ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Mezi prestižními sinologickými pracovišti

Orientální ústav AV ČR v posledních měsících zaznamenává úspěšné výsledky dlouhodobých kontaktů české sinologie s Taiwanem. Spolupráce zdaleka nekončí a mnoho dalších podnětných projektů je před námi.

10_1.jpg
Foto: Gabriela Adámková, Akademický bulletin
Dohodu o založení TCSIZ podepsali ředitelka NCL Tseng Shu-hsien a ředitel OÚ AV ČR Ondřej Beránek.


Dne 31. října 2014 zpřístupnil Orientální ústav AV ČR Taiwanské centrum sinologických informačních zdrojů (TCSIZ, Taiwan Resource Center for Chinese Studies, TRCCS, http://trccs.ncl.edu.tw/e-about.aspx) zřízené na základě počínající dlouhodobé spolupráce s Národní ústřední knihovnou Taiwanu (National Central Library – NCL). Ceremoniálu se kromě ředitele OÚ dr. Ondřeje Beránka a generální ředitelky NCL dr. Tseng Shu-hsien zúčastnili také zástupkyně Taipeiské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze Christine Hsueh, ředitel Knihovny AV ČR Ing. Martin Lhoták, ředitelka Ústavu Dálného východu FF UK a Mezinárodního sinologického centra Chiang Ching-kuovy nadace UK prof. Olga Lomová a zástupci dnes již čtyř generací česko-slovenských sinologů. Zřízením TCSIZ a kooperací s NCL se ústav zařadil mezi významná sinologická pracoviště, v nichž obdobná centra již existují – jde například o londýnskou Školu orientálních a afrických studií (SOAS), Univerzitu v Leidenu, Texaskou univerzitu v americkém Austinu nebo Univerzitu v Lipsku. TCSIZ bude fungovat jako pobočka NCL zřízená při Všeobecné knihovně OÚ. Jeho účelem je zpřístupnit sinologickou literaturu v čínštině darovanou z fondů NCL v rozsahu asi 500 nových knih ročně, jakož i elektronické informační zdroje (zejména full­textové databáze a elektronické knihy) dostupné v NCL i jiných akademických pracovištích na Taiwanu (například Academia Sinica). Akvizice TCSIZ budou koordinovány s dalšími českými sinologickými pracovišti, především Ústavem Dálného východu FF UK. TCSIZ tak poslouží nejen potřebám české sinologie, ale bude přínosem i pro české sinologické vzdělávání a popularizaci znalostí o Číně mezi českou veřejností. TCSIZ nalezne využití i při mezinárodních projektech a síťovacích aktivitách, neboť unikátní fondy a informační zdroje přístupné v TCSIZ jsou dostupné pouze na několika málo sinologických pracovištích ve světě. Kromě sinologické dimenze bude spolupráce s NCL sloužit Akademii věd ČR při rozvíjení digital humanities a e-science, protože NCL je na Taiwanu významným průkopníkem těchto oborů. Zřízení Centra je tedy po všech stránkách významným úspěchem české orientalistiky a AV ČR.

10_2.JPG
Foto: Gabriela Adámková, Akademický bulletin
Ředitelka NCL Tseng Shu-hsien a sinolog Ondřej Klimeš

Dalším projektem OÚ je Objev Taiwan realizovaný od července 2014, financovaný programem Taiwan Spotlight taiwanského Ministerstva kultury a garantovaný dr. Samuelem Yinem. Záměrem je propagovat taiwanskou kulturu v akademické obci i mezi veřejností. Součástí projektu jsou dva workshopy s účastí taiwanských a evropských hostů. Koncem října se uskutečnil první z nich – Digital Sinology and Taiwan Studies. Partnerem workshopu byl projekt CHINET (http://chinet.cz), který řeší Katedra asijských studií FF UP. Projekt financovaný z prostředků Evropského strukturálního fondu a rozpočtu ČR se zaměřuje na vytváření vědeckých sítí, jež se týkají čínských studií.
Workshop představil stávající i nové projekty v oblasti čínských a taiwanských studií, které využívají digitální nástroje na zpracování větších objemů dat. Setkání uvedli dva hlavní řečníci. V prvním příspěvku prof. Huang Chu-Ren z Hong Kong Polytechnic University naznačil možnosti propojení korpusové lingvistiky se studiem tradiční čínské poezie, jež odhaluje hlubší kulturní struktury ve společnosti dynastie Tang (618–907). Prof. Hsiang Jieh z National Taiwan University v druhém příspěvku představil vývoj digital humanities na Taiwanu; posluchačům ukázal některé z nástrojů, které se využívají při studiu historických pramenů pocházejících z dynastie Qing (1644–1911). Navazující příspěvky poukázaly na problematiku získávání, zpracování a uchovávání dat. Materiály, s nimiž projekty pracují, lze rozdělit do tří specifických kategorií podle typu médií: text, audio a obraz. Workshop byl zamýšlen zejména jako fórum, na němž si odborníci z různých oblastí (lingvistika, religionistika, studium rukopisů, literatura a historie) vymění zkušenosti a zároveň tyto nástroje předvedou akademickým pracovníkům i studentům z Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity. Na workshop naváže spolupráce s některými jeho účastníky a českými pracovišti.

10_3.JPG
Foto: Archiv OÚ AV ČR
Workshop Digital Sinology and Taiwan Studies byl zahájen v Karolinu za účasti mj. členky Akademické rady AV ČR Taťány Petrasové (první zleva) a zástupkyně Taipeiské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze, Christine Hsueh (druhá zleva).


Druhý mezinárodní workshop Genius Loci as a Formative Force in Taiwan Literature and Culture se uskuteční na Univerzitě Palackého 27–28. března 2015 za účasti taiwanských spisovatelů, kteří přednesou úvodní přednášku a rovněž se zúčastní autorského čtení a následné diskuse. Setkání se pokusí prozkoumat fenomén „taiwanizace“ (bentuhua) v perspektivě tzv. „spatial turn”, který podněcuje k interdisciplinárnímu dialogu mezi geografií, historií a literaturou. Z metodologického hlediska půjde o skloubení literární vědy a sociologie. Mezi diskutovanými otázkami se objeví následující témata: Jak a do jaké míry může místo ovlivnit lokální komunity a kulturní produkci? Je vnímání místa a ztotožnění se s ním vázáno na realitu, anebo to je pomyslné místo? Je vhodné vnímat prostor jako místo, nebo dynamickou síť vztahů?

10_4.JPG
Foto: Gabriela Adámková, akadeický bulletin
Součástí darovaných fondů jsou faksimile vzácných tisků.

Ve dnech 14–17. května 2015 se v Praze následně uskuteční kulatý stůl s taiwanskými dokumentaristy. Kromě diskusí nad naléhavými tématy v taiwanské společnosti se diváci mohou těšit na promítání dokumentů. Souběžně se uskuteční i cyklus veřejných přednášek, které přednesou zahraniční hosté z českých sinologických pracovišť. Informace o připravovaných programech lze sledovat na http://objev-taiwan.cz, respektive http://www.orient.cas.cz/.

10_5.jpg
Foto: Archiv OÚ AV ČR
Táňa Dluhošová během prezentace

Poslední aktivitou OÚ v souvislosti s Taiwanem je PPP projekt s podporou AV ČR, který vzniká ve spolupráci s Ministerstvem pro vědu a technologie Čínské republiky na Taiwanu. Na projektu Exploring Ideology and Language: A Corpus of Post-war Taiwanese Writings participuje National Changhua University of Education (Taiwan). Záměrem je vytvořit a zkoumat korpus raně poválečných (1945–1949) textů. Poválečné období je poměrně málo prozkoumanou oblastí a stávající zájem odborníků se soustředí především na vyhledávání a představování zapomenutých událostí a materiálů. Pilotní projekt se tak pokusí vytvořit nové způsoby zkoumání literatury daného období. V prvním kroku na základě kvantitativní analýzy dostupných 47 periodik vzniknou klastry spisovatelů; v jejich rámci budou prostřednictvím kritické diskurzivní analýzy sledovány v dané době populární termíny s politickým obsahem. Projekt předpokládá jisté výkyvy v jazykových vzorcích u jednotlivých skupin přímo souvisejících s ideologiemi, kteréí dominovaly. Výhodou tohoto přístupu je na jedné straně rekonstrukce literárního pole a jeho aktérů a na straně druhé představení intelektuálního prostředí Taiwanu dané doby.

TÁŇA DLUHOŠOVÁ,
ONDŘEJ KLIMEŠ,
Orientální ústav AV ČR, v. v. i.