ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

254. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace

ZÁVAŽNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVĚRY ZE ZASEDÁNÍ

Volba 1. místopředsedy Rady
Návazně na obměnu členů Rady vládou musela být provedena volba místopředsedů Rady tak, aby mohlo předsednictvo plnit svou funkci podle § 35 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb. a podle statutu Rady, tj. zejména řídit činnost Rady mezi jejími zasedáními, koordinovat činnost poradních orgánů Rady a schvalovat program zasedání Rady.
Předsednictvo Rady tvoří podle zákona předseda Rady a 3 místopředsedové, z nichž 1 má podle článku 4 odst. 3 statutu Rady postavení 1. místopředsedy.
Místopředsedové Rady byli podle článku 5 odst. 3 statutu Rady voleni tajnou volbou z řad členů Rady, návrhy kandidátů podávali členové Rady. Při volbách musí být přítomna nadpoloviční většina členů Rady. Tato podmínka byla splněna.
Rada schválila výsledek hlasování o návrzích na funkci 1. místopředsedy Rady, na základě kterého byla zvolena 1. místopředsedkyní Rady prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.

Volba místopředsedů Rady
Volba dalších dvou místopředsedů Rady byla provedena odděleně od volby 1. místopředsedy, oblasti působnosti nebyly předem určeny.
Rada schválila výsledek hlasování o návrzích na funkci místopředsedy Rady, na základě kterého byli zvoleni místopředsedy Rady PhDr. Miroslava Kopicová a prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.

Volba předsedy Bioetické komise
Návazně na obměnu členů Rady vládou musí být provedena volba kandidáta na předsedu Bioetické komise Rady, kterým je podle § 35 odst. 6 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb. člen Rady.
Činnost Bioetické komise jako poradního orgánu Rady je stanovena zákonem č. 227/2006 Sb., zákonem č. 130/2002 Sb., statutem Rady a dále statutem a jednacím řádem Bioetické komise. Bioetická komise zejména zpracovává návrhy odborných stanovisek Rady k žádostem o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nebo k žádostem o změnu tohoto povolení, popřípadě k žádostem o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk a dále se z odborného hlediska vyjadřuje k materiálům připravovaným Radou v oblasti bioetických aspektů výzkumu a vývoje.
Kandidát na předsedu Bioetické komise byl volen členy Rady v tajných volbách, kdy Rada schválila výsledek hlasování o návrzích na funkci předsedy Bioetické komise, na základě kterého byl zvolen kandidátem na předsedu Bioetické komise prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Rada navrhla předsedovi Rady jmenovat prof. Hampla předsedou Bioetické komise.

Další postup ve věci veřejné zakázky Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací
Do poloviny roku 2009 za přípravu a realizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „NP VaVaI“) bylo koncepčně i finančně odpovědné Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (rozpočet na tuto agendu činil ročně cca 10 mil. Kč). Do poloviny roku 2009 mohla Rada zadávat zpracování různých studií a analýz pouze ad hoc, a to v rozsahu do 200 tis. Kč (cca 1 – 3 materiály ročně), a to jen ve velice úzké problematice v souvislosti s činností Rady (např. podklady pro přípravu zákona o veřejných výzkumných institucích apod.) Pro svoji efektivní činnost a rozhodování potřebuje Rada dostatek profesionálních, kvalitních a relevantních analýz a podkladů s argumenty.
Od července 2010 (novelou zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) přešla odpovědnost za přípravu a realizaci NP VaVaI z MŠMT na Radu, a to včetně finančních prostředků.
Za předpokladu pokračování ve veřejné zakázce bylo nezbytné jmenovat hodnotící komisi.
Rada navrhla za členy a náhradníky komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací:
- členové: Ing. Kafka, prof. Haasz, doc. Oliva
- náhradníci: Ing. Frolík, prof. Opatrný, Ing. Míl,
Rada uložila sekretáři Rady, aby Radou navržené členy hodnotící komise zařadil do návrhu na složení hodnotící komise a tento návrh předložil vedoucímu Úřadu vlády ČR.