ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

255. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace

ZÁVAŽNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVĚRY ZE ZASEDÁNÍ

Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na roky 2012 a 2013
V letošním roce bylo při přípravě návrhu rozpočtu hlavní změnou, oproti loňskému roku, respektování všech dosud přijatých závazků vlády vč. prohlášení vlády ze dne 5. října 2009, které ukládá zachovat podíl výdajů AV ČR na úrovni r. 2010. Výsledkem je deficit 1,8 mld. Kč – návrh je oproti platnému střednědobému výhledu vyšší o cca 1,77 mld. Kč v r. 2011 a o 1,79 mld. Kč v letech 2012 a 2013.
Zásadní pro návrh rozpočtu je celkový objem výdajů na r. 2011. Návrh, který na základě jednání s premiérem a ministrem financí připravila minulá Rada, zachovává celkový objem výdajů na léta 2011–2013, a to cca 26,6 mld. Kč. Ministerstvo financí v rámci meziresortního připomínkového řízení uplatnilo zásadní připomínku – vzhledem k stavu státního rozpočtu navrhlo tyto závazky pokrýt z jiných výdajů kapitoly MŠMT (což MŠMT rozporovalo), nebo rozpočet snížit o 1,8 mld. Kč. Rada navrhla vládě pokrýt všechny závazky vlády a byla tím v rozporu s MF.
Rada schválila předložený materiál pro jednání vlády a požádala předsedu Rady o předložení schváleného materiálu na nejbližší jednání vlády.

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (2010–2012)
Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů stanovuje postup a způsob provedení hodnocení dosažených výsledků pouze pro výzkumné organizace (dále jen „VO“). Nevztahuje se na podniky, tj. subjekty, které nesplňují statut VO podle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).
Rada schválila předložené znění Metodiky s tím, že omezuje platnost ze tří let (2010 až 2012) pouze pro rok 2010; schválila ostatní doprovodné materiály a doporučila kompletní materiál předložit ke schválení vládě ČR.
Rada požádala svého předsedu o podepsání a předložení Metodiky ke schválení vládě ČR.

Volba členů odborných a poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Návazně na obměnu členů Rady vládou proběhla také obměna členů odborných a poradních orgánů Rady, kterými jsou: Odborné komise Rady – pro vědy živé přírody (OK ŽP), pro vědy neživé přírody a inženýrství (OK NŽP), pro společenské a humanitní vědy (OK SHV); Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (KHV) a Bioetická komise (BK), ustavená především pro plnění úkolů podle zákona č. 227/2006 Sb.
Postavení odborných a poradních orgánů Rady upravuje zákon č. 130/2002 Sb. a čl. 7 Statutu Rady, jejich práce se řídí vlastními statuty a jednacími řády jednotlivých komisí. Podle § 35 odst. 9 zákona č. 130/2002 Sb. členy odborných a poradních orgánů Rady volí z předních odborníků pro danou oblast Rada a na základě jejího návrhu je jmenuje a odvolává předseda Rady.
Na základě zveřejněné výzvy k podávání návrhů na členy odborných a poradních orgánů Rady, s termínem ukončení do 12. května 2010, bylo zasláno celkem 202 nominací.
Na členy Bioetické komise nebylo doručeno dostatečné množství kandidátů, odpovídající počtu členů podle statutu komise, proto byli podle rozhodnutí předsednictva Rady ze dne 15. 6. 2010 vyzváni členové Rady, aby navrhli další kandidáty do této komise (do 25. července 2010). Volba členů Bioetické komise bude proto odložena na některé z dalších zasedání Rady.

Rada schválila výsledek hlasování o návrzích, na základě kterých byli zvoleni:
a) členy OK ŽP – prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr., prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc., prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., RNDr. Hana Sychrová, DrSc.,
předsedou OK ŽP byl zvolen prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.;
b) členy OK NŽP – prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., doc. Ing. Jiří Homola, CSc., prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Pavel Ripka a prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.,
předsedou OK NŽP byl zvolen prof. Ing. Petr Moos, CSc.;
c) členy OK SHV – prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., prof. PhDr. Frömel Karel, CSc., prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., Martin Hájek, Ph.D., prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., prof. Ing. Ivan Nový, CSc., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. a prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.,
předsedou OK SHV byl zvolen doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.;
d) členy KHV – PhDr. Pavel Baran, CSc., PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., dle statutu KHV jsou stálými členy komise předsedové OK Rady – prof. RNDr., Pavel Hozák, DrSc. (předseda OK ŽP), prof. Ing. Petr Moos, CSc. (předseda OK NŽP) a doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. (předseda OK SHV), dále je v komisi zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, o jehož nominaci bylo ministerstvo Radou požádáno,
předsedou KHV byl zvolen prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Rada navrhla předsedovi Rady jmenovat uvedené členy a předsedy odborných a poradních orgánů Rady.

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik, výsledek aktualizace v roce 2010 a výsledek provedené kontroly zařazených titulů periodik v letech 2008 až 2009
Radě byl tento materiál předložen na základě rozhodnutí Rady, z jejího 250. zasedání, ze dne 12. února 2010 o provedení aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (dále jen Seznam) a o provedení Kontroly pravdivosti a aktuálnosti údajů v dotazníku, které vedly k zařazení či ponechání titulů periodik na aktualizovaný Seznam v roce 2008 a 2009. Provedením kontroly a posouzením nově přihlášených titulů periodik byla pověřena Komise pro hodnocení výsledků a ukončených programů.
Rada schválila rozšíření Seznamu v rámci aktualizace v roce 2010, výčet a odůvodnění nezařazení titulů přihlášených periodik v rámci aktualizace Seznamu v roce 2010 a výčet a odůvodnění vyřazených kontrolovaných titulů periodik ze Seznamu.
Rada uložila sekretariátu zveřejnit aktualizovaný Seznam na stránkách www.vyzkum.cz, v termínu do 30. června 2010 a informovat jednotlivé vydavatele periodik, která byla vyřazena nebo nebyla zařazena na Seznam, o důvodech jejich nezařazení nebo vyřazení z aktualizovaného Seznamu v roce 2010.