ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

18. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 • Dohodu o spolupráci mezi AV ČR a Tatarskou akademií věd,
 • Dohodu o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Vietnamskou akademií věd a technologií,
 • Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum mezi Akademií věd ČR a Hvězdárnou a planetáriem M. Koperníka v Brně,
 • Proklamaci o spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem M. Koperníka v Brně,
 • úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 14. zasedání, konaného dne 4. května 2010, a přidělení služebních a startovacích bytů dle zápisu z 9. zasedání Bytové komise AV ČR,
 • záměr Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., provést úpravu cen za ubytování v Hotelu Mazanka,
 • orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí 2010.

Souhlasila
 • s výroční zprávou Rady vědeckých společností ČR za rok 2009,
 • se základní koncepcí a programem Týdne vědy a techniky 2010.

Doporučila předsedovi AV ČR

, aby


 • udělil Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách prof. Takeo Kishimotovi, Ph.D. (Tokyo Institute of Technology, Jokohama, Japonsko),
 • udělil Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu těmto autorským týmům a autorům:
 • autorskému týmu Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení: RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc., RNDr. Vladislav Babuška, DrSc., RNDr. Luděk Vecsey, Ph.D., za vědecký výsledek: Kontinentální plášťová litosféra – mozaika mikro-desek s fosilní 3D anisotropní stavbou,
 • autorskému týmu Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení: prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc., Mgr. Emil Jeřábek, Ph.D., prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc., doc. RNDr. Jiří Sgall, DrSc., za vědecký výsledek: Teorie, důkazy a výpočetní složitost,
 • autorskému týmu Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., ve složení: RNDr. Libor Matějka, CSc., DSc., Ing. Adam Strachota, Ph.D., Ing. Josef Pleštil, CSc., Ing. Jiří Brus, Dr., RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D., Ing. Milena Špírková, CSc., za vědecký výsledek: Nanostrukturní organicko-anorganické polymerní systémy,
 • prof. RNDr. Jiřímu Šponerovi, DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Vliv molekulových interakcí na strukturu, dynamiku, funkci a evoluci nukleových kyselin,
 • autorskému týmu Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení: prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., Mgr. Pavlína Mašková, Mgr. Robert Novotný, Ph.D., za vědecký výsledek: Přemyslovci. Budování českého státu,
 • autorskému týmu Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., ve složení: PhDr. Jaroslava Pečírková, CSc., PhDr. Milada Homolková, Ph.D., Mgr. Markéta Pytlíková, Mgr. Hana Sobalíková za vědecký výsledek: Staročeská Bible drážďanská a olomoucká,
 • udělil Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky do 35 let za vynikající výsledky vědecké práce těmto autorům:
 • Mgr. Richardu Wünschovi, Ph.D., nar. 1977 (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Modelování tvorby hvězd,
 • Mgr. Evě Machové, Ph.D., nar. 1977 (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Průkaz časné poruchy centrální cholinergní neurotransmise a jejího přispění k rozvoji onemocnění u myšího modelu Alzheimerovy nemoci,
 • doc. PhDr. Zdeňku R. Nešporovi, Ph.D., nar. 1976 (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Česká sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu,
 • na základě návrhu předloženého Radou pracoviště jmenoval RNDr. Lucii Kubínovou, CSc., ředitelkou Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. července 2010, tj. do 30. června 2015,
 • na základě návrhu předloženého Radou pracoviště jmenoval Ing. Pavla Janáčka, Ph.D., ředitelem Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. července 2010 do 30. června 2015,
 • na základě návrhu předloženého Radou pracoviště jmenoval JUDr. Jana Bártu, CSc., ředitelem Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 11. června 2010 do 10. června 2015.

Vzala na vědomí
 • pracovní verzi koncepce vědecké činnosti Akademie věd ČR,
 • Výroční zprávu o stavu spisové a skartační služby na pracovištích AV ČR za rok 2009.
 • informaci o projektu Návštěvnické centrum Bioskop Bohemia připravovaném Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.