ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > červ-srp  > Ocenění

Ceny předsedy Grantové agentury České republiky


23_1.JPG
Foto: Archiv GAČR
Zleva: Aleš Stuchlík z FGÚ AV ČR, Jan Štochl z FTVS UK, Vít Novák z FZÚ AV ČR a Radan Slavík z ÚFE AV ČR

Nejlepší řešitelské týmy převzaly 10. června 2010 v Praze Ceny předsedy Grantové agentury České republiky. Tři hlavní ceny získali dr. Vít Novák z Fyzikálního ústavu AV ČR za projekt Spinově závislý transport a elektronové korelace v nanostrukturách (projekt spoluřešili prof. Václav Holý z Matematicko-fyzikální fakulty UK a prof. Tomáš Šikola z Fakulty strojního inženýrství VUT, Brno), dr. Aleš Stuchlík z Fyziologického ústavu AV ČR za projekt Behaviorální farmakologie prostorové kognice a její aplikace ve výzkumu experimentálního modelu schizofrenie a dr. Jan Štochl z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK za projekt Modelování vazeb mezi asymetrií motorických symptomů Parkinsonovy nemoci a la-teralitou těla. Čestné uznání obdržel dr. Radan Slavík z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR za projekt Laditelné aktivní vláknové prvky založené na vláknových mřížkách s dlouhou periodou.

Zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace, představitelé dalších významných institucí i novináři si při předávání cen povšimli, že v letošním roce získali ocenění velmi mladí badatelé a že jednu z hlavních cen obdržel postdoktorský projekt, který – ačkoli formálně spadal do oblasti společenských věd – svými výsledky úspěšně vstoupil na půdu věd lékařských (Jan Štochl).

PETR MATĚJŮ,
předseda Grantové agentury ČR