ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > září  > Popularizace

Kurzy pro učitele humanitních věd

Přestože preference ve vědě často inklinují k aplikaci vědeckých poznatků především v průmyslové sféře, nelze opomíjet fakt, že bez prohlubování povědomí o humanitních oborech bude společenský vývoj zaostávat. K čemu budou nové aplikace v elektronice, umělé výživě či automobilismu, když ztratíme povědomí o smyslu života, humanismu a historickém vývoji? Vzdělávání v oblasti humanitních věd sice stranou pozornosti nezůstává, avšak nesoustředí se na poznání sebe sama, společnosti a na tvorbu idejí.

22_2.jpg
Fota: Archiv SSČ AV ČR
Pedagogové ocenili besedu se shakespearologem prof. Martinem Hilským.

Odbor projektů a grantů SSČ AV ČR přichází s cyklem seminářů orientovaných na humanitní vědy, jejichž cílem je navrátit se k hodnotám, na nichž se zakládá naše společnost. Češtináři základních a středních škol ocenili březnový a červnový seminář Škola českého jazyka a české literatury pro pedagogy, uspořádaný ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Kurz, který získal akreditaci MŠMT a zaštítila předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová, pomohl učitelům zorientovat se v nových trendech nejen v oblasti gramatiky, české prózy a poezie, ale i v českém komiksu. Nevyhnutelným a praktickým tématem bylo především využití elektronických prostředků při výuce současné češtiny. Pedagogové si totiž uvědomují, že mladá generace využívá jako datový zdroj především internet a jako nositele dat elektronické čtečky, tablety a počítače. Učitelé si v ÚČL „prošli“ virtuálním světem všemožných informací nejen o české literatuře, které ústav shromažďuje a na webových stránkách www.ucl.cas.cz zpřístupňuje veřejnosti. Pedagogům a jejich prostřednictvím žákům a studentům se tak dostává do povědomí nevšední, rychlý a moderní přístup k informacím, které by klasickým způsobem vyhledávali dny či týdny. Ústav pro jazyk český ostatně nezůstal v nabídce internetových aktivit pozadu, když pedagogům představil on-line přístup k jazykovému poradenství (http://prirucka.ujc.cas.cz/). Stranou ovšem nezůstaly ani knihy; účastníci se totiž seznámili s nejstarším knižním svazkem ve fondu ústavní knihovny.
Po náročném programu sestávajícím z nových metod a přístupů pedagogové ocenili besedu se shakespearologem prof. Martinem Hilským; prostředí Literární kavárny knihkupectví Academia na Václavském náměstí připomnělo opodstatnění osobního kontaktu, společné debaty a příjemné atmosféry v současném přetechnizovaném světě pro vhodné vnímání jazyka českého a literatury.

22_2.jpg
Pedagogové v historické expozici Vazební věznice Pankrác

Akreditovaný seminář Letní škola soudobých dějin s oblibou dlouhodobě vyhledávají učitelé dějepisu, výchovy k občanství a základů společenských věd. Lektorské zastoupení zajišťují ústavy Akademie věd ČR, Ústav českých dějin FF UK a přizvaní odborníci. V červnu 2012 se konal již pátý ročník seznámující s problematikou normalizace, která představuje jedno z problematických témat českého školního dějepisu. Učitelé ocenili i další témata, jako například politické procesy v 50. letech 20. století, spisovatele 60. let 20. století, proměny ve střední Evropě v letech 1989–1991 nebo rozpad Sovětského svazu. S pozitivním ohlasem se setkala exkurze do historické expozice Vazební věznice Pankrác s návštěvou tzv. „pankrácké sekyrárny“. Během semináře mj. zhlédli i komentovanou projekci filmu Karla Kachyni Noc nevěsty (1967), který zobrazuje pronásledování katolíků v 50. letech 20. století a je ostrou polemikou s metodami tzv. kolektivizace vesnice v tehdejším Československu. Film může posloužit nejen k výuce období 50. let 20. století, ale i k vysvětlení limitů reformního procesu ve druhé polovině 60. let.
Uvedené projekty pokračují nejen díky stále rostoucí poptávce a kladným ohlasům mezi pedagogy, ale především proto, že společenské vědy a základní vědecký výzkum jsou podmínkou udržení hodnot euroatlantické civilizace. Vděčíme jim mj. za rozvoj moderní vědy, kdy je člověk cíl a smysl celého konání, nikoli jen stále méně potřebná součást přetechnizovaného světa. Humanistické myšlenky přinášejí jednotlivcům i společnosti značný prospěch, který výrazně převyšuje zisky oceňované penězi. Opodstatněný smysl a perspektivu musí mít i v budoucnosti.

MONIKA PETRŽÍLKOVÁ,
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.