ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Po stopách Cyrila a Metoděje

Během dvouleté bilaterální česko-slovenské mezivládní vědeckotechnické spolupráce se v letech 2010–2011 uskutečnil výzkum nazvaný Po stopách sv. Cyrila a Metoděje ve slovenské a české bibliografii (viz AB 11/2011), na němž participoval Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Cyrila a Metoda Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře a jeho partnerské pracoviště, oddělení paleoslovenistiky a byzantologie Slovanského ústavu AV ČR v Praze.

cyril_metod_kniha.jpg

Cílem projektu bylo vydat výběrovou cyrilometodějskou bibliografii z českých zemí a Slovenska za léta 1945–2011 a vytvořit elektronickou databázi. Při řešení grantových úkolů, které podpořily Agentúra na podporu výskumu a vývoja ve spolupráci s Ministerst­vom školstva, vedy, výskumu a športu SR (SK-CZ-0070-09), Asociace inovačního podnikání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MEB0810026) a slovenské grantové agentury VEGA (č. 1/0118/11) a KEGA (č. 014UKF-4/2012), vznikla dvojjazyčná slovensko-anglická publikace. Její autoři Lubomíra Havlíková (SLÚ), Peter Ivanič a Martin Hetényi (oba ÚKM) ji ­nazvali Po stopách sv. Cyrila a Metoda. Výberová bibliografia českých a slovenských prác za roky 1945–2011 = In the Footsteps of St. Cyril and Methodius. Selective Bibliography of Works from Bohemia and Slovakia Published in 1945–2011. Knihu s vročením 2013 vydala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře a byla věnována 1150. výročí příchodu cyrilometodějské mise na Velkou Moravu v roce 863 (viz také AB 7–8/213). Cyrilometodějská bibliografie, kterou recenzovali vedoucí Katedry pastorální a spirituální teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a ředitel Centra Aletti v Olomouci prof. P. Ambros, ředitel Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v Bratislavě prof. P. Žeňúch a doc. Z. Taneski z Fakulty cizích jazyků při FON Univerzity v makedonské Skopji, obsahuje 2180 bibliografických položek, má 238 tiskových stran a vyšla v nákladu 500 kusů. Její vydání finančně podpořily Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Nitriansky samosprávny kraj a město Nitra.

cyril_01.jpgcyril_02.jpg

Publikace má charakter retrospektivní výběrové bibliografie. Pro omezený stránkový rozsah tištěné verze cyrilometodějské bibliografie nezařadili autoři všechny excerpované údaje získané projektovou rešeršní činností (recenze, zprávy, medailony, nekrology, internetové stránky apod.). Budou však využity v plánované internetové databázi, jež se připravuje paralelně, bude zpracována po ukončení 2. fáze projektu (2012–2013) a zahrne také cyrilometodějskou bibliografii před rokem 1945 (APVV-MŠVVŠ SR: SK-CZ-0012-11, AIP ČR-MŠMT ČR: 7AMB12SK161). Počet publikovaných bibliografických jednotek považuje autorský kolektiv knihy pro českou a slovenskou historiografii, jazykovědu a literární vědu, dějiny umění, archeologii, kulturologii a filozofii za reprezentativní.
Politický, náboženský, literární a právní odkaz soluňských bratrů Cyrila a Metoděje (světskými jmény Konstantina a Michaela), patronů Evropy, je celoevropským kulturním dědictvím v nejširším slova smyslu, dědictvím, z něhož žily zejména národy jihovýchodní (Řecko, Srbsko, Bulharsko) a východní (Rusko) Evropy a které se podepsalo na jejich politických, náboženských a kulturních dějinách, pro něž bylo silným inspiračním zdrojem.

cyril_mala.jpg

Bibliografie se slovenským a anglickým úvodem a dvojjazyčným pojednáním o cyrilometodějské misi na Velké Moravě, kterou doplňují seznam excerpovaných periodik a jmenný autorský index, je určena domácí a zahraniční odborné i laické veřejnosti a jistě přispěje k hlubšímu poznávání historicko-kulturních aspektů cyrilometodějského díla, jeho dědictví, tradic a vlivů nejen na českou, moravskou a slovenskou společnost a kulturu, ale rovněž na dějiny a kulturu celé Evropy. Zařadí se tak k významným cyrilometodějským bibliografiím, které vyšly v Rusku v roce 1980 (Moskva, za léta 1945–1974), v Bulharsku v roce 1983 (Sofia, 1940–1980) a v roce 2003 (Sofia, 1516–1934) a v České republice (Olomouc – Roma, 1990–2011).
Cyrilometodějská bibliografie, která vyšla podobně jako mnohé další publikace v jubilejním, 1150. roce příchodu mise soluňských bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, se stala vstupní bránou do studia ­cyrilometodějské problematiky, vytvořila předpoklady k jejímu hlubšímu výzkumu pro badatele z různých vědeckých disciplín, ať již je to byzantologie, paleoslovenistika, slavistika, cyrilometodievistika, slovanská historie, filologie a archeologie, a je východiskem pro její interdisciplinární studium.

LUBOMÍRA HAVLÍKOVÁ,
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.