ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

European Journal of Entomology

Periodikum vzniklo v roce 1904 pod názvem Časopis České Společnosti Entomologické (Acta Societatis Entomologicae Bohemiae) současně s Českou společností entomologickou (ČSE) jako její fórum. O jeho vznik, počáteční kvalitu a široký záběr se významně zasloužil první předseda ČSE František Klapálek. Od té doby tento titul existuje bez přerušení v různých podobách, kvalitě a pod různými názvy dodnes. V roce 2014 vychází jeho 111. ročník.

17_1.jpg

V padesátých letech 20. století byla ČSE přičleněna k Československé akademii věd a časopis byl nadále redigován ve spolupráci s Entomologickou laboratoří a později vzniklým Entomologickým ústavem ČSAV, který byl od roku 1965 uváděn i jako oficiální spoluvydavatel. Entomologie jako obor naštěstí stála poměrně stranou politických zájmů a obsah periodika byl proto zvenčí ovlivňován méně než v případě mnoha jiných oborů. Přesto se ani nám nevyhnuly abstrakty a obsahy v ruštině a zpočátku i občasné oslavné články o socialistických vymoženostech či sovětské entomologii. Postupem času se však úroveň zvyšovala a začaly se objevovat články zahraničních autorů. Po opětném osamostatnění Společnosti na počátku devadesátých let zůstala redakce v Entomologickém ústavu, který měl lepší podmínky (zejména finanční) pro zajištění existence časopisu na dobré formální i odborné úrovni, ačkoli je ČSE stále uváděna na obálce jako spoluvydavatel. Současný název European Journal of Entomology dostal časopis v roce 1993 – není bez zajímavosti, že návrh pochází od zakladatele Institute for Scientific Information Eugena Garfielda a původně vznikl během rozhovoru s tehdejším ředitelem Entomologického ústavu Karlem Slámou.
European Journal of Entomology vychází jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Jako mezinárodní časopis je publikován v angličtině a většina autorů pochází ze zahraničí. Podané práce spravuje 15 výkonných redaktorů (z toho pět zahraničních), mezinárodní redakční rada sestává ze 40 členů a v případě potřeby funguje jako poradní orgán. Rukopisy přijaté k recenznímu řízení posuzují minimálně dva nezávislí recenzenti. Časopis pokrývá celé spektrum entomologie – od obecné po systematickou a od laboratorních studií po terénní výzkum. Pro zvýšení kvality a rovněž z kapacitních důvodů vydáváme v posledních letech jen kolem 30 % podaných prací. Nastalo i určité tematické omezení: preferujeme soubornější studie a srovnávací či experimentální přístup; určitý typ článků obvykle výkonní redaktoři odmítají bez recenzí a autorům doporučují podá­ní do vhodnějšího periodika (týká se to zejména prací, jejichž entomologická relevance je malá a hmyz v nich vystupuje pouze jako nespecifický model nebo škodlivé agens s potřebou regulace). Rovněž kvalitativně neodpovídající články odmítají přímo výkonní redaktoři, abychom šetřili stále hůře dostupnou práci kvalitních recenzentů. Úloha a odpovědnost výkonných redaktorů je tudíž značná, protože vedoucí redaktor (který odpovídá za svůj díl podaných rukopisů) zasahuje do práce ostatních redaktorů jen výjimečně – většinou na jejich přímou žádost nebo na žádost autorů. Periodikum si udržuje široký záběr; v roce 2013 vyšly články zabývající se tak odlišnými tématy, jako jsou například klonování genů, bakteriální endosymbióza, architektura pavoučích sítí, biologie invazního slunéčka Harmonia axyridis nebo první nález ploštičí čeledi Aenictopecheidae v Afrotropické zoogeografické oblasti.
Do roku 2014 vstupujeme s modernějšími webovými stránkami (http://www.eje.cz/), které umožňují použití DOI (Digital Object Identifier) k identifikaci článků. V návaznosti na pokrok elektronického publikování a archivace předpokládáme, že časopis v horizontu několika let opustí tištěnou verzi a bude vycházet pouze elektronicky. Platba za tisk činí značnou část současných nákladů. V souvislosti s tímto krokem budeme pravděpodobně uvažovat o změně současného publikačního modelu (klasické předplatné, již nyní s možností předplatit pouze elektronickou verzi časopisu za sníženou cenu) na Open Access model. Ačkoli to představuje určité paušální zpoplatnění autorů (prozatím požadujeme autorské platby pouze za nadstandardní délku článku nebo větší počet barevných tabulí) a vždy jsme se snažili být vůči autorům jako svým kolegům co „nejpřátelštější”, domníváme se, že volná dostupnost článků tuto nepříjemnost vyváží a že k vědeckým informacím co nejširší dostupnost patří. Již nyní jsou na webových stránkách časopisu volně dostupné všechny články starší dvou let i mnohé novější (pokud autoři zaplatili požadovaný, velmi mírný poplatek).
European Journal of Entomology vydává Entomologický ústav Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích s periodicitou čtyř nebo (v případě monotematického čísla) pěti čísel v ročníku, typicky v rozsahu 600–700 stran a 70–100 článků ročně. Indexován je ve všech relevantních databázích (Web of Knowledge, Zoological Record, Biological Abstracts, Entomology Abstracts, CAB Abstracts, Scopus aj.). Impakt faktor pro rok 2012: 0,918.

S poděkováním za pomoc současným i bývalým kolegům

PETR ŠVÁCHA,
Entomologický ústav BC AV ČR, v. v. i.