmu v březnu 2009.

II.
Akademický sněm

 1. bere na vědomí zprávu o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2007,
 2. ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předložený Závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2007,
 3. dodatečně schvaluje použití stavebních odpisů ve smyslu bodu 2. 2 předloženého materiálu.

III.
Akademický sněm

 • bere se souhlasem na vědomí předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za uplynulé období.

V Praze dne 24. dubna 2008

Ověřili:
prof. Jan Palouš, předseda návrhové komise Akademického sněmu,
prof. Jaroslav Pánek, předsedající Akademického sněmu