ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > květen  > 232. zasedání Rady pro výzkum a vývoj

Informace z 232. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 11. dubna 2008

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Rada vzala na vědomí schválení jí předložených materiálů usneseními vlády:

  • ze dne 26. března 2008 č. 287 k Návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR
  • ze dne 2. dubna 2008 č. 339 k Návrhu na změnu Statutu Rady
  • ze dne 2. dubna 2008 č. 338 k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2006 a materiálu MŠMT schváleného usnesením vlády:
  • ze dne 2. dubna 2008 č. 362 k Návrhu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace pro období 2007–2013

Příprava státního rozpočtu na VaV 2009–2011
Druhá verze návrhu výdajů s promítnutím důsledků Reformy systému VaVaI v ČR
Algoritmus výpočtu institucionální podpory dle výsledků pro 2. verzi SR VaV 2009–2011 dle Reformy

Rada vzala na vědomí předložené materiály a ústní informaci o probíhajících jednáních s resorty. Uložila předsednictvu a sekretariátu Rady předložit na 233. zasedání RVV dne 16. května 2008 materiál k předložení na schůzi vlády Návrh výdajů státního rozpočtu na VaV na rok 2009 s výhledem na roky 2010 a 2011.

Návrh systému práce s materiály pro zasedání Rady a forma vnitřního připomínkového řízení zavádí nový způsob práce s materiály pro zasedání Rady pro členy Rady, hosty a předsedy odborných komisí Rady. Bude využito neveřejné části portálu www.vyzkum.cz.

Návrh na změnu Jednacího řádu Rady pro výzkum a vývoj byl předložen v souvislosti s doplněním Jednacího řádu o Přílohu č. 2, kterou je Postup při volbách, a to z potřeby sjednocení postupu při jednotlivých druzích voleb (volby členů pracovních a odborných komisí, členů předsednictva apod.). Upravený Jednací řád RVV bude zveřejněn na www.vyzkum.cz.

Návrh na změnu Statutu odborných komisí Rady se podal v souvislosti se změnou působnosti OK pro vědy neživé přírody a inženýrství (dále OK NŽP), kdy se jedná o zařazení problematiky bezpečnost­ního výzkumu do její kompetence a zpracování DZSV Bezpečnostní výzkum, což vyvolává nutnost zvýšení počtu jejích členů. Do vlády byl předložen návrh na změnu Statutu Rady, který taxativně určoval největší počet členů OK na 12. Statut Rady byl upraven tak, že byla vypuštěna věta stanovující počet členů odborných komisí. Návazně na usnesení vlády ze dne 2. dubna 2008 č. 339 k Návrhu na změnu Statutu Rady se navrhla změna Statutu odborných komisí tak, že bude navýšen počet členů u OK NŽP z původních 12 až na 15.
Upravený Statut odborných komisí RVV bude zveřejněn na www.vyzkum.cz.

Rada navrhuje předsedovi Rady jmenovat členy Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství RVV podle výsledků voleb: PhDr. Miloše Balabána, Ph.D., Ing. Zdeňka Prouzu, CSc., a Ing. Jarmila Valáška, CSc.

Změna Statutu a Jednacího řádu Komise pro hodnocení výsledků VaV RVV
Komise pro hodnocení výsledků VaV byla ustavena Radou na jejím 225. zasedání dne 14. září 2007 a svou činnost zahájila po jmenování všech členů Komise. Rada je o výsledcích a závěrech jednotlivých jednání pravidelně informována. S ohledem na některé organizační změny se navrhla Radě změna Statutu a Jednacího řádu Komise. Platné znění Statutu a Jednacího řádu Komise pro hodnocení výsledků VaV a platný seznam členů budou zveřejněny na www.vyzkum.cz.
Usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 287 k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR uložilo připravit řadu koncepcí VaV, mj.: Meziresortní koncepci aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity a kultury, Koncepci obranného aplikovaného výzkumu a vývoje, Koncepci zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje a Koncepci zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje. Koncepce mají být předloženy vládě do 30. listopadu 2008 po předchozím projednání v RVV. Rada schválila osnovu těchto koncepcí a způsob komunikace s předkladateli.
Zmocněncem vlády ČR pro evropský výzkum prof. Wilhelmem byla Radě předložena Přehledová zpráva o české infrastruktuře VaV, kterou Rada vzala na vědomí, a následně požádala MŠMT, aby ji ve spolupráci s prof. Wilhelmem využilo při tvorbě Meziresortní koncepce podpory velkých infrastruktur pro VaV, kterou má ministr školství, mládeže a tělovýchovy předložit do 30. 11. 2008 vládě.

Rada schválila harmonogram zpracování novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje, který má být do 30. června 2008 předložen vládě, a zvolila prof. Haasze zpravodajem pro přípravu této novely zákona.