ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > březen  > Další obsah

Informace z 230. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 8. února 2008

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Rada schválila

 • materiál Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, uložila sekretariátu Rady rozeslat tento materiál do meziresortního připomínkového řízení s termínem připomínek do 26. 2. 2008 a zveřejnit tento materiál na www.vyzkum.cz;
 • harmonogram pro každoroční jednání Rady se správci rozpočtových kapitol k návrhu státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2009 a výhledu na roky 2010 a 2011;
 • upravenou Koncepci mezinárodní spolupráce ve VaV na léta 2008 až 2015 a požádala MŠMT o její dopracování podle Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR a předložení vládě do 30. 6. 2008;
 • souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2006 a uložila sekretariátu Rady rozeslat tento materiál do meziresortního připomínkového řízení. Hodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2006 je zpracováno na základě usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hod­nocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků;
 • návrh stanoviska k přepracovanému programu VaV MŠMT na období 2009–2014 INFOZ (Informační zdro­je pro výzkum), ve kterém poskytovateli doporučila materiál předložit vládě po zapracování dalších připomínek a vládě doporučila materiál schválit ve znění se zapracovanými připomínkami Rady.

Rada se rozhodla

 • vytvořit seznam vědeckých recenzovaných časopisů vydávaných v ČR, kterým není přidělen indikátor databáze WoS společnosti Thomson Scientific Impact Factor. Seznam bude využívat při hodnocení těch výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných prostředků, které jsou vykazovány jako články v od­borném periodiku. Zařazení jednotlivých časopisů na seznam bude podmíněno splněním kritérií, která zahrnují požadavky na vydávání původních vědeckých a odborných prací a podmínku recenzování jednotlivých prací nezávislými oponenty. Zo­hled­ňováno dále bude zejména zařazení periodika v mezinárodních indexech, forma vydávání periodika, jazyk publikovaných prací a historie periodika. Po přípravě a testování webové aplikace bude zveřejněna výzva veřejnosti a jed­notliví poskytovatelé budou požádáni o spolupráci;
 • každoroční přípravu Analýzy stavu výzkumu a vý­vo­je v ČR a jejich srovnání se zahraničím a jejich předkládání vládě ukládá RVV zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Předložení Analýzy 2008 vládě bylo zařazeno do návrhu nelegislativních úkolů Rady na rok 2008 s ter­mínem splnění v říjnu 2008. Pro přípravu Analýzy 2008 Rada jmenuje stejně jako v minulých letech 13 až 15člennou pracovní skupinu, ve které budou zástupci poskytovatelů (MŠMT, MPO, AV ČR, GA ČR, MŽP), ČSÚ, Úřadu průmyslového vlastnictví, Rady vysokých škol, Asociace výzkumných organizací, Technologického centra AV ČR a pracovníci sekretariátu Rady;
 • návrh přípravy projektu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2008, harmonogram přípravy projektu Analýza 2008, složení pracovní skupiny pro přípravu Analýzy 2008 a uložila zpravodaji doc. Františku Ježkovi, aby pro 233. zasedání Rady 2008 předložil informaci o stavu prací a konkretizaci harmonogramu na II. pololetí 2008.

Rada vzala na vědomí

 • protokol ze zasedání Rady pro konkurenceschopnost, které se konalo ve dnech 22.–23. 11. 2007 v Bruselu, a konstatovala, že návrh Reformy je v souladu s výzvami, které Rada EU pro konkurenceschopnost adresovala členským zemím v závěrech ze zasedání k Budoucnosti vědy a technologií v Evropě;
 • předseda GA ČR prof. Syka požádal Radu jako každý rok o jmenování zástupců Rady do pracovních skupin pro výběr kandidátů do oborových komisí GA ČR pro rok 2008. Rada jmenovala následující zástupce: pro technické vědy: Ing. Doležala a Ing. Holla; pro přírodní vědy: prof. Málka a Ing. Nekvasila; pro lékařské vědy: doc. Viklického a prof. Zrzavého; pro společenské vědy: prof. Matějů a dr. Kopicovou; pro zemědělské vědy: prof. Hrona a Ing. Janečka;
 • předsednictvo Rady předložilo Radě návrh na odvolání Odborné komise pro společenské a hu­manitní vědy z důvodů neplnění poslání, ke kterému byla zřízena. Dále předsednictvo Rady navrhlo, aby Dlouhodobý základní směr výzkumu – Bezpečnostní výzkum převzala do své působnosti Odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství Rady, která již stejně na této problematice pracovala.
  Rada tyto návrhy schválila a požádala předsedu Rady, aby odvolal členy Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady z funkce.