ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Dvacáté jubileum Letní školy klasických studií

Projekt celoživotního vzdělávání Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, který je určen učitelům, vysokoškolským studentům a dalším zájemcům z řad vědeckých i odborných pracovníků a jenž se koná již od roku 1992, se letos dočkal dvacátého výročí.

14_1.jpg
Fota: Archiv FLÚ AV ČR
Mezi pravidelné přednášející Letní školy patří Jiří Matl z Filosofického ústavu AV ČR.

V rámci Letní školy klasických studií, jež má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nabízí Kabinet aktuální témata výzkumu v poměrně nové oblasti druhého života antických hodnot, která se v posledních desetiletích ve světovém měřítku dynamicky rozvíjí. Kabinet spolupracuje na projektu s Asociací učitelů klasických jazyků (ALFA), jež je akreditována při MŠMT. Od roku 1998 se Letní škola zaměřuje na konkrétní téma a oslovuje k organizaci také ostatní – rovněž mimopražské – subjekty, tudíž se místo konání přesouvá po celé republice. Na Letní škole přednášejí nejen pracovníci Kabinetu pro klasická studia, nýbrž i další renomovaní specialisté z jiných odborných a vědeckých pracovišť (více na www.ics.cas.cz). Spolupráce Akademie věd ČR s vysokoškolskými pracovišti tak vhodně propojuje zájmy a výzkum zmíněných oborů.

14_2.jpg
Záběr z letošního představení divadelního spolku LVPA

Letní škola nabízí vysoce specializované přednášky z oblasti recepce antického dědictví z oborů klasické, středověké a humanistické filologie, klasické archeologie, českých a světových dějin, teatrologie, dějin umění, filozofie a dalších spřízněných oborů; v dopoledních blocích doplňuje přednášky četba pramenů v latině a řečtině. Recepce antiky je sledována od prvních „renesancí“ v antice přes středověk, raný novověk až po dobu moderní. Přednášená témata též doplňují univerzitní výuku ve výše vyjmenovaných oborech humanitních (latina, řečtina, český jazyk, dějepis, občanská nauka, výtvarná výchova, hudební výchova atd.) i v oborech přírodovědných a lékařských (nejen v dějinách příslušného oboru, nýbrž i v porozumění tvorbě latinského názvosloví).

14_3.jpg
Záběr z letošního představení divadelního spolku LVPA

Studenti tří českých univerzit (Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci) si letos mohli po domluvě s organizátory na své katedře/ústavu zapsat LŠKS jako volitelný předmět, čímž spolupráce s českými a moravskými univerzitami získala i praktický rozměr. Další cílovou skupinu představují vědečtí a odborní pracovníci, kteří chtějí prolomit krunýř své úzké specializace.
Letní škola se koná vždy na začátku července, respektive na konci června každého roku, počínaje prvním dnem školních prázdnin, a trvá 4–5 dnů (tentokrát byla prodloužena na dnů šest) podle šíře daného tématu. Během Letní školy se účastníci mohou setkávat nejen v přestávkách mezi přednáškami, nýbrž také na společenském večeru, na němž i letos vystoupil s vlastním dramatickým dílem v latině divadelní spolek studentů a absolventů studia latiny a řečtiny LVPA při Ústavu řeckých a latinských studií FF UK (http://www.lvpanostra.net). Letní školu zakončují společné exkurze souznějící s vyhlášeným tématem.

14_4.jpg

Letos se spolupořadatelem stala Katedra divadelní vědy FF UK (www.ics.cas.cz; zde je publikován mj. program včetně anotací jednotlivých příspěvků). Kromě společenského večera s dramatickým představením Romula sive Pentameron Romanum se v podvečer 2. července uskutečnila diskuse s uměleckým ředitelem baletu Národního divadla Petrem Zuskou; Letní škola byla totiž věnována dionýskému umění divadla. Antický člověk je i v obecnějším smyslu člověk podívané, je tvorem vyhledávajícím teatralitu i v běžném životě; sledovali jsme tudíž, jak je dědictví antické teatrality využito i v pozdějších dobách či jak jsou vizualita a podívaná – dvě základní podmínky pro vznik divadla – zachyceny v latinské jazykové kultuře. Tímto světem jsme prošli od antiky až po současnost a sledovali jsme, jak antická tradice vstupuje do dramat, stejně jako do jejich scénického zpracování včetně antické inspirace v hudebním divadle. Letní školu jsme zakončili na zámku Kuks s doc. Stanislavem Bohadlem, členem Hudební katedry a vedoucím kabinetu barokních studií na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.
Podrobné informace naleznete na webových stránkách Kabinetu pro klasická studia, na facebooku či na twitteru.

JANA KEPARTOVÁ,
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.