ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 23. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada dne 4. listopadu 2014:

Schválila

 •  Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
 •  návrh na ukončení činnosti Grantové agentury AV ČR a zrušení jejího statutu,
 •  Pravidla pro udělování „Fellowshipu Josefa ­Dobrovského“ pro zahraniční badatele,
 •  přílohy k Základním principům Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014,
 •  novou koncepci mezinárodní spolupráce,
 •  osnovu Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2014 a harmonogram její přípravy.

Jmenovala

 •  Mgr. Renatu Vlčkovou (Kancelář AV ČR) členkou Dozorčí rady Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., na druhé funkční období s účinností od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2019,
 •  členy Rady pro popularizaci vědy AV ČR Mgr. Jana Fílu (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.) a Mgr. BcA. Ivo Svejkovského, MBA, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.).

Doporučila předsedovi AV ČR, aby udělil

 •  čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách prof. Ing. Karlu ­Ulbrichovi, DrSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.),
 •  čestnou oborovou medaili Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc., dr. h. c. (Právnická fakulta UK),
 •  čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách:
 •   prof. dr. Zénonu S. Kaluzovi (Centre national de la recherche scientifique, Paris),
 •   prof. PhDr. Petru Sommerovi, CSc., DSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.),
 •  pamětní medaili Jana Patočky RNDr. Adolfu ­Filáčkovi, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.),
 •  čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy PhDr. Jitce Staňkové, DrSc. (odešla do důchodu z Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV),
 •  čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky JUDr. Drahoslavě Vaníčkové (odešla do důchodu z Kanceláře AV ČR),
 •  „Fellowship J. E. Purkyně“:
 •   dipl. phys. Petru Kabáthovi, dr. rer. nat., navrženému Astronomickým ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu 5 let,
 •   Alexandru Vikmanovi, Ph.D., navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu 5 let,
 •   Dr. Juraji Fedorovi, Ph.D., navrženému Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., na dobu 5 let,
 •   Valentině Fava, Ph.D., navržené Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., na dobu 5 let,
 •   Mgr. Matyáši Havrdovi, Ph.D., navrženému Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu 5 let.

Vzala na vědomí

 •  zprávu o volbě a jmenování členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018,
 •  návrh Zprávy o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2015,
 •  stanovisko Akademické rady AV ČR k návrhu doc. RNDr. Viktora Žárského, CSc., na úpravu čl. 11 Přílohy Stanov AV ČR,
 •  návrh na úpravu Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky.