ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > prosinec  > Z Bruselu

Zkušenosti s programem Horizont 2020

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) ve spolupráci s partnerskými kancelářemi v neformálním sdružení IGLO (Informal Group of R&D Liaison Offices in Brussels) uspořádala 12. listopadu 2014 v Bruselu seminář zaměřený na první zkušenosti s programem Horizont 2020.

15_1.jpg
Foto: Archiv CZELO

ERA in Action představuje specifický typ semináře, který sdružení IGLO organizuje v pravidelných intervalech za účelem výměny názorů a zkušeností mezi tzv. národními experty (tj. zástupci rozličných institucí v evropských zemích, které realizují projekty rámcových programů). Přidanou hodnotou je skutečnost, že národní experti jsou v každodenním pracovním kontaktu s projekty rámcových programů a mají tedy praktické zkušenosti s jejich přípravou a administrací. Výstupem semináře je shrnující dokument, který obsahuje závěry diskuse mezi národními experty, poukazuje na problematické skutečnosti a definuje konkrétní doporučení a návrhy. Dokument následně IGLO předkládá relevantním úředníkům Evropské komise a výkonných agentur.

Letošního setkání se zúčastnilo na 30 zástupců z 15 evropských zemí, které mají v Bruselu styčné kanceláře pro VaV, a zástupci EK (DG RTD, DG CONNECT a Výkonné agentury pro výzkum – REA). Nechyběli ani dva představitelé z České republiky – Karolína Řípová (Centrum energeticky efektivních budov, ČVUT) a Jan Kubalík (DEX Innovation Centre).

Příprava ERA in Action spočívala po odborné stránce zejména ve vypracování dotazníku, který jednotlivé kanceláře IGLO rozesílaly v červenci a počátkem září 2014. Na základě výstupů z asi 120 vyplněných dotazníků jsme identifikovali problematické body ve specifických oblastech programu Horizont 2020 – šlo o tvorbu jednotlivých témat v pracovních programech, technické aspekty a Účastnický portál jako takový, proces hodnocení projektových návrhů a oblast právních a finančních aspektů včetně závazných a výkladových dokumentů programu. K těmto čtyřem oblastem a v předstihu identifikovaným problematickým tématům se diskutovalo v pracovních skupinkách (první část semináře); výstupy se následně představily v panelové diskusi (druhá část semináře). Závěrem panelové debaty reagovali zástupci EK na zmíněná doporučení a návrhy.

Doporučení obsahovala podnětné návrhy nejen k vylepšení stávajících procesů v programu Horizont 2020, ale také nové směry a přístupy do budoucna. Národní experti se shodli, že oproti předcházejícímu, 7. rámcovému programu nastal v mnoha oblastech výrazný posun k lepšímu (například technické zázemí programu a Účastnický portál, kvalita informačních dokumentů a jejich dostupnost). Nové aspekty programu (například širší definování témat, interdisciplinární povaha návrhů, aspekt inovací a zrušení fáze vyjednávání o podobě projektu před podpisem grantové dohody – tzv. negociace) bude třeba do budoucna lépe představit vědecké veřejnosti a sledovat možný dopad na kvalitu předkládaných návrhů. EK se snaží, aby excelentní výzkumné týmy nebyly od předkládání projektů odrazovány a měly šanci uspět v hodnocení s kvalitním projektem.

Program Horizont 2020 má za sebou první rok. Zkušenosti s přípravou projektových návrhů, s jejich předkládáním a hodnocením proto přinášejí Evropské komisi důležité podněty pro úpravy a změny. IGLO přispívá k vytváření efektivnějšího programu doporučením podloženým praktickými zkušenostmi národních expertů. S přibývajícími zkušenostmi s dalšími fázemi projektů bude IGLO připravovat nová doporučení. K tématu souvisejícímu s implementací programu (jako například proces přípravy grantové dohody, samotná realizace projektů apod.) se proto budou v příštích letech opět za účasti kanceláře CZELO konat další semináře ERA in Action.

KATEŘINA SLAVÍKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR