ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > březen  > Z Bruselu

PODPORA SPOLUPRÁCE MEZI ­SOUKROMÝM A VEŘEJNÝM SEKTOREM

Obrázek k článku 

Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways (IAPP) je typ projektu v rámci ­specifického programu 7. RP \"Lidé\", akce Marie Curie, který se zaměřuje na zlepšení spolupráce mezi soukromým a veřejným ­sektorem. Snaží se ­odhalovat existující bariéry, jež brání pohybu pracovníků a podporovat ­jejich dlouhodobou spolupráci, přičemž klade důraz na podporu malých a středních podniků.

IAPP usnadňuje mobilitu výzkumníků mezi sou-kromým a veřejným sektorem založenou na řešení společného výzkumného projektu. Z celkového rozpočtu 7. RP je na IAPP do roku 2013 vyčleněno 400 mil. eur.

Podmínkou je, že každý IAPP projekt musí realizovat minimálně dva subjekty, které pocházejí z různých sektorů (soukromého i ve­řejného) a minimálně ze dvou různých členských zemí EU, popřípadě zemí asociovaných. Zapojeni však mohou být i další partneři ze třetích zemí – podle jejich vyspělosti se bude rozhodovat o povinnosti spolufinancování. Spolu­účast v plné výši bude požadována především po partnerech z USA, Kanady, Japonska, Austrálie a Sin­gapuru. Soukromý sektor můžou v projektech IAPP reprezentovat jak malé a střední podniky s výz­kum­ným potenciálem, tak i velké nadnárodní společnosti. Veřejný sektor představují univerzity a veřejné výzkumné instituce.

Grant se bude zpravidla poskytovat na čtyřleté období a pokryje až 100 % nákladů projektu, zejména náklady na činnost výzkumníků (různé druhy "allowance") a specifikované náklady hostitelské instituce.

Finanční podpora dále zajistí především výměnu know-how a zkušeností získaných prostřednictvím vzájemné výměny (secondment) výzkumníků mezi partnery projektu z různých sektorů a výzkum i navazování kontaktů při řešení společného projektu. Výměna výzkumníků musí být oboustranná a doba výměnného pobytu by se měla pohybovat mezi dvěma měsíci až dvěma roky. Výzkumník se zavazuje, že po návratu do své domácí instituce v ní bude působit ještě minimálně po dobu jednoho roku, aby zde mohl využít a dále rozvíjet získané zkušenosti a znalosti. Podporována je především výměna výzkumných pracovníků mezi soukromým a veřejným sektorem, ne výměna manažerů.

V rámci projektů je také možné najmout (recruitment) zkušeného výzkumníka z jiné země, než ze které pocházejí partneři projektu. Tento zkušený vědec přijatý na období v rozmezí jednoho až dvou let by měl umožnit lepší transfer znalostí a zajistit školení výzkumníků.

Financovat se může také pořádání workshopů a kon­fe­rencí, které usnadňují sdílení informací mezi účast­níky, na něž mohou být pozváni vlastní i externí výzkumníci. V odůvodněných případech mohou být malým a středním podnikům uhrazeny náklady na investice až do výše 10 % příspěvků ES. Pro úhradu režijních nákladů budou vyčleněny finanční prostředky formou pevné sazby ve výši 10 % přímých nákladů projektu.

Výše rozpočtu na projekty není limitována. V první výzvě se většina pohybovala okolo 600 000 eur, ale objevily se i projekty ve výši 1,5 mil. eur. Nepřed­pokládá se však, že by měly menší rozpočet než 300 000 eur. Vše záleží na povaze projektu.

Na konci března se uzavírá druhá výzva pro podávání návrhů projektů IAPP. Projekty poté projdou jednostupňovým hodnocením, jehož výsledky by měly být známy zhruba do konce června 2008 a první kontrakty se budou podepisovat v srpnu 2008. Rozpočet určený pro tuto výzvu je 45 milionů eur. Na první výzvu IAPP v rámci 7. RP byla vyčleněna částka 38 milionů eur a měla 40% úspěšnost. Podrobné informace najdete na webových stránkách http://www.cordis.europa.eu/fp7/calls.

Lenka Lepičová,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel
Technologické centrum AV ČR