ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Koordinační jednání EPOS

Řešitelé přípravné fáze evropského infrastrukturního projektu EPOS (European Plate Observing System), jehož cílem je vybudovat v Evropě integrovaný systém geovědních observatoří, se koncem února 2014 v Praze sešli již potřetí.
Jednání navázalo na pražské zasedání v září 2012, na němž aktéři projednali základní strukturu poskytovaných služeb (podrobněji
AB 5/2012).

epos_3.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Na sympoziu mj. vystoupil koordinátor projektu EPOS Massimo Cocco.

Rada Evropské komise označila projekt EPOS koncem letošního května na doporučení ESFRI za jednu ze tří výzkumných infrastruktur s nejvyšší prioritou pro podporu financování implementační fáze.

V následujících měsících pracovaly jednotlivé pracovní skupiny organizované po geovědních discip­línách na návrhu základních tematických služeb. Většina skupin vedla nezávislá jednání, mnozí členové se zúčastnili regionálních setkání projektu EPOS v Bergenu a Barceloně. Vyvstala však potřeba koordinovat úsilí pracovních skupin a celého společenství EPOS k tvorbě plánů pro implementaci tematických a integrovaných služeb. Geofyzikální ústav AV ČR proto společně s partnery z Itálie, Německa a Holandska uspořádal v únoru 2014 koordinační schůzku. Převážnou většinu 105 účastníků z 15 evropských zemí tvořili členové pracovních skupin a vedení projektu.
Zasedání sestávalo ze tří bloků. Koordinátor projektu dr. Massimo Cocco z Itálie a zástupci vedení informovali o finančních, právních, manažerských a IT výsledcích a plánech a předsedové pracovních skupin pohovořili o pokrocích v přípravě jednotlivých tematických služeb.

Druhá část sympozia se zaměřila na individuální a společná zasedání deseti pracovních skupin (seismologie, vulkanologie, geologická data, GNSS, ostatní geovědní data, laboratoře, e-infrastruktura, satelitní data, magnetická data, indukovaná seismicita – geozdroje). Skupiny byly vyzvány, aby vypracovaly odpovědi na klíčové otázky shrnuté v předem připraveném dotazníku. Koordinátor a členové vedení projektu se jednání zúčastnili a byli k dispozici pro vysvětlení sporných otázek. Účast v rokování pracovních skupin s průměrem deset zástupců byla ve srovnání s integračním setkáním v roce 2012 reprezentativní. Nejvíce účastníků (20) se sešlo na jednání seismologů. Po individuálních sezeních spolupracovali zástupci pracovních skupin s jinými skupinami, aby nalezli překryvy zájmů a součinnosti při návrhu integ­rovaných služeb projektu EPOS. Diskusí se zúčastnili zástupci sedmé pracovní skupiny, jež sdružuje odborníky na e-infrastrukturu a v jejíž režii bylo závěrečné plenární zasedání. Koordinátor a členové vedení projektu EPOS v závěru konstatovali, že všechny skupiny učinily od počátečního setkání před dvěma lety významný pokrok a jsou na dobré cestě k završení návrhů tematických služeb včetně finančních plánů a definice, jak tematické služby zapadají do struktury integrovaných služeb. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že EPOS musí prokázat ochotu flexibilně reagovat na potřeby Evropského geovědního společenství; spolupráce s geovědní komunitou představuje úkol pro všechny pracovní skupiny. Předsedové byli požádáni, aby vypracovali dokument, v němž vysvětlí technické, právní, finanční a řídicí plány nezbytné k implementaci tematických a společných integrovaných služeb, které vnesou novou kvalitu do evropského geovědního prostoru.

Projekt EPOS se dostává do rozhodující fáze, protože v říjnu 2014 skončí čtyřleté přípravné období s podporou 7. rámcového programu. Bylo vypsáno výběrové řízení na zřízení kanceláře projektu, kde bude sídlit exekutiva; přihlásily se Itálie a Francie. Zástupci členských zemí projektu vyjádřili prostřednictvím dopisu příslušných ministerstev zájem o přistoupení ke konsorciu ERIC (European Research Infrastructure Consorcium); koordinátor projektu prozatím shromáždil podpůrné dopisy z 15 zemí včetně České republiky. Intenzivně se pracuje na statutu a dalších potřebných dokumentech ke zřízení ERIC-EPOS. Vedení projektu usiluje o získání finanční podpory EU pro konstrukční fázi projektu v délce čtyř let. V posledním půlroce projekt EPOS auditovaly nezávislá skupina expertů EU a společnost ESFRI. Obě hodnocení konstatovala značný pokrok v budování infrastruktury, ale rovněž jisté nedostatky, jež je třeba odstranit, aby projekt v podobě konstrukční fáze úspěšně pokračoval. V mezidobí bez finanční podpory převezme koordinaci a nezbytné minimální financování právě vyhlašovaná kancelář.

JAN ZEDNÍK a PAVEL HEJDA,
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.