ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > březen  > Další obsah

Informace ze 42. zasedání Akademické rady AV ČR dne 12. února 2008

Akademická rada projednala tyto nejdůležitější otázky:

Svolala

 • v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR XXXII. zasedání Akademického sněmu AV ČR (čtvrté zasedání Sněmu v pátém funkčním období 2006–2010) na čtvrtek 24. dubna 2008 v 10:00 hodin a navrhla mu tento program:
  1. Zahájení, schválení programu zasedání a volba pracovních komisí Akademického sněmu;
  2. Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2007 a zpráva o činnosti Akademické rady za období od XXXI. zasedání Akademického sněmu – V. Pačes;
  3. Přednáška o zahraničních zkušenostech z hod­nocení výsledků výzkumu a vývoje;
  4. Zpráva o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2007 a její závěrečný účet – J. Rákosník;
  5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Spížek;
  6. Volné návrhy;
  7. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, schválení usnesení a závěr zasedání.

Schválila

 • prodloužení řešení výzkumných záměrů zahájených v roce 2005 do roku 2011 na základě žádos­tí jejich řešitelů;
 • dobu řešení, cíle, členění na podprogramy a před­­pokládané finanční náklady nových programů Nanotechnologie pro společnost II a Informatika pro výzkum, transfer poznatků a inovace, s jejichž zahájením se počítá v roce 2010;
 • zásady pro odměňování orgánů veřejných výzkumných institucí v AV ČR.

Souhlasila

 • s rozšířením stávající spolupráce mezi Akademií věd ČR a Českou filharmonií;
 • s tím, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad vědeckým sympoziem Kolektivní a individuální mecenášství a kultura veřejného daru v občanské společnosti, které se bude konat ve dnech 27. až 29. května 2008 ve vile Lanna v Praze;
 • s ukončením systému podpory interních startovacích projektů vyhlášených hromadným dopisem č. 5 dne 9. dubna 2002;
 • s doplněním způsobu odměňování členů oborových rad Grantové agentury AV ČR;
 • s úkony týkajícími se nakládání s majetkem na základě návrhů pracovišť AV ČR.

Jmenovala

 • Dozorčí radu Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. února 2008 na pětileté funkční období, tj. do 14. února 2013 (jmenný seznam členů rady je zveřejněn v usnesení ze 42. zasedání Akademické rady na www.avcr.cz/usneseni_ar.php?m=3);
 • volební komisi Grantové agentury AV ČR pro volby oborových rad v roce 2008 ve složení: RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.) – předseda, Mgr. Zdeňka Chmelařová (Knihovna AV ČR, v. v. i.), RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc. (Geologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Juraj Sedláček, DrSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.), Ing. Jaroslava Skřivanová, CSc. (Kancelář AV ČR);
 • místopředsedou Rady pro popularizaci vědy AV ČR doc. Ing. Jana Krekuleho, DrSc. (Ústav expe­rimentální botaniky AV ČR, v. v. i.) a členy této Rady Mgr. Jiřího Duška, Ph.D. (Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně) a Mgr. Jindru Jarošovou (Český rozhlas – Meteor).

Vzala na vědomí

 • koncepci dalšího využití budov Akademie věd ČR, Praha 1, Národní 3–7.