ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 45. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 17. července 2012 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

  •  Dohodu o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a Národní vědeckou radou Itálie (CNR),
  •  úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí podle zápisu z jejího 40. zasedání konaného dne 10. července 2012 a přidělení bytu a startovacího bytu a prodloužení nájmu bytu podle zápisu z 22. zasedání Bytové komise AV ČR konaného dne 10. července 2012.

Souhlasila

  •  s podkladem pro jednání s Ministerstvem kultury o nakládání s majetkem veřejnými výzkumnými institucemi zřízenými AV ČR.

Jmenovala

  •  členkou Rady pro zahraniční styky AV ČR PhDr. Adélu Gjuričovou, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.),
  •  členem Komise pro informační technologie AV ČR Ing. Pavla Sehnala (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.),
  •  členem Rady pro popularizaci vědy AV ČR doc. PhDr. Jaroslava Šebka, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.).

Vzala na vědomí

  •  odůvodnění významné veřejné zakázky Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s názvem:
  •  Vysokorepetiční petawattový laserový řetězec využívající pokročilé technologie,
  •  Vývoj technologie a dodávka kilojoulového systému pro laserový řetězec 10PW se zvýšenou četností výstřelů,
  •  zprávy o výsledcích kontroly a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků v Astronomickém ústavu AV ČR, v. v. i., a v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.