ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > květen  > Akademický sněm

ÚLOHA ALLEA VE SJEDNOCOVÁNÍ EVROPSKÝCH AKADEMIÍ

Obrázek k článku Obrázek k článku 

U příležitosti XXXII. zasedání Akademického sněmu vystoupil prezident ALLEA prof. Jüri Engelbrecht z Technické univerzity v estonském Tallinu. V Praze nebyl poprvé: osmašedesátý rok zde strávil v rámci svého postgraduálního studia a jak sám říká, do České republiky se vždy rád vrací. Ne náhodou proto letos v březnu zahajoval v Tallinu fotografickou výstavu Od Pražského jara k Sametové revoluci.

Federace národních akademií věd ALLEA byla založena v roce 1994 jako nezávislá nezisková organizace a v současnosti jsou jejími členy 53 akademií ze 40 evropských zemí. Rád bych zdůraznil, že ve srovnání s EU ALLEA představuje v určitém smyslu "ideální" sjednocenou Evropu. Od roku 2006 spadá z právního hlediska pod nizozemskou jurisdikci a její kancelář podporuje Královská nizozemská akademie umění a věd (KNAW). Organizační struktura ALLEA není příliš složitá. Nejvyšší autoritou je Valné shromáždění, jehož členy jsou představitelé jednotlivých členských akademií. Shodou okolností Valné shromáždění zasedalo před týdnem v Madridu (16.–19. dubna 2008). S potěšením bych rád připomenul, že v roce 2000 jednalo v Praze (viz AB 03/2000). V čele ALLEA stojí prezident a viceprezident, následují Organizační výbor a Kancelář ALLEA. Organizační výbor každého půl roku diskutuje důležité otázky týkající se ALLEA.

Posláním ALLEA je ulehčit vzájemnou výměnu informací a zkušeností mezi akademiemi, "sjednotit jejich hlas" při poradenské a expertní činnosti v oblasti vědní politiky u národních a evropských vládních i nevládních organizací a podporovat etiku ve vědě. Základními principy ALLEA jsou nezávislost, institucionálnost a (multi)vzdělanost. Analytickou práci uskutečňují stálé komise a pracovní skupiny. V současnosti má ALLEA dvě stálé komise: Komisi pro duševní vlastnictví a Komisi pro vědu a etiku. Pracovní skupiny (např. Skupina pro vědeckou spolupráci, vědu, a média nebo Skupina pro soukromí v informační společnosti) analyzují specifické otázky a své výsledky prezentují Organizačnímu výboru nebo Valnému shromáždění. ALLEA publikuje každoročně Výroční zprávu, v níž informuje o všech významných událostech nebo přináší profily jednotlivých členských akademií.

Během své čtrnáctileté existence ALLEA zorganizovala několik významných konferencí, jako byla např. European Science and Scientists between Freedom and Responsibility (1997); In Search of Common Values in the European Research Area (2005); The Ethical Commitment of Scientific and Scholarly Academies (2005). Nedávno uskutečněná konference Emerging Regional Cooperation. Southeast European Academies of Science and Humanities in the ERA (2007) předala zkušenosti evropských akademií (včetně V4) akademiím v jihovýchodní Evropě, které se potýkají s ekonomickými a strukturními problémy. Materiály z této konference bude ALLEA v nejbližší době publikovat.

Řada dalších významných aktivit je spojena s dokumenty, které reflektují politiku evropské vědy. Dokumenty vycházejí z názorů jednotlivých členských akademií, jejich definitivní podobu určuje Valné shromáždění a Organizační výbor. Rád bych připomenul dva nedávné dokumenty: Challenges of the Future – Reflection of ALLEA on ERA (2007) a Reflection of ALLEA on the EC Green Paper 2007 (2008). První z těchto dokumentů zdůrazňuje, že bychom měli udržovat rovnováhu mezi exaktními vědami na jedné straně a vědami humanitními a sociálními na straně druhé. ALLEA také podporuje spolupráci mezi jednotlivými regiony. Bariéry, které mimo EU stále existují, je nezbytné odstranit, a umožnit tak volný pohyb vědeckých pracovníků a studentů v rámci celé Evropy.

Myšlenka ERA (European Research Area) je zaměřena na porozumění vědeckým záležitostem, protože výzkum přispívá nejen k inovacím, ale i k ekonomickému rozvoji. Jsme odpovědni za řešení sociálních problémů, globálních klimatických změn, za zlepšení zdraví lidstva i jeho vzdělání atd. Podle ALLEA všechny akademie sehrávají jednu z nejdůležitějších rolí při naplňování myšlenky ERA. Jsou totiž garantem pro excelenci ve výzkumu, plní roli společenského rádce a pečují o mezinárodní spolupráci. ALLEA je připravena usměrňovat názory jejích členů a komunikovat s autoritami jako zástupce akademické obce.

ALLEA spolupracuje také s partnery, jako jsou např. Evropská akademická, vědecká a poradenská kancelář (EASEC), Evropská vědecká nadace (ESF) nebo organizace InterAcademy Panel (IAP). Zatímco EASEC pracuje s heslem "věda politice", ALLEA s krédem "politika pro vědu". ESF je pro změnu jedinečným sdružením grantových agentur, výzkumných organizací a akademií. Ze 75 jejích členů je 19 akademií součástí ALLEA. Ve spolupráci s ESF jsme zorganizovali workshop na téma Posilování úlohy akademií v ESF (Brusel, březen 2008). Před workshopem jsme rozeslali dotazníky všem členským akademiím ESF a musím říci, že se nám vrátily zajímavé podněty, jak povznést roli akademií v ESF a jak využít jejich potenciál. Některé další společné aktivity ESF/ALLEA jsou již nyní realizovány: jedná se např. o vytvoření Výzkumné sítě (součást 7. RP), kooperaci při přípravě Evropského referenčního seznamu humanitních věd nebo při hodnocení činnosti (vznikne nová Pracovní skupina pro hodnocení). Vztahy s IAP se neustále vyvíjejí; v současnosti je ALLEA pozvána na konferenci pro potencionální vedoucí vědecké pracovníky Core Competencies for Success in Research – Moving Beyond Scientific Training. ALLEA by pro intenzivnější spolupráci mezi jednotlivými partnery ráda ustavila ad hoc Poradenskou skupinu, která by se zabývala návrhy svých členů, jak zlepšit vlastní aktivity.

Dovolte mi zakončit několika obecnými myšlenkami. Role akademií v současném světě je mnohotvará, jsou strážkyněmi vědomostí, reprezentují nezávislé myšlení, poskytují prostor pro nové myšlenky a pomáhají společnosti v komplikovaných otázkách přírody, technologií i sociálních problémů.

(Anglická verze proslovu prof. Jüri Engelbrechta)

JÜRI ENGELBRECHT,
prezident ALLEA