ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Zasedání Akademií věd Visegrádské čtyřky

Představitelé akademií věd visegrádské čtyřky (AV V4), tj. České republiky (AV ČR), Maďarska (MAV), Polska (PAV) a Slovenska (SAV), se pravidelně scházejí od roku 2000. Počáteční jednání AV V4 ovlivnil připravovaný vstup těchto zemí do Evropské unie. Hlavní témata prvních schůzek představovaly důsledky a možnosti vyplývající z členství v EU. První zasedání se uskutečnilo na pozvání SAV v březnu 2000 v Bratislavě, další v říjnu téhož roku v Maďarsku, v roce 2001 v Polsku (duben) a České republice (listopad). V tomto pořadí se od té doby AV V4 v pořádání setkání pravidelně střídají; zpočátku vždy na jaře a na podzim příslušného roku. Po přijetí zúčastněných zemí do EU v roce 2004 bylo rozhodnuto, že se od roku 2005 budou setkání konat již jen jednou ročně.

09_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademická bulletin

Letos se vedoucí představitelé sešli na pozvání AV ČR ve dnech 13.–14. října 2014 v pražské Lannově vile v následujícím složení: MAV – předseda prof. László Lovász; PAV – místopředseda prof. Andrzej Górski a Renata Kuskowska z Odboru zahraničních vztahů; SAV – vědecký tajemník dr. Dušan Gálik, člen předsednictva a zástupce vědeckého tajemníka dr. Karol Frölich a místopředseda pro I. vědeckou oblast dr. Juraj Lapin; AV ČR – předseda prof. Jiří Drahoš, místopředseda pro I. vědní oblast dr. Jan Šafanda, místopředseda pro II. vědní oblast prof. Vladimír Mareček, člen předsednictva dr. Karel Aim, členové Akademické rady prof. Eva Zažímalová, dr. Taťána Petrasová a prof. Jan Zima a Ing. Miluše Hůlová z Odboru mezinárodní spolupráce. Aktéři jednání diskutovali především o společné vědní politice a strategii, institucionálních reformách, připravovaných vědních programech a národních iniciativách v oblasti vědních politik jednotlivých zemí V4. Dvoudenní jednání sestávalo ze čtyř částí, jimž postupně předsedali vedoucí jednotlivých delegací.

Jako zvláštní host se setkání zúčastnil prof. Martyn Poliakoff, zahraniční sekretář a viceprezident Royal Society a zároveň viceprezident Expertní rady evropských akademií (EASAC). Jako profesor Nottingham University zdůraznil význam podpory studentů a mladých badatelů a rovněž se věnoval hodnocení vědců a výzkumu. Navazující diskuse se rozvinula na téma „brain-drain“.

Vedoucí delegací hovořili o současném dění v jejich akademiích. Prof. Lovász představil nové vedení MAV, které bylo zvoleno v květnu 2014, a informoval o hlavních programech a nových iniciativách akademie. Zaměřil se rovněž na World Science ­Forum, které MAV spolupořádá společně s UNESCO, ICSU, AAAS, EASAC a TWA již od roku 2003. V listopadu 2015 se uskuteční v Budapešti s hlavním tématem The Enabling Power of Science (vědecká komunikace, důvěra ve vědu, cíle udržitelného vývoje, věda v oblasti inovací). Prof. Górski referoval o změnách spojených se zavedením a uplatňováním zákona o Polské akademii věd z roku 2010. Prof. Drahoš představil Strategii AV21 s mottem Top výzkum ve veřejném zájmu a vysvětlil okolnosti, které vedly k jejímu vytvoření. Podstatou Strategie je chápání AV ČR jako součásti špičkové světové vědy, centra národní kultury a důležitého hospodářského faktoru. Jejím cílem je posílit úlohu AV ČR ve vědě a společnosti, zlepšit kvalitu výzkumu, využít výzkumné kapacity a synergické efekty z interdisciplinární a interinstitucionální spolupráce, usnadnit přenos výsledků do vzdělávání, aplikací a veřejné sféry a zlepšit čerpání veřejných zdrojů. Mezi základní principy dále patří kvalita, relevance, otevřenost, účinnost, zlepšení dialogu mezi vědou a společností, přirozené vazby základního a aplikovaného výzkumu, vytváření prostředí důvěry a nové formy spolupráce mezi AV ČR a vzdělávacími institucemi, průmyslem a veřejnou sférou, podpora českého hospodářství a konkurenceschopnosti a vytváření odborného zázemí pro tvorbu efektivní politiky.

Dr. Gálik posléze informoval o aktuálních změnách v SAV, tj. o transformaci ústavů (změny v oblasti jejich právního a ekonomického postavení, příprava zákona o veřejných výzkumných institucích, změny v základních dokumentech SAV), o strukturálních změnách (především integrace ústavů do větších subjektů); dále zmínil priority výzkumu a vývoje. Debatu vyvolal program reformy státní správy Efektivní, spolehlivá a otevřená veřejná správa (připravuje jej Ministerstvo financí a vnitra SR), jehož cílem je snížit počet státních rozpočtových organizací, jakož i výdaje státní správy. Pro SAV to znamená krácení rozpočtu pro rok 2015 o 18 % a snížení počtu zaměstnanců o 17 %, což v podstatě představuje boj o přežití. Zástupci ostatních tří akademií se proto rozhodli sepsat dopis adresovaný vrcholným představitelům slovenského státu – předsedovi vlády, předsedovi Národní rady, ministru financí a ministru školství. V dopise požádali slovenskou vládu, aby zvážila plánované snížení financování a zachovala úroveň financování, které zajistí SAV postavení v evropské i světové vědě, jaké si zaslouží. Poukázali na skutečnost, že SAV je známa jako fungující vědecká instituce zabývající se základním a aplikovaným výzkumem s vysoce ceněnou mezinárodní reputací. Zároveň vyjádřili obavu, že plánované rozpočtové škrty ovlivní fungování SAV, a upozornili, že vědecká výzkumná komunita by mohla být snadno zničena, přičemž obnovit ji by trvalo dlouho a vyžádalo by si to značné úsilí.

Dr. Aim v příspěvku Rámcový program Horizont 2020 a evropské strukturální a investiční fondy představil základní dokumenty, strukturu a rozpočet programu a v této souvislosti rozebral možné perspektivy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v České republice; v debatě se aktéři vyjádřili k podmínkám a situaci v jednotlivých zemích a akademiích. Zástupci akademií posléze hovořili o mezinárodní spolupráci a členství AV V4 v evropských asociacích.

Prof. Zima seznámil se strategií Danube Region Strategy, konkrétně v souvislosti s jejím přínosem pro AV ČR. Jako příklad účasti na ní zmínil Ústav experimentální medicíny a Fyzikální ústav. Dále vyzdvihl spolupráci s Dunajskou konferencí rektorů, která představuje síť téměř 70 univerzit v Podunají – jejím úkolem je zlepšit vysokoškolské vzdělávání a výzkum v této oblasti. Současným prezidentem konference je rektor České zemědělské univerzity v Praze prof. Jiří Balík.

V další části programu informovali prof. Zažímalová a dr. Frölich o připravovaných hodnoceních výzkumné činnosti AV ČR a SAV.

Setkání doprovází od roku 2005 předání ceny AV V4 Visegrad Group Academies Young Researcher Award. Soutěž je určena mladým vědcům do 35 let z ústavů AV V4, a to vždy v konkrétním vědním oboru, který stanovuje zasedání předcházejícího roku. Vybraní laureáti prezentují na setkání své pracovní úspěchy. V tomto roce získaly ocenění v oboru aplikovaná matematika dr. Iveta Hnětynková (AV ČR), dr. Petra Csomós (MAV), dr. Agata Roszkiewicz-Walczuk (PAV) a dr. Andrea Zemánková (SAV). Oceněné badatelky se první den jednání neúčast-nily, avšak navštívily pracoviště české laureátky v Ústavu informatiky. Jejich prezentace dostaly prostor během druhého dne, kdy rovněž obdržely diplomy. V následujícím roce, v němž připravuje setkání Slovenská akademie věd, budou ceny uděleny v oblasti humanitních věd (jazyk a literatura).

MILUŠE HŮLOVÁ,
Kancelář Akademie věd ČR

ODKAZY:

O krok napřed – AB 11/2014

Nad novými Dějinami Slovenské akademie věd – AB 11/2014