ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > červ-srp  > Z Bruselu

Na zkušenou ze Zlína do srdce Evropy

V rámci projektu Od rozvoje znalostí k inovacím, který připravily Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut a Technologické centrum AV ČR, se v březnu a květnu 2010 uskutečnily dvě týdenní stáže v bruselské České styčné kanceláři pro výzkum a vývoj (CZELO).

31_1.jpg
Foto: Archiv CZELO
V březnu 2010 se stáže zúčastnil Michal Orava z Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně.

Cílem projektu Od rozvoje k inovacím je vytvořit efektivní systém vzdělávání, zavést postupy pro transfer znalostí a technologií a poskytovat odborné služby. Řešitelský tým tvoří pracovníci UTB ve Zlíně, UNI a TC AV ČR. Více na www.inovace.utb.cz.Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Jedním ze záměrů je zapojit UTB ve Zlíně do mezinárodních projektů. Proto se pracovníci Ústavu projektových činností Univerzitního institutu – Michal Orava v březnu a Vladimíra Miklová a Gabriela Havelková v květnu – vydali do srdce Evropy, aby se seznámili s financováním VaV projektů ze zdrojů Evropské unie.

Jaká je vaše úloha a postavení ve struktuře UTB ve Zlíně?
Poskytujeme pomoc vědeckovýzkumným pracovníkům UTB ve Zlíně, kteří se zapojují do národních i mezinárodních projektů a navazují spolupráci s komerční sférou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Pomáháme jim také při přípravě projektů, zprostředkování komunikace s firmami a dalšími organizacemi či při zajištění ochrany duševního a průmyslového vlastnictví nejen v rámci realizovaných projektů. Zaměřujeme se i na vzdělávání v oblasti managementu vědy a výzkumu. Náš útvar je řešitelem několika projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Tradičně se zapojujeme také do projektů evropských rámcových programů. Prozatím jsme se v 6. RP zúčastnili dvou, nyní se podílíme na řešení projektu 7. RP (Regions of Knowledge ve specifickém programu Capacities).

Proč jste do zmíněného projektu zařadili i pracovní stáž v kanceláři CZELO v Bruselu?
Jelikož poskytujeme poradenství i v oblasti přípravy a realizace mezinárodních VaV projektů a CZELO považujeme za jeden z nejvýznamnějších kontaktních bodů pro získávání kvalitních a aktuálních informací, měli jsme jasnou volbu. V projektu Od rozvoje znalostí k inovacím navíc spolupracujeme s Technologickým centrem AV ČR, jež nám pomohlo s organizací studijní cesty. Chtěli jsme se rovněž seznámit s konkrétní podobou jejich pomoci českým VaV institucím a službami. Vyměnili jsme si také zkušenosti v oblasti propagace a marketingu vědeckých výsledků a nasbírali užitečné kontakty.

Jaká iniciativa vás nejvíce zaujala?
Bylo pro nás velmi užitečné, že jsme se seznámili s týmem CZELO, které zajišťuje podporu českého VaV formou působení v geografické i osobní blízkosti Generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum. Poznali jsme i fungování Evropské komise a zastoupení evropských zemí v rámci Neformální skupiny styčných kanceláří (IGLO).
Během stáže jsme se zúčastnili minisemináře ICT for open access to scientific information, na němž odborníci v Bruselu prezentovali český výzkum za účasti význačných expertů z ČR a EU. Tento typ setkání výzkumníků s pracovníky EK poskytuje neformální platformu pro vzájemné poznávání – EK získává povědomí o výzkumných kapacitách ČR a čeští vědci se seznámí s konkrétními pracovníky EK, kteří mají na starosti jejich výzkumné téma. Velmi nás to zaujalo; doufáme, že prosadíme, aby se podobných seminářů (a např. též informačních dnů) zúčastnili i zástupci vědecké obce z naší univerzity. Myslíme si, že je to jedna z nejlepších možností, jak zvýšit povědomí o výzkumu a vývoji na UTB ve Zlíně a zároveň najít partnery pro mezinárodní projekty. Všechny získané poznatky máme v úmyslu prezentovat. Věříme, že s kanceláří CZELO a potenciálními partnery pro řešení mezinárodních výzkumných projektů navážeme další spolupráci.

ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR