ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

60 let etymologického oddělení

V letošním roce oslavilo etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR 60. výročí založení. Etymologii si lidé často pletou s entomologií. Spojitost zde může být. Avšak zatímco entomologové se mohou dohadovat, jak nejlépe popsat a klasifikovat různé brouky, etymologové se přou, zda je slovo brouk výpůjčka latinského brucus, nebo zda je odvozeno od slovesa broukat. Jde totiž o jazykovědnou disciplínu, která se zabývá historií a původem slov.

15_1.jpg
Editorky knihy Sebrané spisy Václava Machka Ilona Janyšková a Helena Karlíková

Etymologické oddělení se věnuje především etymologii slovanských slov. Je jediným pracovištěm svého druhu v ČR a jedno z mála etymologických pracovišť v Evropě. A právě před 60 lety, v roce 1952, bylo založeno na popud Václava Machka, profesora brněnské filozofické fakulty, světově uznávaného jazykovědce, mj. autora nejobsažnějšího etymologického slovníku češtiny (druhé vydání 1968). Oddělení vzniklo původně jako součást Slovanského ústavu; za dobu existence se zastřešující akademická instituce několikrát změnila, od roku 1990 patří pod Ústav pro jazyk český AV ČR.
Při příležitosti výročí založení uspořádalo oddělení v červnu tohoto roku přátelské posezení v klubu Masarykovy univerzity spojené se křtem sebraných spisů svého zakladatele. Zmíněná kniha nesoucí příhodný název Sebrané spisy Václava Machka (vydalo Nakladatelství Lidové noviny) vznikla péčí a usilovnou prací editorek Ilony Janyškové, Heleny Karlíkové, Evy Havlové a dlouholetého spolupracovníka oddělení Radoslava Večerky. Obsahem knihy je vše, co kromě monografií Machek na vědeckém poli sepsal: v chronologickém pořadí v ní najdeme všechny jeho studie a články, dále recenze, zprávy, posudky, nekrology, a protože byl Machek činný redaktor několika časopisů, také četné redakční poznámky. Součástí je i nikdy nevydaná Machkova přednáška Studium indoevropské slovní zásoby, kterou pro knihu připravila jeho bývalá žačka Eva Havlová, jež se křtu knihy bohužel již nedožila. Editoři knihu doplnili seznamem přednášek a seminářů, které Václav Machek vedl na FF MU v Brně, Machkovou redakční činností, jeho kompletní bibliografií a též soupisem prací o něm samém. To vše se pochopitelně sluší pro knihu, jejíž ambicí je být reprezentativními sebranými spisy jednoho autora. Co však ne vždy najdeme v publikacích podobného ražení, jsou rejstříky, neboť ty z hlediska redakční práce představují po sesbírání opravdu všech spisů nejnáročnější část práce. Zde je to rejstřík jmenný obsahující citovaná jména, rejstřík věcný a konečně téměř stostránkový rejstřík slovní se seznamem všech Machkem citovaných slov z více než padesáti jazyků. Z hlediska čtenářova jsou takové rejstříky neocenitelnou pomůckou pro práci s knihou.

15_2.jpg

Křtu se zúčastnili nejen stávající a bývalí zaměst­nanci oddělení, pozváni byli také kolegové z jiných oddělení, ústavů a univerzit, s nimiž etymologické oddělení spolupracuje. MU zastupoval děkan Josef Krob, ÚJČ jeho ředitel Karel Oliva. Přítomni byli i doyeni slovanské jazykovědy, Radoslav Večerka, Stanislav Žaža, Dušan Šlosar a Rudolf Šrámek, kteří zavzpomínali na Machka jako vědce, kolegu i prostého člověka. Ale setkání nebylo jen vzpomínkou na doby minulé, bylo i připomenutím, že ačkoli je etymologie jednou z nejstarších jazykovědných disciplín – člověka odnepaměti zajímal původ a „pravý“ význam slov –, představuje stále aktuální vědeckou disciplínu; dokonce často bývá tím, co studenty inspiruje ke studiu jazykovědy a nedá spát odborníkům i laikům. To ostatně dobře ilustruje Machkova korespondence, kterou už loni etymologické oddělení vydalo. Machek nevedl etymologickou diskuzi jen s domácími a zahraničními kolegy, ale také se zapálenými laiky, jakým byl např. ministerský rada v penzi. A byť má oddělení více než 60 let, v současnosti většinu jeho pracovníků tvoří mladí jazykovědci, kteří pod vedením kolegů zajistí oboru kontinuitu.
Etymologické oddělení si práce a odkazu svého zakladatele váží. Nezapomíná však, že etymologie je vědecká disciplína (i když oproti tzv. přírodním vědám používá jiné metody a prostředky). Uvědomuje si, že cílem každé vědy je prohlubovat a zdokonalovat poznání světa bez ohledu na momentální finanční zhodnocení svých výsledků. Proto se po dokončení současného vědeckého úkolu, jímž je etymologický slovník staroslověnštiny, tedy nejstaršího doloženého slovanského jazyka, pustí do vytvoření nového a podrobného etymologického slovníku češtiny; Machkův slovník z roku 1968 je totiž v některých ohledech již překonán a nezabývá se celou slovní zásobou současné češtiny. Etymologie bude mít tudíž i v dalších letech ve vědě co říct.

ALEŠ BIČAN,
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.